Forskrift om fredning for Herdalen naturreservat, Agdenes kommune, Sør-Trøndelag.

DatoFOR-1987-02-06-91
PublisertII 1987 s 39
Ikrafttredelse06.02.1987
Sist endretFOR-2013-03-15-284 fra 01.07.2014
Endrer
Gjelder forHerdalen naturreservat, Agdenes kommune, Sør-Trøndelag.
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§8, jf LOV-1970-06-19-63-§10og§21, LOV-1970-06-19-63-§22og§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort
KorttittelForskrift om naturreservat, Agdenes

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. av 6. februar 1987. Fremmet av Miljøverndepartementet. Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).

I

I medhold av lov om naturvern av 19. juni 1970 nr. 63 § 8 jf. § 10 og § 21, § 22 og § 23, er et edelløvskogområde i Herdalen, nord for Øyangsvatnet i Agdenes kommune, Sør-Trøndelag fylke, fredet som naturreservat ved kgl.res. av 6. februar 1987 under betegnelsen Herdalen naturreservat.

II

Det fredete området berører følgende gnr/bnr: 101/2, 101/3, 101/4, 101/5, 101/6, 101/7, 101/10, 102/1, 102/2, 102/3, 102/4, 102/6 og 102/7.

Reservatet dekker et areal på ca 310 dekar.

Grensene for naturreservatet framgår av kart i målestokk 1:5.000, datert Miljøverndepartementet juli 1985. Kartet og fredningsbestemmelsene oppbevares i Agdenes kommune, hos fylkesmannen i Sør-Trøndelag, i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet.

De nøyaktige grensene for reservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene bør koordinatfestes.

III

Formålet med fredningen er

-å bevare et stort urskogspreget alm-hasselbestand av typisk trøndersk utforming og
-å sikre området som biotop for et variert dyreliv.

IV

For reservatet gjelder følgende bestemmelser:

1.Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er fredet mot skade og ødeleggelse unntatt det som følger av tillatt ferdsel eller tiltak i medhold av punktene V-VIII.

Det er forbudt å fjerne planter eller plantedeler fra reservatet.

Nye plantearter må ikke innføres. Treslagsskifte er ikke tillatt.

2.For dyrelivet gjelder viltlovens bestemmelser og forskrifter gitt i medhold av denne.
3.Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks. oppføring av bygninger, anlegg og faste innretninger, opplag av båt, campingvogn o.l., framføring av luftledninger, jordkabler og kloakkledninger, bygging av veier, drenering og annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling, planering og lagring av masse, utføring av kloakk eller konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling og bruk av kjemiske bekjempningsmidler. Opplistingen er ikke fullstendig.
4.Motorisert ferdsel er forbudt.
5.Militære øvelser, organisert idrettsutøvelse medregnet opplegg for orientering, trimløyper etc., riding, bålbrenning, camping og telting er forbudt.

V

Bestemmelsene i pkt. IV er ikke til hinder for

1.Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i ambulanse-, politi-, brannvern-, sikrings-, oppsyns-, skjøtsels- og forvaltningsøyemed.
2.Sanking av bær og matsopp.
3.Gjennomfart med forsvarets lette motorkjøretøy og feltvogner på eventuell ny skogsbilvei gjennom reservatet dersom kommunen er rekvirert som militært øvingsområde.
4.Bygging av riksvei over deltaet som avgrenses av Svartbekken og Herdalselva, og autorisert ferdsel på denne.

VI

Forvaltningsmyndigheten eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer kan gi tillatelse til

-bygging av skogsbilvei gjennom reservatet. Før valg av trasé bør fylkesmannen rådføre seg med DMiljødrektoratet.
0Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).

VII

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gjennomføre skjøtselstiltak for å fremme fredningsformålet. Det kan utarbeides skjøtselsplan, som skal inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtselstiltakene.

VIII

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra fredningsbestemmelsene når formålet med fredningen krever det, samt for vitenskapelige undersøkelser, arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning og i spesielle tilfelle, dersom det ikke strir mot formålet med fredningen.

IX

Forvaltningen av fredningsbestemmelsene tillegges fylkesmannen i Sør-Trøndelag.

X

Den makt Kongen har etter §§ 6 og 10 til å fastsette nærmere regler om områdene og skjøtselen av dem, etter § 21 om merking av fredninger m.m., etter § 22 om regulering av ferdsel og etter § 23 til å gjøre unntak fra fredningsreglene, blir for disse områdene delegert til Miljøverndepartementet.

XI

Disse bestemmelsene trer i kraft straks.