Forskrift om fredning for Granøyen plantefredningsområde, Midtre Gauldal kommune, Sør-Trøndelag.

DatoFOR-1987-02-06-93
PublisertII 1987 s 44
Ikrafttredelse06.02.1987
Sist endretFOR-1990-09-03-748
Endrer
Gjelder forGranøyen plantefredningsområde, Midtre Gauldal kommune, Sør-Trøndelag
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§9og§13, jf LOV-1970-06-19-63-§10og§21, LOV-1970-06-19-63-§22og§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort
KorttittelForskrift om Granøyen plantefredningsområde

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. av 6. februar 1987. Fremmet av Miljøverndepartementet. Endret 3. september 1990 nr. 748.

I

I medhold av lov om naturvern av 19. juni 1970 nr. 63, § 8, § 10 og §§ 21, 22 og 23, er et edelløvskogsområde ved Granøyen i Gauldal øst for Støren i Midtre Gauldal kommune, Sør-Trøndelag fylke, fredet som plantefredningområde ved kgl.res. 6. februar 1987 nr. 93 under betegnelsen Granøyen plantefredningsområde.

Med hjemmel i kgl.res. av 3. juli 1987 nr. 572 og Miljøverndepartementets delegering av 3. november 1988, er grensene for naturreservatet endret ved Direktoratet for naturforvaltnings vedtak av 3. september 1990.

II

Det fredede område berører følgende gnr/bnr:

4/2, 4/5, 5/3, 5/4, 9/1, 10/1, 10/3 og 10/4.

Plantefredningsområdet dekker et areal på 278 dekar.

Grensene for verneområdet framgår av kart i målestokk 1:5.000, datert Miljøverndepartementet juli 1985. Kartet og fredningsbestemmelsene oppbevares i Midtre Gauldal kommune, hos fylkesmannen i Sør-Trøndelag, i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet.

De nøyaktige grensene for verneområdet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene bør koordinatfestes.

III

Formålet med fredningen er

-å verne en almeskog som ligger langt mot sørøst i fylket
-å bevare det største edelløvskogsbestandet med tilhørende dyreliv i Gauldal-Haltdalen-traktene og
-å bevare et spesielt vakkert natur- og kulturlandskap.

IV

For reservatet gjelder følgende bestemmelser:

1.Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er fredet mot skade og ødeleggelse unntatt det som følger av tillatt ferdsel eller tiltak i medhold av punktene V-VII.

Det er forbudt å fjerne planter eller plantedeler fra reservatet.

Nye plantearter må ikke innføres. Treslagsskifte er ikke tillatt.

2.For dyrelivet gjelder viltlovens bestemmelser og forskrifter gitt i medhold av denne.
3.Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks. oppføring av bygninger, anlegg og faste innretninger, opplag av båt, campingvogn o.l., framføring av luftledninger, jordkabler og kloakkledninger, bygging av veier, drenering og annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling, planering og lagring av masse, utføring av kloakk eller konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling og bruk av kjemiske bekjempningsmidler. Opplistingen er ikke fullstendig.
4.Motorisert ferdsel er forbudt.
5.Militære øvelser, organisert idrettsutøvelse medregnet opplegg for orientering, trimløyper etc., riding, bålbrenning, camping og telting er forbudt. Granplantefelt avvirkes når grana er hogstmoden. Nyplanting av gran tillates ikke.

V

Bestemmelsene i pkt. IV er ikke til hinder for

1.Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i ambulanse-, politi-, brannvern-, sikrings-, oppsyns-, skjøtsels- og forvaltningsøyemed.
2.Sanking av bær og matsopp.
3.Plukkhogst av gran, bjørk og gråor og uttak av falltrær til grunneieres eget forbruk. Alm kan hogges etter forutgående blinking av herredsskogmester, og kan disponeres fritt.
4.Mekanisk rydding under kraftledningene.
5.Beiting. Beiting med geiter er ikke tillatt.
6.Fortsatt bruk av slåtteenger i vestre deler av området.
7.Fortsatt tradisjonell drift av gårdsbruket Folstadflotten.
8.Gjødsling av innmarka.
9.Motorisert ferdsel på og vedlikehold av eksisterende veier.

VI

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gjennomføre skjøtselstiltak for å fremme fredningsformålet. Det kan utarbeides skjøtselsplan, som skal inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtselstiltakene.

VII

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra fredningsbestemmelsene når formålet med fredningen krever det, samt for vitenskapelige undersøkelser, arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning og i spesielle tilfelle, dersom det ikke strir mot formålet med fredningen.

VIII

Forvaltningen av fredningsbestemmelsene tillegges fylkesmannen i Sør-Trøndelag.

IX

Den makt Kongen har etter §§ 6 og 10 til å fastsette nærmere regler om områdene og skjøtselen av dem, etter § 21 om merking av fredninger m.m., etter § 22 om regulering av ferdsel og etter § 23 til å gjøre unntak fra fredningsreglene, blir for disse områdene delegert til Miljøverndepartementet.

X

Disse bestemmelsene trer i kraft straks.