Forskrift om fredning for Rauberga naturreservat, Selbu kommune, Sør-Trøndelag.

DatoFOR-1987-02-06-98
PublisertII 1987 s 53
Ikrafttredelse06.02.1987
Sist endretFOR-1990-09-03-749
Endrer
Gjelder forRauberga naturreservat, Selbu kommune, Sør-Trøndelag.
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§8, jf LOV-1970-06-19-63-§10og§21, LOV-1970-06-19-63-§22og§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort
KorttittelForskrift om naturreservat, Selbu

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. av 6. februar 1987. Fremmet av Miljøverndepartementet. Endret 3. september 1990 nr. 749.

I

I medhold av lov om naturvern av 19. juni 1970 nr. 63, § 8, § 10 og § 21, § 22 og § 23, er et edelløvskogsområde øst for riksveien i Neadal i Selbu kommune, Sør-Trøndelag fylke, fredet som naturreservat ved kgl.res. 6. februar 1987 nr. 98 under betegnelsen Rauberga naturreservat.

Med hjemmel i kgl.res. av 3. juli 1987 nr. 572 og Miljøverndepartements delegering av 3. november 1988, er grensene for naturreservatet endret ved Direktoratet for naturforvaltnings vedtak av 3. september 1990.

II

Det fredede området berører gnr/bnr: 112/1,2.

Reservatet dekker et areal på 180 dekar.

Grensen for naturreservatet framgår av kart i målestokk 1:5.000, datert Miljøverndepartementet juli 1985. Kart og fredningsbestemmelser oppbevares i Selbu kommune, hos fylkesmannen i Sør-Trøndelag, i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet.

De nøyaktige grensene for naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene bør koordinatfestes.

III

Formålet med fredningen er

-å sikre en nesten uberørt edelløvskogshei
-å verne om den største og best utviklete almebestand i sørøstre del av Trøndelag
-å verne et område av stor floristisk interesse og
-å verne dyrelivet i området.

IV

For reservatet gjelder følgende bestemmelser:

1.Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er fredet mot skade og ødeleggelse unntatt det som følger av tillatt ferdsel eller tiltak i medhold av punktene V-VII.

Det er forbudt å fjerne planter eller plantedeler fra reservatet.

Nye plantearter må ikke innføres. Treslagsskifte er ikke tillatt.

2.For dyrelivet gjelder viltlovens bestemmelser og forskrifter gitt i medhold av denne.
3.Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks. oppføring av bygninger, anlegg og faste innretninger, opplag av båt, campingvogn o.l., framføring av luftledninger, jordkabler og kloakkledninger, bygging av veier, drenering og annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling, planering og lagring av masse, utføring av kloakk eller konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling og bruk av kjemiske bekjempningsmidler. Opplistingen er ikke fullstendig.
4.Motorisert ferdsel er forbudt.
5.Militære øvelser, organisert idrettsutøvelse medregnet opplegg for orientering, trimløyper etc., riding, bålbrenning, camping og telting er forbudt.

V

Bestemmelsene i pkt. IV er ikke til hinder for

1.Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i ambulanse-, politi-, brannvern-, sikrings-, oppsyns-, skjøtsels- og forvaltningsøyemed.
2.Sanking av bær og matsopp.
3.Bygging av skogsbilvei etter retningslinjer gitt i skjøtselsplan og motorisert ferdsel på denne i samband med skogsdrift.
4.Uttak av større grantrær nederst mot veien.
5.Gjennomfart med forsvarets lette motorkjøretøy og feltvogner på eventuell ny skogsbilvei dersom kommunen er rekvirert som militært øvingsområde.

VI

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gjennomføre skjøtselstiltak for å fremme fredningsformålet. Det kan utarbeides skjøtselsplan, som skal inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtselstiltakene.

VII

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra fredningsbestemmelsene når formålet med fredningen krever det, samt for vitenskapelige undersøkelser, arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning og i spesielle tilfelle, dersom det ikke strir mot formålet med fredningen.

VIII

Forvaltningen av fredningsbestemmelsene tillegges fylkesmannen i Sør-Trøndelag.

IX

Den makt Kongen har etter §§ 6 og 10 til å fastsette nærmere regler om områdene og skjøtselen av dem, etter § 21 om merking av fredninger m.m., etter § 22 om regulering av ferdsel og etter § 23 til å gjøre unntak fra fredningsreglene, blir for disse områdene delegert til Miljøverndepartementet.

X

Disse bestemmelsene trer i kraft straks.