Forskrift om fredning for Melvasslia naturreservat, Snillfjord kommune, Sør-Trøndelag.

DatoFOR-1987-02-06-99
PublisertII 1987 s 56
Ikrafttredelse06.02.1987
Sist endretFOR-1990-09-03-750
Endrer
Gjelder forMelvasslia naturreservat, Snillfjord kommune, Sør-Trøndelag
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§8, jf LOV-1970-06-19-63-§10og§21, LOV-1970-06-19-63-§22og§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort
KorttittelForskrift om naturreservat, Snillfjord

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. av 6. februar 1987. Fremmet av Miljøverndepartementet. Endret 3. september 1990 nr. 750.

I

I medhold av lov om naturvern av 19. juni 1970 nr. 63, § 8, § 10 og § 21, § 22 og § 23, er et edelløvskogsområde øst for riksvei mellom Krokstadøra og Slørdal i Snillfjord kommune, Sør-Trøndelag fylke, fredet som naturreservat ved kgl.res. 6. februar 1987 nr. 99 under betegnelse Melvasslia naturreservat.

Med hjemmel i kgl.res. av 3. juli 1987 nr. 572 og Miljøverndepartementets delegering av 3. november 1988, er forskriften for naturreservatet endret ved Direktoratet for naturforvaltnings vedtak av 3. september 1990.

II

Det fredete området berører følgende gnr/bnr: 81/3, 81/6, 81/7, 81/8, 81/9, 81/10, 81/11, 81/13 og 81/23.

Reservatet dekker et areal på ca 210 dekar.

Grensene for naturreservatet framgår av kart i målestokk 1:5.000, datert Miljøverndepartementet juli 1985. Kartet og fredningsbestemmelsene oppbevares i Snillfjord kommune, hos fylkesmannen i Sør-Trøndelag, i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet.

De nøyaktige grensene for reservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene bør koordinatfestes.

III

Formålet med fredningen er

-å verne om en særlig rik almeskog og
-å verne et område av stor floristisk og plantegeografisk interesse.

IV

For reservatet gjelder følgende bestemmelser:

1.Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er fredet mot skade og ødeleggelse unntatt det som følger av tillatt ferdsel eller tiltak i medhold av punktene V-VII.

Det er forbudt å fjerne planter eller plantedeler fra reservatet.

Nye plantearter må ikke innføres. Treslagsskifte og nyplanting er ikke tillatt.

2.For dyrelivet gjelder viltlovens bestemmelser og forskrifter gitt i medhold av denne.
3.Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks. oppføring av bygninger, anlegg og faste innretninger, opplag av båt, campingvogn o.l., framføring av luftledninger, jordkabler og kloakkledninger, bygging av veier, drenering og annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling, planering og lagring av masse, utføring av kloakk eller konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling og bruk av kjemiske bekjempningsmidler. Opplistingen er ikke fullstendig.
4.Motorisert ferdsel er forbudt.
5.Militære øvelser, organisert idrettsutøvelse medregnet opplegg for orientering, trimløyper etc., riding, bålbrenning, camping og telting er forbudt.

V

Bestemmelsen i pkt. IV er ikke til hinder for

1.Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i ambulanse-, politi-, brannvesen-, sikrings-, oppsyns-, skjøtsels- og forvaltningsøyemed.
2.Sanking av bær og matsopp.
3.Gran og furu kan hogges i reservatets nederste 75 meter målt i horisontalplanet, etter retningslinjer gitt av herredsskogmester og forvaltningsmyndighet.
4.I forbindelse med hogst tillates motorisert redskap benyttet.
5.Vanlig skjøtsel av eksisterende granplantefelt tillates, dog ikke sprøyting.

VI

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer kan gi tillatelse til

-hogst av grantrær.

VII

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra fredningsbestemmelsene når formålet med fredningen krever det, samt for vitenskapelige undersøkelser, arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning og i spesielle tilfelle, dersom det ikke strir mot formålet med fredningen.

VIII

Forvaltningen av fredningsbestemmelsene tillegges fylkesmannen i Sør-Trøndelag.

IX

Den makt Kongen har etter §§ 6 og 10 til å fastsette nærmere regler om områdene og skjøtselen av dem, etter § 21 om merking av fredninger m.m., etter § 22 om regulering av ferdsel og etter § 23 til å gjøre unntak fra fredningsreglene, blir for disse områdene delegert til Miljøverndepartementet.

X

Disse bestemmelsene trer i kraft straks.