Forskrift om teltfri sone under villreinjakten på Iungdalens grunn nord for Volanuttjernene, Hol kommune, Buskerud.

DatoFOR-1987-05-13-430
PublisertII 1987 s 285
Ikrafttredelse13.05.1987
Sist endret
Endrer
Gjelder forHol kommune, Buskerud
HjemmelLOV-1957-06-28-16-§9
Kunngjort
KorttittelForskrift om villreinjakt, Hol

Med hjemmel i friluftsloven av 28. juni 1957 nr. 16 § 9, 4. ledd, jfr. brev fra Miljøverndepartementet av 26. november 1984, har Direktoratet for naturforvaltning 13. mai 1987 fastsatt følgende forskrift:

§ 1.På Iungdalens grunn nord for Volanuttjernene, Hol kommune, er teltslagning forbudt i jakttida for villrein.
§ 2.Grensene for den teltfrie sonen fremgår av kartskisse over området som oppbevares i Direktoratet for naturforvaltning.
§ 3.Fylkesmannen kan i særlige tilfeller dispensere fra disse forskriftene.
§ 4.Overtredelse av disse forskriftene er straffbart, jfr. friluftsloven § 39, 2. ledd.
§ 5.Disse forskriftene trer i kraft straks.