Vedtak om rett til å utøve reindrift i Trollheimenområdet, Møre og Romsdal og Sør-Trøndelag.

DatoFOR-1987-06-26-642
PublisertII 1987 s 326
Ikrafttredelse26.09.1987
Sist endret
Endrer
Gjelder forMøre og Romsdal og Sør-Trøndelag
HjemmelLOV-1984-12-21-101-§3
Kunngjort
KorttittelVedtak om reindrift i Trollheimenområdet

Fastsatt ved kgl.res. av 26. juni 1987. Fremmet av Landbruksdepartementet. 

1.I medhold av lov 21. desember 1984 nr. 101 om reindrift i kommunene Meldal, Midtre Gauldal, Oppdal, Rennebu, Rindal, Sunndal og Surnadal § 3 kreves avstått til staten mot vederlag etter skjønn rett til for et tidsrom av 60 år å utøve reindrift som beskrevet i reindriftslovens § 9 første ledd nr. 1 til 3, jfr. §§ 11 og 12, innenfor følgende områder:
a.I nord-øst fra Sande Grunneierlags grense (g.nr. 5 i Surnadal) og langs kote 400 til det punktet der denne dreier rett sørøver og inn Vindøladalen. Fra dette punktet rett ned i elva Vindøla og sørover langs Vindøla til elva Eitra. Derifra i sørvestlig retning langs elva Eitra til Eiterdalsvatnet (766). Fra sørenden av Eiterdalsvatnet ei rett linje sørvestover til midten av Nordåbotvatna (851) og langs Botnelva til dennes utløp i Romåa. Videre fra Botneelvas utløp i Romåa ei rett linje sørover til kote 600 på østsiden av Romådalen og langs denne koten ut Romådalen til vestenden av Slåkjen. Fra vest-enden av Slåkjen langs kote 500 østover til Nauståa. Videre fra Nauståa langs kote 400 inn Gammelseterdalen til Toåa og Tovatna til østenden av søre Tovatn. Derifra ei rett linje nordover til kote 800 og sørøstover langs denne koten ut Storlidalen og rundt Okla/Storhornområdet til Breesbekken. Fra dette punktet ei rett linje over elva Festa til toppen av Dørremshovden (882), og fra Dørremshovden ei rett linje til kote 800, ca. 200 m sør for Dørremsetra. Fra Dørremsetra langs kote 800 først i sørøstlig retning og videre i nordøstlig retning tl Storstavåa, hvoretter kote 700 følges rundt Vora til kommunegrensen mellom Oppdal og Rennebu. Videre nordvestover og sørvestover langs Oppdal kommunes grense til vatn (1288) ved Svarthamran. Derifra nordover langs kommunegrensa mellom Surnadal og Rindal til Kvernvatnet (793) og vestover langs Kvernbekken til kote 700. Fra dette punktet ei rett linje i nordvestlig retning ca. 800 m til kote 760 og videre ned i Gråsjøen parallelt med Kvernbekken. På vestsida av Gråsjøen langs Sande Grunneierlags grense sørvestover og videre i nordlig retning tilbake til utgangspunktet i Surnadal.

Innenfor nevnte område gjelder ekspropriasjonen allikevel ikke arealet innenfor følgende grenser:

I sørøst høyde 1335 sørøst i Mellomfjellet på fylkesgrensen, rett nord for Fossådalsvatnet. Nordvestover fra dette punkt gjennom Mellomfjellene over høyde 1227 og fjellet Skallen i rett linje til elva Folla. Langs denne sørvestover til fylkesgrensen nord for tjern 846, og derfra i rett linje langs fylkesgrensen over Storlifjellet tilbake til utgangspunktet høyde 1335.

Ekspropriasjonsområdet er inntegnet med heltrukken svart linje på vedlagte kart datert 26. juni 1987.

b)Utenfor området beskrevet i punkt a omfatter ekspropriasjonen de eiendommer som ligger innenfor heltrukken rød linje på vedlagte kart datert 26. juni 1987, og hvor grunneieren ikke har inngått avtale med reineierne i henhold til avtaleverket av 18. juli/29. oktober 1985.
2.I medhold av oreigningsloven 23. oktober 1959 nr. 3 § 25 bestemmes at vedtaket som nevnt i pkt. 1 settes i verk før det foreligger rettskraftig skjønn.
3.Det gis samtykke til av navnet til eiere og rettighetshavere som utsettes for ekspropriasjon i henhold tl pkt. 1 ikke blir tatt med i begjæringen om skjønn og at begjæringen kunngjøres etter regelen i oreigningslovens § 20.