Forskrift om vern for Listastrendene landskapsvernområde, Farsund kommune, Vest-Agder.

DatoFOR-1987-08-28-722
PublisertII 1987 s 368
Ikrafttredelse28.08.1987
Sist endret
Endrer
Gjelder forFarsund kommune, Vest-Agder
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§5, jf LOV-1970-06-19-63-§6og§21, LOV-1970-06-19-63-§22og§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort
KorttittelForskrift om landskapsvernområde, Farsund

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. 28. august 1987. Fremmet av Miljøverndepartementet.

I. Hjemmel og betegnelse

I medhold av lov om naturvern av 19. juni 1970 nr. 63, § 5, jf § 6 og § 21, § 22 og § 23, er Listastrendene i Farsund kommune, Vest-Agder fylke vernet som landskapsvernområde ved kgl.res. 28. august 1987 under betegnelsen «Listastrendene landskapsvernområde».

II. Verneområdets omfang

1.Landskapsvernområdet berører følgende gnr/bnr:
-Gnr 2, bnr 1, 25, 27, 33, 36, 50, 56, 94, 110, 115.
-Gnr 8, bnr 1, 3, 16.
-Gnr 9, bnr 1, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 14, 16, 17, 25, 30, 33.
-Gnr 23, bnr 1, 6, 7, 24, 28.
-Gnr 24, bnr 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 17.
-Gnr 28, bnr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 45, 61, 62, 63.
-Gnr 29, bnr 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 19, 27, 28, 31, 32, 40, samt fellesteiger for gnr 28 og 29.
-Gnr 30, bnr 2, 3, 4, 9, 15, 21, 23, 27, 37, 42, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 59.
-Gnr 33, bnr 1, 2, 3, 5, 6, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 21, 23, 24, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 44, 47, 53, 54, 56, 57, 66, 81, 93, 96, 98, 110, 112, 116, 117, 125, 132, 139, 217, 223, 242, 247, 249, 307, 311, 312, 351, 387, 394, 401, 402.
-Gnr 36, bnr 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 19, 21, 22, 25, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 48, 50, 55, 57, 61, 62, 67, 68, 88, 89, 94, 98, 114, 121, 127, 136, 150, 151, 152, 153, 154, 157, 209, 235, 241, 268, 270.
-Gnr 40, bnr 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, samt fellesstrand under gnr 40.
-Gnr 42, bnr 1, 2, 3, 4, 8, 18, 19, 20, 23, 28, 29, 30, 31, 34, 35, 44, 45, 47, samt fellesstrand under gnr 42.
-Gnr 43, bnr 1, 2, 3, 4, 5.
-Gnr 45, bnr 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 20, 23, 30, 31.
-Gnr 46, bnr 1, 2, 3, 4.
-Gnr 47, bnr 1, 2, 3, 4.
-Gnr 48, bnr 1, 3, 4, 5.
-Gnr 49, bnr 1, 2, 3, 4.
-Gnr 50, bnr 1, 2.
2.Landskapsvernområdet dekker samlet et landareal på ca 4.274 dekar på strekningen fra Søndrehall ved Lomsesanden i sør, til Høgsetodden ved Varnes i nord.
3.Verneområdet omfatter også utenforliggende øyer og sjøarealer ut til 6 m dyp, målt ved lavvann. Øyene fremgår av karter, se pkt 4.
4.Grensene for landskapsvernområdet framgår av kartblad nr. 1-12, i serien for Listastrendene landskapsvernområde, i målestokk 1:5.000, datert Miljøverndepartementet juli 1986.
5.Vernebestemmelsene og kart oppbevares i Farsund kommune, hos fylkesmannen i Vest-Agder, i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet.
6.De nøyaktige grensene for landskapsvernområdet skal avmerkes i marka etter nærmere anvisning av forvaltningsmyndigheten, jf pkt IX. 3. Knekkpunktene bør koordinatfestes.
7.Landskapsvernområdet er delt inn i 8 delområder, som omfatter sone nr. 1, 3, 6, 8, 10, 11 og deler av sone 5 og 13, jf karter. Øvrige deler av sone 5 og 13, samt mellomliggende soner (2, 4, 7, 9, 12) er fredet som plante- og/eller fuglefredningsområder ved særskilte vedtak.

III. Verneformål

Formålet med landskapsvernområdet er å bevare et egenartet natur- og kulturlandskap med spesielle strandtyper og geologiske, botaniske, zoologiske og kulturhistoriske kvaliteter av meget høy verneverdi.

IV. Alminnelige vernebestemmelser

1.Følgende vernebestemmelser gjelder for landskapsvernområdet, jf avsnitt V og VI. Alle inngrep som vesentlig kan endre eller innvirke på landskapets art eller karakter er forbudt, herunder bergverksdrift, uttak eller utfylling av masse på land og i sjø, sprenging av steinblokker, fjerning av steingjerder, framføring av jordkabler og luftledninger, bygging av veier, oppføring av bygninger, anlegg eller andre faste innretninger samt henleggelse av skjemmende avfall. Oppregningen er ikke uttømmende.
2.I hele landskapsvernområdet er motorisert ferdsel på land forbudt, herunder landing med fly og helikopter. Telting/camping og ferdsel med hest er forbudt i sanddyneområdene. Jf pkt V. 2, 6-8 og VII. 1.
3.For dyrelivet gjelder viltlovens bestemmelser og forskrifter.

V. Generelle unntak

Bestemmelsene i avsnitt IV, jf også avsnitt VI, er ikke til hinder for:

1.Vedlikehold og drift av eksisterende bygninger, veier, faste innretninger m.v, jf pkt VI. 5-7 og VII. 2.
2.Telting/camping i statens friluftsområder. Telting og plassering av campingvogner for grunneierne eller deres gjester i umiddelbar nærhet av hytter og helårsboliger, jf pkt VI. 2. og VII. 1.
3.Skogsdrift i leplantefeltene etter gjeldende avtaler og etter lov om skogbruk og skogvern. Lebeltene skal skjøttes som verneskog med en gradvis foryngelse. Jf pkt VII. 3.
4.Jordbruksdrift med de metoder som er vanlige ellers i distriktet på eksisterende kulturbeiter og dyrka mark, herunder bl.a. nødvendig grøfting, vedlikehold av grøfter, gjødsling, bruk av kjemiske plantevernmidler, samt fjerning og oppsetting av trådgjerder. Oppramsingen er ikke uttømmende. Jf og pkt VI. 3-4 og VII. 5-6.
5.Utøvelse av etablerte rettigheter i strandområdene, f.eks. opplegg og utvidelse av båtstøer (steinbrygger), opplag av tare samt fiske. Til vedlikehold av båtstøene skal det fortrinnsvis brukes stedegent steinmateriale, jf pkt VI. 6.
6.Motorisert ferdsel som er nødvendig i forbindelse med tillatt næringsdrift, adkomst til helårs-boliger og hytter, bruk av offentlige veier og adkomst til godkjente parkeringsplasser i tilknytning til etablerte friluftsområder.
7.Ferdsel med hest på den vegetasjonsløse strandflaten. Forvaltningsmyndighetene kan godkjenne traséer gjennom sanddynene for å komme ut på strandflaten.
8.Gjennomføring av militær operativ virksomhet og motorisert ferdsel til politi-, ambulanse-, brannvern-, sikrings-, oppsyns-, skjøtsel- og forvaltningsformål, samt i forbindelse med Forsvarets bruk av etablerte øvingsområder, jf pkt VI. 9.
9.Fjerning av steingjerder som ikke ligger i eiendomsgrenser, mot strand, vei eller i grensen for verneområdet, jf pkt 10, VI. 1 og VII. 7.
10.Anlegg av le (åpning) i steingjerder når dette er nødvendig for driften av landbrukseiendommene.

VI. Spesielle vernebestemmelser og unntak for de enkelte soner

1.Steingjerder, rydningsrøyser og steinsatte diker må ikke fjernes, tildekkes eller på annen måte ødelegges i et område på Jølle i sone 13, vist på kart nr. 9 i serien for Listastrendene landskapsvernområde.

Naustrekken i Verevågen i sone 13, kartblad nr. 8, må ikke fjernes, og vedlikehold skal skje i samråd med forvaltningsmyndigheten.

Bestemmelsene i avsnitt IV er ikke til hinder for:

2.Drift av Lomsesanden camping i sone 1, kart nr. 2, herunder telting, plassering av campingvogner og motorisert ferdsel på campingområdet, i samsvar med den til enhver tid gjeldende leieavtale.
3.Nydyrking i følgende områder, som anført (skravert) på karter:
-i et område i sone 3, kart nr. 3 (Hauge østre, gnr/bnr 9/14 og 9/16),
-i et restaurert massetak på Kviljo i sone 5, kart nr. 4,
-i et område i sone 10, kart nr. 6 (Tjørvebukta ved grenseknekkpkt 128-130),
-i et område i sone 13, kart nr. 8 (Stave, gnr/bnr 42/4, 8, 18, 27-31). Eventuell drenering skal foregå ved opprenskning av en nordgående bekk. Mulige tilleggskanaler skal ligge innenfor det skraverte området på kartet,
-i et område i sone 13, kart nr. 9, gnr/bnr 43/1 og 4.
4.Deponering av dyrkingsstein i strandsonen i sone 13 fra arealer på Kylleberg som vist på kart nr. 9.
5.Vedlikehold av Lista Aluminiumverks utslippssted på Husebysanden i sone 3, kart nr. 2.
6.Opplegg av nye båtstøer (steinbrygger) for rettighetshavere på Østhasselstranda. Disse skal plasseres i området fra moloen og nordover til og med stranda utenfor gnr/bnr 28/2 i sone 6, kart nr. 4.
7.Bygging av boliger, uthus og naust i tilknytning til eksisterende bebyggelse i et område fra moloen og nordover til og med gnr/bnr 28/19 i sone 6, kart nr. 4. Eventuelle bygninger skal i samråd med forvaltningsmyndigheten tilpasses landskapet og eksisterende bebyggelse i form, farge etc.
8.Uttak av grus til eget gårdsbehov i strandkanten på Østhasselstranda i sone 6 og i strandsonen på Tjørveneset i sone 10, som vist på kart nr. 4 og 6, så lenge landskapets karakter ikke endres vesentlig.
9.Militær øvingsvirksomhet i Markaområdet i sone 8, kart nr. 5, så lenge denne ikke fører til vesentlige endringer i landskapets art eller karakter.
10.Restaurering av landskapet i regi av forvaltningsmyndigheten, (jf og pkt IX. 1) herunder:
-fjerning av betongmurer og skrap på Haugestranda i sone 3, kart nr. 3
-fjerning av rester etter fartøyer på Tjørveneset i sone 10, kart nr. 6
-avplanering av gammelt grustak på Tjørveneset i sone 10, kart nr. 6, i samråd med grunneier
-fjerning av gammel piggtråd på gnr/bnr 36/36 i sone 11, kart nr. 7.
-fjerning av masse etter grøfterensk i bekken fra Svinstitjernet i sone 13, kart nr. 8, i samråd med grunneieren, og gjenoppretting av den naturlige vannstanden i tjernet.

Opplistingen av tiltak er ikke uttømmende.

VII. Dispensasjoner til bestemte formål

Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til:

1.Plassering av campingvogner utover områdene nevnt i pkt V. 2 og VI. 2.
2.Framføring av luftledninger og jordkabler, bygging av veier eller anlegg, innretninger og bygninger som er nødvendige i forbindelse med allmenne friluftsinteresser, landbruk, fiske, eller Forsvarets, Fyrvesenets og Televerkets virksomhet, såfremt tiltakene lar seg tilpasse i landskapet, jf verneformålet i avsnitt III.
3.Skogreising, såfremt denne ikke er i strid med verneformålet, jf avsnitt III og pkt V. 3.
4.Uttak av masse på anviste steder til eget husbehov, så lenge landskapets karakter ikke endres vesentlig. Fin sand kan bare tas ut på den vegetasjonsløse strandflaten. Grovere masse kan bare tas ut fra eksisterende massetak eller fra blottlagte grusområder i strandsonen (jf pkt VI, 8).

Forvaltningsmyndigheten kan stille vilkår om restaurering der det er gitt tillatelse til nye masseuttak. Restaureringen skal skje i samråd med grunneieren.

5.Drenering gjennom verneområdet fra tilgrensende mark, jf og pkt VI. 3.
6.Deponering av dyrkingsstein på særskilt angitte deponeringssteder, jf og pkt VI. 4.
7.Fjerning av kulturminner fra nyere tid (etter 1537), så som båtstøer, rydningsrøyser, steinsatte diker, krigsminner fra den andre verdenskrig, ferdselsveier og steingjerder i eiendomsgrenser, mot strand, vei og i grensen for verneområdet, i samråd med kulturvernmyndighetene. Jf pkt V. 9-10 og VI. 1.

VIII. Dispensasjoner generelt

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra fredningsbestemmelsene når formålet med vernet krever det, samt for vitenskapelige undersøkelser, arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning og i spesielle tilfeller dersom det ikke strir mot formålet med vernet, jf avsnitt III.

IX. Skjøtsel og forvaltning

1.Forvaltningsmyndigheten kan sette i verk skjøtselstiltak i samsvar med formålet med vernet, og kan også utarbeide skjøtselsplaner. Arbeidet skal utføres i regi av forvaltningsmyndigheten. Jf pkt VI. 10.
2.Opprettelsen av landskapsvernområdet medfører ingen endringer i gjeldende ansvarsforhold mht tilsyn og vedlikehold av parkeringsplasser og veier. Spesielle tiltak utover dette er forvaltningsmyndighetens ansvar.
3.Forvaltningen av vernebestemmelsene tillegges fylkesmannen i Vest-Agder.

X. Ikrafttredelse

Disse bestemmelsene trer i kraft straks.