Forskrift om fredning for Einarsneset plante- og fuglefredningsområde, Farsund kommune, Vest-Agder.

DatoFOR-1987-08-28-723
PublisertII 1987 s 373
Ikrafttredelse28.08.1987
Sist endretFOR-2013-03-15-284 fra 01.07.2013
Endrer
Gjelder forFarsund kommune, Vest-Agder
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§13og§14og§9, jf LOV-1970-06-19-63-§10og§21, LOV-1970-06-19-63-§22og§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort
KorttittelForskrift om Einarsneset fredningsområde

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. 28. august 1987. Fremmet av Miljøverndepartementet. Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).

I

I medhold av lov om naturvern av 19. juni 1970 nr. 63, § 13 og § 14, 2. ledd og § 9, jf § 10 og §§ 21, 22 og 23, er plantene og plantenes voksesteder og fuglelivet og fuglenes livsmiljø i et område ved Einarsneset og Huseby i Farsund kommune, Vest-Agder fylke fredet ved kgl.res. 28. august 1987 under betegnelsen «Einarsneset plante- og fuglefredningsområde».

II

Plante- og fuglefredningsområdet, jf § 9, § 13 og § 14, 2. ledd, berører følgende gnr./bnr: 2/115, 2/116.

Plantefredningsområdet, jf § 9 og § 13, berører gnr./bnr. 2/94.

De fredete arealene omfatter ca 877 dekar landareal (inkl. utenforliggende øyer) og sjøarealer ut til 6 m dyp, målt ved lavvann. Plante- og fuglefredningsområdet utgjør ca 667 dekar, og plantefredningsområdet utgjør ca 210 dekar.

Grensene framgår av kartblad nr. 1 og 2 (vernesone 2) i serien for Listastrendene landskapsvernområde, i målestokk 1:5.000, datert Miljøverndepartementet juli 1986. Kart og fredningsbestemmelsene oppbevares i Farsund kommune, hos fylkesmannen i Vest-Agder, i Miljødirektoratet og i Miljøverndepartementet.

De nøyaktige grensene skal avmerkes i marka etter nærmere anvisning av forvaltningsmyndigheten, jf avsnitt IX. Knekkpunktene bør koordinatfestes.

0Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).

III

Formålet med fredningen er å bevare en rik og variert flora med plantenes vokseplasser, det rike fuglelivet og fuglenes livsmiljø i området, særlig av hensyn til områdets viktige funksjon for trekkende og overvintrende fugl. Sjøarealene er vernet for å sikre viktige nærings- og overvintringsområder for vannfugl, som inkluderer områder med rik og variert algevegetasjon, samt gyte- og oppvekstområder for fisk.

IV

Følgende vernebestemmelser gjelder for området (jf avsnitt V):

1.Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er fredet mot skader og ødeleggelser av enhver art som ikke skyldes lovlig ferdsel og beite. Nydyrking og annen ny jordbruksdrift, samt gjødsling og bruk av kjemiske plantevernmidler på beitearealer, er ikke tillatt.

For øvrig må ikke planter og plantedeler fjernes, og det er forbudt å innføre nye plantearter.

2.Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre de naturgitte produksjonsforhold eller forringe fuglenes og plantenes livsmiljø, som f.eks. drenering og annen form for tørrlegging, uttak eller oppfylling av masse, ny utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, sprenging av steinblokker, framføring av jordkabler og luftledninger, bygging av veger, oppføring av anlegg og andre faste innretninger eller bygninger. Oppregningen er ikke uttømmende.
3.Motorisert ferdsel til lands, herunder landing med fly og helikopter, samt bruk av modellbåter og modellfly, er forbudt. Telting/camping og ferdsel med hest er forbudt i sanddyneområdene.
4.Departementet kan fastsette nærmere bestemmelser om ferdselen i området, dersom dette er nødvendig for å oppfylle formålet med fredningen, jf avsnitt III.
5.I plante- og fuglefredningsområdet, jf avsnitt II, er også fugler, herunder deres reir og egg, fredet mot enhver form for skade, ødeleggelse og unødig forstyrrelse (jf viltlovens § 3)

Jakt, fangst og bruk av skytevåpen er forbudt. Det er båndtvang i tidsrommet 1. mars til 1. november. Utsetting av vilt er ikke tillatt. For øvrig gjelder viltlovens bestemmelser og forskrifter, jf også pkt V. 10.

V

Bestemmelsene i avsnitt IV er ikke til hinder for:

1.Vedlikehold og drift av eksisterende bygninger, veier, faste innretninger m.v.
2.Telting i statens friluftsområde.
3.Skogsdrift i leplantefeltene etter gjeldende avtaler og etter lov om skogbruk og skogvern. Lebeltene skal skjøttes som verneskog med en gradvis foryngelse.
4.Utøvelse av fiske, og sanking og opplag av tare til eget bruk på det enkelte gårdsbruk.
5.Motorisert ferdsel i forbindelse med næringsdrift som er tillatt etter vernereglene.
6.Gjennomføring av militær operativ virksomhet og motorisert ferdsel til politi-, ambulanse-, brannvern-, sikrings-, oppsyns-, skjøtsels- og forvaltningsformål.
7.Ferdsel med hest på den vegetasjonsløse strandflaten. Forvaltningsmyndighetene kan godkjenne traséer gjennom sanddynene for å komme ut på strandflaten.
8.Fjerning av gamle betongmurer og skrap på Einarsneset, som ledd i forvaltningsmyndighetens restaurering av området.
9.Tiltak for å kanalisere ferdselen, herunder utvidelser og inngjerding av parkeringsplassene langs fylkesvei 664 og opparbeiding av stier, som ledd i forvaltningen av området. Slike tiltak skal foregå i samråd med grunneier.
10.Bruk av gjeterhund og fellefangst av mink i samsvar med viltlovens bestemmelser og forskrifter i plante- og fuglefredningsområdet, jf pkt. IV. 5.

VI

Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til:

1.Plassering av campingvogner.
2.Framføring av luftledninger og jordkabler, bygging av veier eller anlegg, innretninger og bygninger som er nødvendige i forbindelse med landbruk, fiske, Forsvarets, Fyrvesenets og Televerkets virksomhet, eller av hensyn til allmenne friluftsinteresser.
3.Nyetablering av skogplantefelter dersom det ikke strider mot verneformålet.
4.Drenering gjennom verneområdet fra tilgrensende mark.
5.Fjerning av kulturminner fra nyere tid (etter 1537) i samråd med kulturvernmyndighetene.
6.Kommersiell tarehøsting innenfor begrensede områder, etter nærmere vilkår fastsatt av forvaltningsmyndighetene.
7.Felling av vilt som forårsaker vesentlig skade, i samsvar med viltlovens bestemmelser og forskrifter.
8.Innføring av nye treslag innenfor eksisterende skogarealer.

VII

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gjennomføre skjøtselstiltak i samsvar med fredningsformålet. Det kan utarbeides skjøtselsplan, som skal inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtselstiltakene.

VIII

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra fredningsbestemmelsene når formålet med fredningen krever det, samt for vitenskapelige undersøkelser, arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning og i spesielle tilfeller dersom det ikke strir mot formålet med fredningen. jf avsnitt III.

IX

Forvaltningen av fredningsbestemmelsene tillegges fylkesmannen i Vest-Agder.

X

Disse bestemmelsene trer i kraft straks.