Forskrift om fredning for Havika fuglefredningsområde, Farsund kommune, Vest-Agder.

DatoFOR-1987-08-28-724
PublisertII 1987 s 376
Ikrafttredelse28.08.1987
Sist endret
Endrer
Gjelder forFarsund kommune, Vest-Agder
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§14og§9, jf LOV-1970-06-19-63-§10og§21, LOV-1970-06-19-63-§22og§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort
KorttittelForskrift om fuglefredningsområde, Farsund

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. 28. august 1987. Fremmet av Miljøverndepartementet.

I

I medhold av lov om naturvern av 19. juni 1970 nr. 63, § 14, 2. ledd og § 9, jf § 10 og §§ 21, 22 og 23, er fuglelivet og fuglenes livsmiljø i et område ved Havika i Farsund kommune, Vest-Agder fylke fredet ved kgl.res. 28. august 1987 under betegnelsen «Havika fuglefredningsområde».

II

Det fredete området berører følgende gnr./bnr.: 8/17, 8/23.

Fuglefredningsområdet omfatter ca 289 dekar landareal (inkl. utenforliggende øyer) og sjøarealer ut til 6 m dyp, målt ved lavvann.

Grensene framgår av kartblad nr. 3 og 12 (vernesone 4) i serien for Listastrendene landskapsvernområde, i målestokk 1:5.000, datert Miljøverndepartementet juli 1986. Kart og fredningsbestemmelsene oppbevares i Farsund kommune, hos fylkesmannen i Vest-Agder, i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet.

De nøyaktige grensene skal avmerkes i marka etter nærmere anvisning av forvaltningsmyndigheten, jf avsnitt IX. Knekkpunktene bør koordinatfestes.

III

Formålet med fredningen er å bevare det rike fuglelivet og fuglenes livsmiljø i området, særlig med hensyn til områdets viktige funksjon for trekkende og overvintrende fugl. Sjøarealene er vernet for å sikre viktige nærings- og overvintringsområder for vannfugl, som inkluderer områder med rik og variert algevegetasjon, samt gyte- og oppvekstområder for fisk.

IV

For fuglefredningsområdet gjelder følgende bestemmelser (jf avsnitt V):

1.Vegetasjon som er viktig for fuglenes livsmiljø, er fredet mot enhver skade og ødeleggelse.
2.Fugler, herunder deres reir og egg, er fredet mot enhver form for skade, ødeleggelse og unødig forstyrrelse (jf viltlovens § 3). Jakt, fangst og bruk av skytevåpen er forbudt. Det er båndtvang i tidsrommet 1. mars til 1. november. Utsetting av vilt er ikke tillatt. For øvrig gjelder viltlovens bestemmelser og forskrifter.
3.Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre de naturgitte produksjonsforhold eller forringe fuglenes livsmiljø, som f.eks. drenering og annen form for tørrlegging, uttak eller oppfylling av masse, ny utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, sprenging av steinblokker, framføring av jordkabler og luftledninger, bygging av veier, oppføring av anlegg og andre innretninger eller bygninger. Oppregningen er ikke uttømmende.
4.Motorisert ferdsel til lands, herunder landing med fly og helikopter, samt bruk av modellbåter og modellfly, er forbudt. Ferdsel med hest er forbudt i sanddyneområdene, jf pkt V. 6. Telting og camping er forbudt i sanddyneområdene, jf pkt. V. 2.
5.Departementet kan fastsette nærmere bestemmelser om ferdselen i området, dersom dette er nødvendig for å oppfylle formålet med fredningen, jf avsnitt III.

V

Bestemmelsene i avsnitt IV er ikke til hinder for:

1.Vedlikehold og drift av eksisterende bygninger, veier, faste innretninger m.v.
2.Telting og plassering av campingvogner i umiddelbar nærhet av hytter og helårsboliger, foruten i friluftsområdet på Havika.
3.Utøvelse av fiske, og sanking og opplag av tare til eget bruk på det enkelte gårdsbruk. Vedlikehold og bruk av eksisterende båtstøer (steinbrygger) kan fortsette. Til vedlikehold av båtstøene skal det fortrinnsvis brukes stedegent steinmateriale.
4.Motorisert ferdsel i forbindelse med næringsdrift som er tillatt etter vernereglene, ferdsel på offentlige veier og ferdsel til helårsboliger og hytter.
5.Gjennomføring av militær operativ virksomhet og motorisert ferdsel til politi-, ambulanse-, brannvern-, sikrings-, oppsyns-, skjøtsels- og forvaltningsformål.
6.Ferdsel med hest på den vegetasjonsløse strandflaten. Forvaltningsmyndighetene kan godkjenne traséer gjennom sanddynene for å komme ut på strandflaten.
7.Anlegg av le (åpning) i steingjerder når dette er nødvendig for driften av landbrukseiendommer.
8.Tiltak for å kanalisere ferdselen i friluftsområdet, så som inngjerding av parkeringsplassen på Havika og opparbeiding av stier og gangveier fra denne og ned til strandflaten, i regi av forvaltningsmyndigheten.
9.Bruk av gjeterhund.
10.Fellefangst av mink i samsvar med viltlovens bestemmelser og forskrifter.

VI

Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til:

1.Plassering av campingvogner utenom områdene nevnt i pkt V, 2.
2.Framføring av luftledninger og jordkabler, bygging av veier eller anlegg, innretninger og bygninger som er nødvendige i forbindelse med landbruk, fiske, Forsvarets, Fyrvesenets og Televerkets virksomhet, eller av hensyn til allmenne friluftsinteresser.
3.Nyetablering av skogplantefelter dersom det ikke strider mot verneformålet.
4.Uttak av masse på anviste steder til eget bruk på det enkelte gårdsbruk, slik at det ikke i vesentlig grad endrer landskapets karakter. Fin sand kan bare tas ut på den vegetasjonsløse strandflaten.

Forvaltningsmyndigheten kan pålegge restaurering av landskapet der det er gitt hjemmel for nye uttak i vernebestemmelsene og der dette etter forvaltningsmyndighetenes vurdering medfører skjemmende inngrep i landskapet. Restaureringen skal skje i samråd med grunneieren.

5.Drenering gjennom verneområdet fra tilgrensende mark.
6.Fjerning av kulturminner fra nyere tid (etter 1537) i samråd med kulturvernmyndighetene.
7.Kommersiell tarehøsting innenfor begrensede områder, etter nærmere vilkår fastsatt av forvaltningsmyndighetene.
8.Felling av vilt som forårsaker vesentlig skade, i samsvar med viltlovens bestemmelser og forskrifter.

VII

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gjennomføre skjøtselstiltak i samsvar med fredningsformålet. Det kan utarbeides skjøtselsplan, som skal inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtselstiltakene.

VIII

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra fredningsbestemmelsene når formålet med fredningen krever det, samt for vitenskaplige undersøkelser, arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning og i spesielle tilfeller dersom det ikke strir mot formålet med fredningen, jf avsnitt III.

IX

Forvaltningen av fredningsbestemmelsene tillegges fylkesmannen i Vest-Agder.

X

Disse bestemmelsene trer i kraft straks.