Forskrift om fredning for Fuglevika fuglefredningsområde i Farsund kommune, Vest-Agder.

DatoFOR-1987-08-28-726
PublisertII 1988 s 382
Ikrafttredelse28.08.1987
Sist endret
Endrer
Gjelder forFarsund kommune, Vest-Agder
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§14og§9, jf LOV-1970-06-19-63-§10og§21, LOV-1970-06-19-63-§22og§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort
KorttittelForskrift om fuglefredningsområde, Farsund

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. 28. august 1987. Fremmet av Miljøverndepartementet.

I

I medhold av lov om naturvern av 19. juni 1970 nr. 63, § 14, 2. ledd og § 9, jf § 10 og §§ 21, 22 og 23, fuglelivet og fuglenes livsmiljø i et område ved Fuglevika i Farsund kommune, Vest-Agder fylke fredet ved kgl.res. 28. august 1987 under betegnelsen «Fuglevika fuglefredningsområde».

II

Det fredete området berører følgende gnr./bnr: 28/9, 30.

Fuglefredningsområdet omfatter ca 40 dekar landareal, samt utenforliggende sjøarealer ut til 6 m dyp, målt ved lavvann.

Grensene framgår av kartblad nr. 5 (vernesone) i serien for Listastrendene landskapsvernområde, i målestokk 1:5.000, datert Miljøverndepartementet juli 1986. Kartet og redningsbestemmelsene oppbevares i Farsund kommune, hos fylkesmannen i Vest-Agder, i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet.

De nøyaktige grensene skal avmerkes i marka etter nærmere anvisning av forvaltningsmyndigheten, jf avsnitt IX. Knekkpunktene bør koordinatfestes.

III

Formålet med fredningen er å bevare det rike fuglelivet og fuglenes livsmiljø i området, særlig med hensyn til områdets viktige funksjon for hekkende, trekkende og overvintrende fugl. Sjøarealene er vernet for å sikre viktige nærings- og overvintringsområder for vannfugl, som inkluderer områder med rik og variert algevegetasjon, samt gyte- og oppvekstområder for fisk.

IV

For fuglefredningsområdet gjelder følgende bestemmelser (jf avsnitt. V):

1.Vegetasjon som er viktig for fuglenes livsmiljø, er fredet mot enhver skade og ødeleggelse.
2.Fugler, herunder deres reir og egg, er fredet mot enhver form for skade, ødeleggelse og unødig forstyrrelse (jf viltlovens § 3). Jakt, fangst og bruk av skytevåpen er forbudt. Det er båndtvang i tidsrommet 1. mars til 1. november. Utsetting av vilt er ikke tillatt. For øvrig gjelder viltlovens bestemmelser og forskrifter.
3.Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre de naturgitte produksjonsforhold eller forringe fuglens livsmiljø, uttak eller oppfylling av masse, ny utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, sprenging av steinblokker, framføring av jordkabler og luftledninger, bygging av veier, oppføring av anlegg og andre innretninger eller bygninger. Oppregningen er ikke uttømmende.
4.Motorisert ferdsel til lands, herunder landing med fly og helikopter, samt bruk av modellbåter og modellfly, er forbudt. Telting/camping og ferdsel med hest er forbudt.
5.Departementet kan fastsette nærmere bestemmelser om ferdselen i området, dersom dette er nødvendig for å oppfylle formålet med fredningen, jf avsnitt III.

V

Bestemmelsene i avsnitt IV er ikke til hinder for:

1.Vedlikehold og drift av eksisterende bygninger, veier, faste innretninger m.v.
2.Telting og plassering av campingvogner for grunneierne eller deres gjester i umiddelbar nærhet av hytter eller helårsboliger.
3.Jordbruksdrift med de metoder som er vanlige i distriktet, på eksisterende kulturbeiter og dyrka mark. Dette omfatter også nødvendig vedlikehold av grøfter, gjødsling, bruk av kjemiske plantevernmidler og fjerning og oppsetting av trådgjerder. Oppregningen er ikke uttømmende.
4.Utøvelse av fiske, og sanking og opplag av tare til eget bruk på det enkelte gårdsbruk. Vedlikehold og bruk av eksisterende båtstøer (steinbrygger) kan fortsette. Til vedlikehold av båtstøene skal det fortrinnsvis brukes stedegent steinmateriale.
5.Motorisert ferdsel til Forsvarets øvingsfelt Marka, i forbindelse med næringsdrift som er tillatt etter vernereglene, og ferdsel til helårsboliger og hytter.
6.Gjennomføring av militær operativ virksomhet og motorisert ferdsel til politi-, ambulanse-, brannvern-, sikrings-, oppsyns-, skjøtsels- og forvaltningsformål.
7.Fjerning av steingjerder som ikke ligger i bruksgrenser, mot strand, vei eller i grensen for verneområdet.
8.Anlegg av le (åpning) i steingjerder når dette er nødvendig for driften av landbrukseiendommene.
9.Uttak av grus til eget gårdsbehov i eksisterende grusuttak gnr./bnr. 28/30.
10.Bruk av gjeterhund.
11.Fellefangst av mink i samsvar med viltlovens bestemmelser og forskrifter.
12.Ferdsel med hest på den vegetasjonsløse strandflaten.

VI

Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til:

1.Plassering av campingvogner utenom områdene nevnt i pkt. V, 2.
2.Framføring av luftledninger og jordkabler, bygging av veier eller anlegg, innretninger og bygninger som er nødvendige i forbindelse med landbruk, fiske, Forsvarets, Fyrvesenets og Televerkets virksomhet, eller av hensyn til allmenne friluftsinteresser.
3.Nyetablering av skogplantefelter dersom det ikke strider mot verneformålet.
4.Uttak av masse til eget bruk på det enkelte gårdsbruk på anviste steder. Det skal gjøres slik at det ikke i vesentlig grad endrer landskapets karakter. Grovere masse kan kun tas ut fra eksisterende massetak eller fra de blottlagte grusområdene i strandsonene.

Forvaltningsmyndigheten kan pålegge restaurering av landskapet der det er gitt hjemmel for nye uttak i vernebestemmelsene og der dette etter forvaltningsmyndighetenes vurdering medfører skjemmende inngrep i landskapet. Restaureringen skal skje i samråd med grunneieren.

5.Drenering gjennom verneområdet fra tilgrensende mark.
6.Deponering av dyrkingsstein på særskilt angitte deponeringssteder.
7.Fjerning av kulturminner fra nyere tid (etter 1537) i samråd med kulturvernmyndighetene.
8.Kommersiell tarehøsting etter nærmere vilkår fastsatt av forvaltningsmyndigheten.
9.Felling av vilt som forårsaker vesentlig skade, i samsvar med viltlovens bestemmelser og forskrifter.

VII

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gjennomføre skjøtselstiltak i samsvar med fredningsformålet. Det kan utarbeides skjøtselsplan, som skal inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtselstiltakene.

VIII

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra fredningsbestemmelsene når formålet med fredningen krever det, samt for vitenskapelige undersøkelser, arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning og i spesielle tilfeller dersom det ikke strir mot formålet med fredningen, jf avsnitt III.

IX

Forvaltningen av fredningsbestemmelsene tillegges fylkesmannen i Vest-Agder.

X

Disse bestemmelsene trer i kraft straks.