Forskrift om fredning for Nordhasselvika fuglefredningsområde, Farsund kommune, Vest-Agder.

DatoFOR-1987-08-28-727
PublisertII 1987 s 385
Ikrafttredelse28.08.1987
Sist endret
Endrer
Gjelder forFarsund kommune, Vest-Agder
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§14og§9, jf LOV-1970-06-19-63-§10og§21, LOV-1970-06-19-63-§22og§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort
KorttittelForskrift om fuglefredningsområde, Farsund

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. 28. august 1987. Fremmet av Miljøverndepartementet.

I

I medhold av lov om naturvern av 19. juni 1970 nr. 63, § 14, 2. ledd og § 9, jf § 10 og §§ 21, 22 og 23, er fuglelivet og fuglenes livsmiljø i et område ved Nordhasselvika i Farsund kommune, Vest-Agder fylke fredet ved kgl.res. 28. august 1987 under betegnelsen «Nordhasselvika fuglefredningsområde».

II

Det fredete området berører følgende gnr./bnr.:

-30/2, 3, 4, 9, 15, 17, 22, 23, 27, 37, 42, 59.
-32/1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 19, sameie (en teig) og en ukjent teig under gnr. 31.
-33/1, 10, 14, 19, 21, 37, 47, 53, 54, 56, 57, 81, 93, 98, 125, 249, 307, 311, 394, 403.

Fuglefredningsområdet omfatter ca 344 dekar landareal (inklusive utenforliggende øyer) og sjøarealer ut til 6 m dyp, målt ved lavvann.

Grensene framgår av kartblad nr. 5 og 6 (vernesone 9) i serien for Listastrendene landskapsvernområde, i målestokk 1:5.000, datert Miljøverndepartementet juli 1986. Kart og fredningsbestemmelser oppbevares i Farsund kommune, hos fylkesmannen i Vest-Agder og i Miljøverndepartementet.

III

Formålet med fredningen er å bevare det rike fuglelivet og fuglenes livsmiljø i området, særlig av hensyn til områdets viktige funksjon for trekkende og overvintrende fugl. Sjøarealene er vernet for å sikre viktige nærings- og overvintringsområder for vannfugl, som inkluderer områder med rik og variert algevegetasjon, samt gyte- og oppvekstområder for fisk.

IV

For fuglefredningsområdet gjelder følgende bestemmelser (jf avsnitt V):

1.Vegetasjon som er viktig for fuglenes livsmiljø, er fredet mot enhver skade og ødeleggelse.
2.Fugler, herunder deres reir og egg, er fredet mot enhver form for skade, ødeleggelse og unødig forstyrrelse (jf viltlovens § 3). Jakt, fangst og bruk av skytevåpen er forbudt. Det er båndtvang i tidsrommet 1. mars til 1. november. Utsetting av vilt er ikke tillatt. For øvrig gjelder viltlovens bestemmelser og forskrifter.
3.Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre de naturgitte produksjonsforhold eller forringe fuglenes livsmiljø, som f.eks. drenering og annen form for tørrlegging, uttak eller oppfylling av masse, ny utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, sprenging av steinblokker, framføring av jordkabler og luftledninger, bygging av veier, oppføring av anlegg og andre innretninger eller bygninger. Oppregningen er ikke uttømmende.
4.Motorisert ferdsel til lands, herunder landing med fly og helikopter, samt bruk av modellbåter og modellfly, er forbudt. Telting/camping og ferdsel med hest er forbudt i sanddyneområdene.
5.Departementet kan fastsette nærmere bestemmelser om ferdselen i området, dersom dette er nødvendig for å oppfylle formålet med fredningen, jf avsnitt III.

V

Bestemmelsene i avsnitt IV er ikke til hinder for:

1.Vedlikehold og drift av eksisterende bygninger, veier, faste innretninger m.v.
2.Telting/camping i statens friluftsområde (Bauskesanden). Plassering av campingvogner for grunneierne eller deres gjester i umiddelbar nærhet av hytter eller helårsboliger.
3.Skogsdrift i leplantefeltene etter gjeldende avtaler og etter lov om skogbruk og skogvern. Lebeltene skal skjøttes som verneskog med en gradvis foryngelse.
4.Jordbruksdrift med de metoder som er vanlige i distriktet, på eksisterende kulturbeiter og dyrka mark. Dette omfatter også nødvendig vedlikehold og grøfter, gjødsling, bruk av kjemiske plantevernmidler og fjerning og oppsetting av trådgjerder. Oppregningen er ikke uttømmende.
5.Utøvelse av fiske, og sanking og opplag av tare til eget bruk på det enkelte gårdsbruk. Vedlikehold og bruk av eksisterende båtstøer (steinbrygger) kan fortsette. Til vedlikehold av båtstøene skal det fortrinnsvis brukes stedegnet steinmateriale.
6.Motorisert ferdsel i forbindelse med næringsdrift som tillatt etter vernereglene.
7.Gjennomføring av militær operativ virksomhet og motorisert ferdsel til politi-, ambulanse-, brannvern-, sikrings-, oppsyns-, skjøtsels- og forvaltningsformål.
8.Ferdsel med hest på den vegetasjonsløse strandflaten. Forvaltningsmyndigheten kan godkjenne traséer gjennom sanddynene for å komme ut på strandflaten.
9.Fjerning av steingjerder som ikke ligger i bruksgrenser, mot strand, vei eller i grensen for verneområdet.
10.Anlegg av le (åpning) i steingjerder når dette er nødvendig for driften av landbrukseiendommene.
11.Fjerning av skrap i Steinsvika og på Nordhassel i regi av forvaltningsmyndigheten, som ledd i restaurering av området.
12.Avplanering av gamle grustak i den søndre og nordre del av Steinsvika, i regi av forvaltningsmyndigheten i samråd med grunneieren.
13.Uttak av grus på Midthassel (Steinsvika) i de blottede gruspartiene i strandsonen, som vist på kart nr. 5.
14.Bruk av gjeterhund.
15.Fellefangst av mink i samsvar med viltlovens bestemmelser og forskrifter.
16.Oppdyrking av et avgrenset område som vist på kart nr. 5.
17.Flytting av båtstøer (steinbrygger)

VI

Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til:

1.Plassering av campingvogner utenom områdene nevnt i pkt. V, 2.
2.Framføring av luftledninger og jordkabler, bygging av veier eller anlegg, innretninger og bygninger som er nødvendige i forbindelse med landbruk, fiske, Forsvarets, Fyrvesenets og Televerkets virksomhet, eller av hensyn til allmenne friluftsinteresser.
3.Nyetablering av skogplantefelter dersom det ikke strider mot verneformålet.
4.Uttak av masse på anviste steder til eget bruk på det enkelte gårdsbruk, slik at det ikke i vesentlig grad endrer landskapets karakter. Fin sand kan kun tas ut på den vegetasjonsløse strandflaten. Grovere masse kan kun tas ut fra eksisterende massetak eller fra det de blottlagte grusområdene i strandsonene.

Forvaltningsmyndigheten kan pålegge restaurering av landskapet der det er gitt hjemmel for nye uttak i vernebestemmelsene og der dette etter forvaltningsmyndighetenes vurdering medfører skjemmende inngrep i landskapet. Restaureringen skal skje i samråd med grunneieren.

5.Drenering gjennom verneområdet fra tilgrensende mark.
6.Deponering av dyrkingsstein på særskilt angitte depotsteder.
7.Fjerning av kulturminner fra nyere tid (etter 1537) i samråd med kulturvernmyndighetene.
8.Kommersiell tarehøsting innenfor begrensede områder, etter nærmere vilkår fastsatt av forvaltningsmyndigheten.
9.Felling av vilt som forårsaker vesentlig skade, i samsvar med viltlovens bestemmelser og forskrifter.
10.Etablering av mindre båtstøer (steinbrygger).

VII

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gjennomføre skjøtselstiltak i samsvar med fredningsformålet. Det kan utarbeides skjøtselsplan, som skal inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtselstiltakene.

VIII

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra fredningsbestemmelsene når formålet med fredningen krever det, samt for vitenskaplige undersøkelser, arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning og i spesielle tilfeller dersom det ikke strir mot formålet med fredningen, jf avsnitt III.

IX

Forvaltningen av fredningsbestemmelsene tillegges fylkesmannen i Vest-Agder.

X

Disse bestemmelser trer i kraft straks.