Forskrift om fredning for Steinodden plante- og fuglefredningsområde, Farsund kommune, Vest-Agder.

DatoFOR-1987-08-28-728
PublisertII 1987 s 388
Ikrafttredelse28.08.1987
Sist endretFOR-2013-03-15-284 fra 01.07.2013
Endrer
Gjelder forFarsund kommune, Vest-Agder
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§13og§14og§9, jf LOV-1970-06-19-63-§10og§21, LOV-1970-06-19-63-§22og§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort
KorttittelForskrift om Steinodden fredningsområde

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. 28. august 1987. Fremmet av Miljøverndepartementet. Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).

I

I medhold av lov om naturvern av 19. juni 1970 nr. 63, § 13 og § 14, 2. ledd og § 9, jf § 10 og §§ 21, 22 og 23, er plantene og plantenes voksesteder og fuglelivet og fuglenes livsmiljø i et område ved Steinodden i Farsund kommune, Vest-Agder fylke fredet ved kgl.res. 28. august 1987 under betegnelsen «Steinodden plante- og fuglefredningsområde».

II

Plante- og fuglefredningsområdet, jf § 9, § 13 og § 14, 2. ledd, berører følgende gnr./bnr:

-36/1, 2, 16, 17, 32, 57, 127 og 241.
-37/9-12 (sameie).

Fuglefredningsområdet, jf § 9 og § 14, 2. ledd, berører følgende gnr./bnr:

-35/10, 12, 14, 17, 21, 24.
-36/4, 6, 7, 8, 11, 14, 19, 21, 22, 25, 29, 30, 33, 34, 37, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 48, 50, 61, 62, 67, 68, 88, 89, 94, 98, 114, 121, 136, 150, 151, 152, 153, 154, 157, 209, 235, 270.
-37/2, 3, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 14, 17, 18, 19, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 41, 42, 73, 75.
-38/1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 19, 21.
-40/4, 12, samt en del av fellesstrand på gnr. 40.

De fredete arealene omfatter ca 1.300 dekar landareal, samt utenforliggende sjøområder ut til 6 m dyp, målt ved lavvann. Plante- og fuglefredningsområdet utgjør ca 87 dekar, og fuglefredningsområdet utgjør ca 1.213 dekar.

Grensene framgår av kartblad nr. 7 og 8 (vernesone 12) i serien for Listastrendene landskapsvernområde, i målestokk 1:5.000, datert Miljøverndepartementet juli 1986. Kart og fredningsbestemmelsene oppbevares i Farsund kommune, hos fylkesmannen i Vest-Agder, i Miljødirektoratet og i Miljøverndepartementet.

De nøyaktige grensene skal avmerkes i marka etter nærmere anvisning av forvaltningsmyndigheten, jf avsnitt IX. Knekkpunktene bør koordinatfestes.

0Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).

III

Formålet med fredningen er å bevare en rik og variert flora med plantenes vokseplasser, det rike fuglelivet og fuglenes livsmiljø i området, særlig av hensyn til områdets viktige funksjon for trekkende og overvintrende fugl. Sjøarealene er vernet for å sikre viktige nærings- og overvintringsområder for vannfugl, som inkluderer områder med rik og variert algevegetasjon, samt gyte- og oppvekstområder for fisk.

IV

Følgende vernebestemmelser gjelder for området (jf avsnitt V):

1.Vegetasjon som er viktig for fuglenes livsmiljø, er fredet mot enhver skade og ødeleggelse.

Fugler, herunder deres reir og egg, er fredet mot enhver form for skade, ødeleggelse og unødig forstyrrelse (jf viltlovens § 3).

Jakt, fangst og bruk av skytevåpen er forbudt. Det er båndtvang i tidsrommet 1. mars til 1. november. Utsetting av vilt er ikke tillatt. For øvrig gjelder viltlovens bestemmelser og forskrifter.

2.Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre de naturgitte produksjonsforhold eller forringe fuglenes og plantenes livsmiljø, som f.eks. drenering og annen form for tørrlegging, uttak eller oppfylling av masse, ny utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, sprenging av steinblokker, framføring av jordkabler og luftledninger, bygging av veger, oppføring av anlegg og andre faste innretninger eller bygninger. Oppregningen er ikke uttømmende.
3.Motorisert ferdsel til lands, herunder landing med fly og helikopter, samt bruk av modellbåter og modellfly er forbudt. Telting/camping er forbudt jf pkt. VI. 1.
4.Departementet kan fastsette nærmere bestemmelser om regulering av ferdselen i området, dersom dette er nødvendig for å oppfylle formålet med fredningen, jf avsnitt III.
5.I plante- og fuglefredningsområdet, jf avsnitt II, er vegetasjonen, herunder døde busker og trær, fredet mot skader og ødeleggelser av enhver art som ikke skyldes lovlig ferdsel og beite. Nydyrking og annen ny jordbruksdrift, samt gjødsling og bruk av kjemiske plantevernmidler på beitearealer, er ikke tillatt.

For øvrig må ikke planter og plantedeler fjernes, og det er forbudt å innføre nye plantearter.

V

Bestemmelsene i avsnitt IV er ikke til hinder for:

1.Vedlikehold og drift av eksisterende bygninger, veier, faste innretninger m.v.

Til vedlikehold av båtstøer skal det fortrinnsvis benyttes stedegnet steinmateriale.

2.Plassering av campingvogner for grunneierne eller deres gjester i umiddelbar nærhet av hytter eller helårsboliger.
3.Skogdrift i leplantefeltene etter gjeldende avtaler og etter lov om skogbruk og skogvern. Lebeltene skal skjøttes som verneskog med en gradvis foryngelse.
4.Jordbruksdrift med de metoder som er vanlige i distriktet, på eksisterende kulturbeiter og dyrka mark, med unntak av beitearealer i plante- og fuglefredningsområdet, jf avsnitt II og pkt. IV. 5. Jordbruksdriften omfatter for øvrig også nødvendig vedlikehold av grøfter, gjødsling, bruk av kjemiske plantevernmidler og fjerning og oppsetting av trådgjerder på eksisterende kulturbeiter og dyrka mark. Oppregningen er ikke uttømmende.
5.Nydyrking i 3 delområder som angitt på kart.
6.Utøvelse av fiske, og sanking og opplag av tare til eget bruk på det enkelte gårdsbruk.
7.Motorisert ferdsel i forbindelse med næringsdrift som er tillatt etter vernereglene.
8.Gjennomføring av militær operativ virksomhet og motorisert ferdsel til politi-, ambulanse-, brannvern-, sikrings-, oppsyns-, skjøtsels- og forvaltningsformål.
9.Fjerning av steingjerder som ikke ligger i bruksgrenser, mot strand, vei og i grensen for verneområdet.
10.Anlegg av le (åpning) i steingjerder når dette er nødvendig for driften av landbrukseiendommen.
11.Fjerning av skrap på Steinodden, gammel betongmur ved Lista fyr, skrap og piggtråd på Steinodden som et ledd i forvaltningen av området, og avplanering av grustak på Steinodden i samråd med grunneieren.
12.Bruk av gjeterhund, fellefangst av mink og rådyrjakt i lebeltene i samsvar med viltlovens bestemmelser og forskrifter.
13.Avsviing av takrør i plante- og fuglefredningsområdet, jf pkt. IV. 5, i tidsrommet 1. desember til og med 15. februar.
14.Uttak av masse på gnr./bnr. 37/41, som anvist i utskiftingsforretningen for Vågsvoll.

VI

Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til:

1.Plassering av campingvogner utenom området nevnt i pkt. V. 2, og telting/camping ellers i området.
2.Framføring av luftledninger og jordkabler, bygging av veier eller anlegg, innretninger og bygninger som er nødvendige i forbindelse med landbruk, fiske, Forsvarets, Fyrvesenets og Televerkets virksomhet, eller av hensyn til allmenne friluftsinteresser.
3.Nyetablering av skogplantefelter dersom det ikke strider mot verneformålet.
4.Uttak av masse på anviste steder til eget bruk på det enkelte gårdsbruk, slik at det ikke i vesentlig grad endrer landskapets karakter.

Forvaltningsmyndigheten kan pålegge restaurering av landskapet der det er gitt hjemmel for nye uttak i vernebestemmelsene og der dette etter forvaltningsmyndighetenes vurdering medfører skjemmende inngrep i landskapet. Restaureringen skal skje i samråd med grunneieren.

5.Drenering gjennom verneområdet fra tilgrensende mark.
6.Deponering av dyrkingsstein på særskilt angitte deponeringssteder.
7.Fjerning av kulturminner fra nyere tid (etter 1537) i samråd med kulturvernmyndighetene.
8.Kommersiell tarehøsting innenfor begrensede områder, etter nærmere vilkår fastsatt av forvaltningsmyndighetene.
9.Avsviing av takrør i plante- og fuglefredningsområdet, jf pkt. IV. 5, utover tidsrommet 1. desember til og med 15. februar, jf pkt. V. 13.
10.Felling av vilt som forårsaker vesentlig skade i fuglefredningsområdet, i samsvar med viltlovens bestemmelser og forskrifter.

VII

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gjennomføre skjøtselstiltak i samsvar med fredningsformålet. Det kan utarbeides skjøtselsplan, som skal inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtselstiltakene.

VIII

Forvaltningsmyndighetene kan gjøre unntak fra fredningsbestemmelsene når formålet med fredningen krever det, samt for vitenskapelige undersøkelser, arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning og i spesielle tilfeller dersom det ikke strir mot formålet med fredningen, jf avsnitt III.

IX

Forvaltningen av fredningsbestemmelsene tillegges fylkesmannen i Vest-Agder.

X

Disse bestemmelsene trer i kraft straks.