Forskrift om fredning for Stave plantefredningsområde, Farsund kommune, Vest-Agder.

DatoFOR-1987-08-28-729
PublisertII 1987 s 392
Ikrafttredelse28.08.1987
Sist endretFOR-2013-03-15-284 fra 01.07.2013
Endrer
Gjelder forFarsund kommune, Vest-Agder
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§13og§9, jf LOV-1970-06-19-63-§10og§21, LOV-1970-06-19-63-§22og§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort
KorttittelForskrift om plantefredningsområde, Farsund

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. 28. august 1987. Fremmet av Miljøverndepartementet. Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).

I

I medhold av lov om naturvern av 19. juni 1970 nr. 63, § 13 og § 9, jf § 10 og § 21, § 22 og § 23, er plantelivet og plantenes voksesteder i et område Svinestitjønna og Stavstø i Farsund kommune, Vest-Agder fylke fredet ved kgl.res. 28. august 1987 under betegnelsen «Stave plantefredningsområde».

II

Plantefredningsområdet berører følgende gnr./bnr: 42/4, 23, samt fellesstrand på gnr. 42.

Plantefredningsområdet omfatter ca. 80 dekar landareal, samt utenforliggende sjøarealer ut til 6 m dyp, målt ved lavvann.

Grensene framgår av kartblad nr. 8 (i vernesone 13) i serien for Listastrendene landskapsvernområde, i målestokk 1:5.000, datert Miljøverndepartementet juli 1986. Kartet og fredningsbestemmelsene oppbevares i Farsund kommune, hos fylkesmannen i Vest-Agder, i Miljødirektoratet og i Miljøverndepartementet.

De nøyaktige grensene skal avmerkes i marka etter nærmere anvisning av forvaltningsmyndigheten, jf avsnitt IX. Knekkpunktene bør koordiantfestes.

0Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).

III

Formålet med fredningen er å bevare en rik og variert flora med plantenes vokseplasser.

IV

For plantefredningsområdet gjelder følgende bestemmelser (jf avsnitt V):

1.Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er fredet mot skader og ødeleggelser av enhver art som ikke skyldes lovlig ferdsel og beite. Nydyrking og annen ny jordbruksdrift, samt gjødsling og bruk av kjemiske plantevernmidler er ikke tillatt.

Planter og plantedeler må ikke fjernes, og det er forbudt å innføre nye plantearter.

2.Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre de naturgitte produksjonsforhold eller forringe plantenes livsmiljø, som f.eks. drenering, uttak eller oppfylling av masse, ny utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, sprenging av steinblokker framføring av jordkabler og luftledninger, bygging av veier, oppføring av anlegg og andre innretninger eller bygninger. Oppregningen er ikke uttømmende.
3.Motorisert ferdsel til lands er forbudt.
4.Departementet kan fastsette nærmere bestemmelser om ferdselen i området, dersom dette er nødvendig for å oppfylle formålet med fredningen, jf avsnitt III.

V

Bestemmelsene i avsnitt IV er ikke til hinder for:

1.Utøvelse av fiske, og sanking og opplag av tare til eget bruk på det enkelte gårdsbruk.
2.Motorisert ferdsel i forbindelse med næringsdrift som er tillatt etter vernereglene.
3.Gjennomføring av militær operativ virksomhet og motorisert ferdsel til politi-, ambulanse-, brannvern-, sikrings-, oppsyns-, skjøtsels- og forvaltningsformål.
4.Fjerning av steingjerder som ikke ligger i bruksgrenser, mot strand, vei eller i grensen for verneområdet.
5.Anlegg av le (åpning) i steingjerder når dette er nødvendig for driften av landbrukseiendommene.

VI

Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til:

Framføring av luftledninger og jordkabler, bygging av veier eller anlegg, innretninger og bygninger som er nødvendige i forbindelse med landbruk, fiske, Forsvarets, Fyrvesenets og Televerkets virksomhet, eller av hensyn til allmenne friluftsinteresser.

VII

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gjennomføre skjøtselstiltak i samsvar med fredningsformålet. Det kan utarbeides skjøtselsplan, som skal inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtselstiltakene.

VIII

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra fredningsbestemmelsene når formålet med fredningen krever det, samt for vitenskapelige undersøkelser, arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning og i spesielle tilfeller dersom det ikke strir mot formålet med fredningen, jf avsnitt III.

IX

Forvaltningen av fredningsbestemmelsene tillegges fylkesmannen i Vest-Agder.

X

Disse bestemmelsene trer i kraft straks.