Forskrift om fredning for Hoppestadelva naturminne, Skien kommune, Telemark.

DatoFOR-1988-01-15-21
PublisertII 1988 s 3
Ikrafttredelse15.01.1988
Sist endret
Endrer
Gjelder forSkien kommune, Telemark
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§11, jf LOV-1970-06-19-63-§12og§21, LOV-1970-06-19-63-§22og§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort
KorttittelForskrift om naturminne, Skien

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. av 15. januar 1988. Fremmet av Miljøverndepartementet.

I

I medhold av lov om naturvern av 19. juni 1970 nr. 63, § 11, jf § 12 og § 21, § 22 og § 23, er et område i Skien kommune, Telemark fylke, fredet som naturminne ved kgl.res. av 15. januar 1988, under betegnelsen Hoppestadelva naturminne.

II

Det fredede området berører følgende gnr/bnr: 13/1; 52/2; 53/9. Naturminnet dekker et areal på ca 14 daa. Grensene for naturminnet framgår av kart i målestokk 1:5.000, datert Miljøverndepartementet september 1987. Kartet og fredningsforskriftene oppbevares i Skien kommune, hos fylkesmannen i Telemark, Direktoratet for Naturforvaltning og i Miljøverndepartementet. De nøyaktige grensene for naturminnet skal avmerkes i marka der de går over land og knekkpunktene bør koordinatfestes.

III

Formålet med fredningen er å verne en viktig lokalitet for forståelse av Oslofeltets fossilførende bergarter.

IV

For naturminnet gjelder følgende bestemmelser (jf dog punktene V og VI):

1.Alle inngrep i grunnen er forbudt, herunder uttak, eller påfylling av masse, anlegg av veg, oppføring av bygninger eller andre faste eller midlertidige innretninger samt fremføring av jordkabler og kloakkledninger o.l. Opplistingen er ikke uttømmende.
2.Hammerbruk, kiling, boring og sprenging er ikke tillatt. Videre er innsamling av prøver fra fast fjell forbudt. Det er også forbudt å risse eller male inn tegn, figurer o.l. i fjell eller på steinblokker. Oppgjøring av varme og henleggelse av avfall er ikke tillatt. Om grunneier eller bruker gir tillatelse til det, skal ikke verneforskriftene være til hinder for å ta med løse steiner til personlig samlerformål. Dersom hensynet til verneverdiene gjør det nødvendig, kan departementet innføre forbud mot all innsamling av prøver i området.

V

Bestemmelsene i punkt IV er ikke til hinder for:

1.Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i sikrings-, ambulanse-, politi-, brannvern-, oppsyns-, skjøtsel-, og forvaltningsøyemed.
2.Skånsom bruk av hammer i undervisningssammenheng.
3.Nødvendig vedlikehold av eksisterende veger, bygninger og anlegg.

VI

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gjennomføre skjøtselstiltak i samsvar med fredningsformålet. Det kan utarbeides skjøtselsplan, som skal inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtselstiltakene.

VII

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra fredningsforskriftene når formålet med fredningen krever det, samt for vitenskapelige undersøkelser, arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning og i andre særlige tilfeller, når disse ikke strider mot formålet med fredningen.

VIII

Forvaltningen av fredningsforskriftene tillegges fylkesmannen i Telemark.

IX

Disse forskriftene trer i kraft straks.