Forskrift om fredning for Langøya naturreservat, Re kommune, Vestfold.

DatoFOR-1988-01-15-27
PublisertII 1988 s 12
Ikrafttredelse15.01.1988
Sist endretFOR-2006-06-07-612
Endrer
Gjelder forRe kommune, Vestfold
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§11, jf LOV-1970-06-19-63-§12og§21, LOV-1970-06-19-63-§22og§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort
KorttittelForskrift om Langøya naturreservat, Re

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. 15. januar 1988. Fremmet av Miljøverndepartementet. Endret 7 juni 2006 nr. 612.

I

I medhold av lov om naturvern av 19. juni 1970 nr. 63, § 11, jf § 12 og § 21, § 22 og § 23, er et område i Re kommune, Vestfold fylke, fredet som naturreservat ved kgl.res. av 15. januar 1988, under betegnelsen Langøya naturreservat.

0Endret ved forskrift 7 juni 2006 nr. 612.

II

Det fredede området berører følgende gnr./bnr.: 8/1, 8/2, 8/3. Naturreservatet dekker et areal på ca. 212 daa. Grensene for naturreservatet framgår av kart i målestokk 1:8.000, datert Direktoratet for naturforvaltning mai 2006. Kartet og fredningsforskriftene oppbevares i Re kommune, hos fylkesmannen i Vestfold, Direktoratet for Naturforvaltning og i Miljøverndepartementet. De nøyaktige grensene for naturreservatet skal avmerkes i marka der de går over land og knekkpunktene bør koordinatfestes.

0Endret ved forskrift 7 juni 2006 nr. 612.

III

Formålet med fredningen er å verne en viktig lokalitet for forståelse av Oslofeltets fossilførende bergarter med tilhørende kalkkrevende vegetasjon.

0Endret ved forskrift 7 juni 2006 nr. 612.

IV

For naturreservatet gjelder følgende bestemmelser (jf dog punktene V og VI):

1.Alle inngrep i grunnen er forbudt, herunder alle former for flytting eller påfylling av masse, stein og steinblokker, anlegg av veg, oppføring av bygninger eller andre faste eller midlertidige innretninger, fremføring av jordkabler og kloakkledninger o.l. Opplistingen er ikke uttømmende.
2.Hammerbruk, kiling, boring, sprenging og innsamling av prøver fra fast fjell eller løse steiner tillates ikke. Likeledes er det forbudt å risse eller male inn tegn eller figurer o.l. på fjell eller steinblokker. Oppgjøring av varme og henleggelse av avfall er ikke tillatt.
3.Vegetasjonen, herunder døde busker og trær er fredet mot skade og ødeleggelse unntatt det som følger av tillatt ferdsel eller tiltak i medhold av punkt V-VII. Det er forbudt å fjerne planter eller plantedeler fra reservatet. Nye plantearter må ikke innføres.

V

Bestemmelsene i punkt IV er ikke til hinder for:

1.Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i sikrings-, ambulanse-, politi-, brannvern-, oppsyns-, skjøtsel-, og forvaltningsøyemed.
2.Sanking av bær og matsopp.
3.Beiting.

VI

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gjennomføre skjøtselstiltak i samsvar med fredningsformålet. Det kan utarbeides skjøtselsplan, som skal inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtselstiltakene.

VII

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra fredningsforskriftene når formålet med fredningen krever det, samt for vitenskapelige undersøkelser, arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning og i andre særlige tilfeller, når disse ikke strider mot formålet med fredningen.

VIII

Forvaltningen av fredningsforskriftene tillegges fylkesmannen i Vestfold.

IX

Disse forskriftene trer i kraft straks.