Forskrift om fredning for Neselva naturminne, Asker kommune, Akershus.

DatoFOR-1988-01-15-62
PublisertII 1988 s 62
Ikrafttredelse15.01.1988
Sist endretFOR-2013-03-15-284 fra 01.07.2013
Endrer
Gjelder forAsker kommune, Akershus
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§11, jf LOV-1970-06-19-63-§12og§21, LOV-1970-06-19-63-§22og§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort
KorttittelForskrift om Neselva naturminne, Asker

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. av 15. januar 1988. Fremmet av Miljøverndepartementet. Endret ved forskrifter 30 juni 1997 nr. 817, 20 aug 2002 nr. 951, 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013)..

I

I medhold av lov om naturvern av 19. juni 1970 nr. 63 § 11, jf. § 12 og § 21, § 22 og § 23, er et område i Asker kommune, Akershus fylke fredet som naturminne ved kgl.res. av 15. januar 1988, under betegnelsen Neselva naturminne. Med hjemmel i kgl.res. av 3. juli 1987 nr. 572 og Miljøverndepartementets delegering av 3. november 1988 er forskriften for naturminnet endret ved Direktoratet for naturforvaltnings vedtak 30. juni 1997 og 20. august 2002.

0Endret ved forskrifter 30 juni 1997 nr. 817, 20 aug 2002 nr. 951.

II

Det fredete område berører følgende gnr./bnr.: 27/85. Naturminnet dekker et areal på ca 0,5 daa. Grensene for naturminnet framgår av kart i målestokk 1:1000, datert Direktoratet for naturforvaltning juni 1997. Kartet og fredningsforskriftene oppbevares i Asker kommune, hos fylkesmannen i Oslo og Akershus, Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet. De nøyaktige grensene for naturminnet skal avmerkes i marka der de går på land og knekkpunktene bør koordinatfestes.

0Endret ved forskrifter 30 juni 1997 nr. 817, 20 aug 2002 nr. 951.

III

Formålet med fredningen er å verne en viktig lokalitet for forståelse av Oslofeltets fossilførende bergarter.

IV

For naturminnet gjelder følgende bestemmelser (jf dog punktene V og VI):

1.Alle inngrep i grunnen er forbudt, herunder alle former for flytting eller påfylling av masse, stein og steinblokker, anlegg av veg, oppføring av bygninger eller andre faste eller midlertidige innretninger fremføring av jordkabler og kloakkledninger o.l. Opplistingen er ikke uttømmende.
2.Hammerbruk, kiling, boring og sprenging og innsamling av prøver fra fast fjell eller løse steiner tillates ikke. Likeledes er det forbudt å risse eller male inn tegn eller figurer o.l. på fjell eller på steinblokker. Oppgjøring av varme og henleggelse av avfall er ikke tillatt.

V

Bestemmelsene i punkt IV er ikke til hinder for:

1.Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i sikrings-, ambulanse-, politi-, brannvern-, oppsyns-, skjøtsels-, og forvaltningsøyemed.

VI

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gjennomføre skjøtselstiltak i samsvar med fredningsformålet. Det kan utarbeides skjøtselsplan, som skal inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtselstiltakene.

VII

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra fredningsforskriftene når formålet med fredningen krever det, samt for vitenskapelige undersøkelser, arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning og i andre særlige tilfeller, når disse ikke strider mot formålet med fredningen.

VIII

Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne forskriften.

0Endret ved forskrifter 20 aug 2002 nr. 951, 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013)..

IX

Disse forskriftene trer i kraft straks.