Forskrift om fredning for Bjerkøya naturminne, Asker kommune, Akershus.

DatoFOR-1988-01-15-63
PublisertII 1988 s 63
Ikrafttredelse15.01.1988
Sist endretFOR-1997-06-30-811
Endrer
Gjelder forAsker kommune, Akershus
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§11, jf LOV-1970-06-19-63-§12og§21, LOV-1970-06-19-63-§22og§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort
KorttittelForskrift om naturminne, Asker

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. av 15. januar 1988. Fremmet av Miljøverndepartementet. Endret 30 juni 1997 nr. 811.

I

I medhold av lov om naturvern av 19. juni 1970 nr. 63, § 11, jf. § 12 og § 21, § 22 og § 23, er et område i Asker kommune, Akershus fylke fredet som naturminne ved kgl.res. av 15. januar 1988, under betegnelsen Bjerkøya naturminne. Med hjemmel i kgl.res. av 3. juli 1987 nr. 572 og Miljøverndepartementets delegering av 3. november 1988 er forskriftene for naturminnet endret ved Direktoratet for naturforvaltnings vedtak den 30. juni 1997.

0Endret ved forskrift 30 juni 1997 nr. 811.

II

Det fredete området berører følgende gnr/bnr: 57/47, 48, 49. Naturminnet dekker et areal på ca 5 daa. Grensene for naturminnet framgår av kart i målestokk 1:2.000, datert Direktoratet for naturforvaltning juni 1997. Kartet og fredningsforskriftene oppbevares i Asker kommune, hos fylkesmannen i Akershus, Direktoratet for Naturforvaltning og i Miljøverndepartementet. De nøyaktige grensene for naturminnet skal avmerkes i marka der de går over land og knekkpunktene bør koordinatfestes.

0Endret ved forskrift 30 juni 1997 nr. 811.

III

Formålet med fredningen er å verne en viktig lokalitet for forståelse av Oslofeltets fossilførende bergarter med verneverdig vegetasjon.

IV

For naturminnet gjelder følgende bestemmelser (jf dog punktene V og VI):

1.Alle inngrep i grunnen er forbudt, herunder uttak eller påfylling av masse, anlegg av veg, oppføring av bygninger eller andre faste eller midlertidige innretninger, samt fremføring av jordkabler og kloakkledninger o.l. Opplistingen er ikke uttømmende. Det er også forbudt å risse eller male inn tegn, figurer o.l. i fjell eller på steinblokker. Oppgjøring av varme og henleggelse av avfall er ikke tillatt.
2.Hammerbruk, kiling, boring og sprenging er ikke tillatt. Videre er innsamling av prøver fra fast fjell forbudt. Om grunneier eller bruker gir tillatelse til det, skal ikke verneforskriftene være til hinder for å ta med løse steiner til personlig samlerformål. Dersom hensynet til verneverdiene gjør det nødvendig, kan departementet innføre forbud mot all innsamling av prøver i området.
3.Vegetasjonen, herunder døde busker og trær er fredet mot skade og ødeleggelse unntatt det som følger av tillatt ferdsel eller tiltak i medhold av punkt V-VII. Det er forbudt å fjerne planter eller plantedeler fra reservatet. Nye plantearter må ikke innføres.

V

Bestemmelsene i punkt IV er ikke til hinder for:

1.Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i sikrings-, ambulanse-, politi-, brannvern-, oppsyns-, skjøtsels-, og forvaltningsøyemed.
2.Skånsom bruk av hammer i undervisningssammenheng.
3.Nødvendig vedlikehold av eksisterende veger, bygninger og anlegg.
4.Sanking av bær og matsopp
5.Beiting.
6.Begrenset vedhogst til eget bruk.

VI

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gjennomføre skjøtselstiltak i samsvar med fredningsformålet. Det kan utarbeides skjøtselsplan, som skal inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtselstiltakene.

VII

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra fredningsforskriftene når formålet med fredningen krever det, samt for vitenskapelige undersøkelser, arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning og i andre særlige tilfeller, når disse ikke strider mot formålet med fredningen.

VIII

Forvaltningen av fredningsforskriftene tillegges fylkesmannen i Akershus.

IX

Disse forskriftene trer i kraft straks.