Forskrift om fredning for Lagmannsholmen naturreservat, Bærum kommune, Akershus.

DatoFOR-1988-01-15-72
PublisertII 1988 s 76
Ikrafttredelse15.01.1988
Sist endretFOR-2013-03-15-284 fra 01.07.2013
EndrerFOR-1978-12-15-38
Gjelder forBærum kommune, Akershus
HjemmelL19.06.1970 nr. 63 § 8 jf § 10 og § 21, LOV-1970-06-19-63-§22og§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort
KorttittelForskrift om Lagmannsholmen naturreservat, Bærum

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. av 15. januar 1988. Fremmet av Miljøverndepartementet. Endret ved forskrifter 30 juni 1997 nr. 835, 20 august 2002 nr. 949 (endret bl.a. tittelen), 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).

I

I medhold av lov om naturvern av 19. juni 1970 nr. 63, § 8, jf. § 10 og § 21, § 22 og § 23, er et område i Bærum kommune, Akershus fylke fredet som naturreservat ved kgl.res. av 15. januar 1988, under betegnelsen Lagmannsholmen naturreservat. Tidligere naturreservat opprettet ved kgl.res. av 15. desember 1978 nr. 38 er inkludert i reservatet. Med hjemmel i kgl.res. av 3. juli 1987 nr. 572 og Miljøverndepartementets delegering av 3. november 1988 er forskriftene for naturreservatet endret ved Direktoratet for naturforvaltnings vedtak 30. juni 1997 og 20. august 2002.

0Endret ved forskrifter 30 juni 1997 nr. 835, 20 aug 2002 nr. 949.

II

Det fredete området berører følgende gnr/bnr: 41/4. Naturreservatet dekker et areal på ca 5 daa. Grensene for naturreservatet framgår av kart i målestokk 1:1.000, datert Direktoratet for naturforvaltning juni 1997. Kartet og fredningsforskriftene oppbevares i Bærum kommune, hos fylkesmannen i Akershus, Direktoratet for Naturforvaltning og i Miljøverndepartementet. De nøyaktige grensene for naturreservatet skal avmerkes i marka der de går over land og knekkpunktene bør koordinatfestes.

0Endret ved forskrift 30 juni 1997 nr. 835.

III

Formålet med fredningen er å verne en viktig lokalitet for forståelse av Oslofeltets fossilførende bergarter, samt livsmiljøet for plante og dyrelivet på Lagmannsholmen, særlig ut fra hensynet til sjøfuglene og deres hekkeplasser.

IV

For naturreservatet gjelder følgende bestemmelser (jf. dog punktene V og VI):

1.Alle inngrep som endrer de naturgitte forhold er forbudt, herunder uttak, eller påfylling av masse, anlegg av veg, oppføring av bygninger eller andre faste eller midlertidige innretninger fremføring av jord- og luftkabler, kloakkledninger, samt bruk av kjemiske bekjempningsmidler, konsentrerte forurensningstilførsler o.l. Opplistingen er ikke uttømmende. Det er også forbudt å risse eller male inn tegn, figurer o.l. i fjell eller på steinblokker. Oppgjøring av varme og henleggelse av avfall er ikke tillatt.
2.Hammerbruk, kiling, boring og sprenging er ikke tillatt. Videre er innsamling av prøver fra fast fjell forbudt. Om grunneier eller bruker gir tillatelse til det, skal ikke verneforskriftene være til hinder for å ta med løse steiner til personlig samlerformål. Dersom hensynet til verneverdiene gjør det nødvendig, kan departementet innføre forbud mot all innsamling av prøver i området.
3.På Lagmannsholmen er vegetasjonen, herunder døde busker og trær fredet mot enhver skade og ødeleggelse som ikke følger av lovlig ferdsel eller tiltak i medhold av pkt VI og VII.
4.På Lagmannsholmen og de tilstøtende sjøområder innenfor en avstand av ca 50 m fra land er pattedyr og fugler, herunder deres hi, bo, reir, egg og unger fredet mot enhver form for skade, ødeleggelse og unødig forstyrrelse. All jakt, fangst og bruk av skytevåpen er forbudt i tidsrommet fra og med 1. mars til og med 1. oktober. Hunder må ikke slippes ut i reservatet. Nye dyrearter må ikke innføres.
5.På Lagmannsholmen er camping, teltslagning, og oppsetting av kamuflasjeinnretninger for fotografering forbudt.
6.I tiden fra og med 15. april til og med 15. juli er ilandstigning og all ferdsel på Lagmannsholmen og de tilstøtende sjøområdene innenfor en avstand av ca 50 m fra land forbudt. I resten av året skal ferdselen foregå slik at plante- og dyrelivet skades og forstyrres minst mulig.
0Endret ved forskrift 20 aug 2002 nr. 949.

V

Bestemmelsene i punkt IV er ikke til hinder for:

1.Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i sikrings-, ambulanse-, politi-, brannvern-, oppsyns-, skjøtsels-, og forvaltningsøyemed.
2.Skånsom bruk av hammer i undervisningssammenheng.
3.Nødvendig vedlikehold av eksisterende veger, bygninger og anlegg.

VI

Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til regulering av bestanden av arter som kan forstyrre den naturlige balansen i området og ferdsel i forbindelse med slike reguleringstiltak og i spesielle tilfeller.

VII

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gjennomføre skjøtselstiltak i samsvar med fredningsformålet. Det kan utarbeides skjøtselsplan, som skal inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtselstiltakene.

VIII

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra fredningsforskriftene når formålet med fredningen krever det, samt for vitenskapelige undersøkelser, arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning og i andre særlige tilfeller, når disse ikke strider mot formålet med fredningen.

IX

Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne forskriften.

0Endret ved forskrifter 20 aug 2002 nr. 949, 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).

X

Disse forskriftene trer i kraft straks. Forskrifter om Lagmannsholmen naturreservat gitt i medhold av kgl.res. av 15. desember 1978 er innarbeidet i forskriftene.