Forskrift om fredning for Steinsodden naturreservat, Ringsaker kommune, Hedmark.

DatoFOR-1988-01-15-82
PublisertII 1988 s 91
Ikrafttredelse15.01.1988
Sist endret
Endrer
Gjelder forRingsaker kommune, Hedmark
HjemmelL19.06.1970 nr. 63 § 8 jf § 10 og § 21, LOV-1970-06-19-63-§22og§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort
Rettet21.08.2002, rettet naturminne til naturreservat jf. brev fra Direktoratet for naturforvaltning 16.08.2002.
KorttittelForskrift om naturreservat, Ringsaker

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. av 15. januar 1988. Fremmet av Miljøverndepartementet.

I

I medhold av lov om naturvern av 19. juni 1970 nr. 63, § 8 jf § 10 og § 21, § 22 og § 23, er et område i Ringsaker kommune, Hedmark fylke fredet som naturreservat ved kgl.res. av 15. januar 1988, under betegnelsen Steinsodden naturreservat.

II

Det fredete området berører følgende gnr/bnr: 247/2 og 248/1. Naturreservatet dekker et areal på ca 285 daa. Grensene for naturreservatet framgår av kart i målestokk 1:7.000, datert Miljøverndepartementet september 1987. Kartet og fredningsforskriftene oppbevares i Ringsaker kommune, hos fylkesmannen i Hedmark, Direktoratet for Naturforvaltning og i Miljøverndepartementet. De nøyaktige grensene for naturreservatet skal avmerkes i marka der de går over land og knekkpunktene bør koordinatfestes.

III

Formålet med fredningen er å verne en viktig lokalitet for forståelse av Oslofeltets fossilførende bergarter med verneverdig vegetasjon og et rikt dyreliv.

IV

For naturreservatet gjelder følgende bestemmelser (jf dog punktene V og VI):

1.Alle inngrep i grunnen er forbudt, herunder alle former for flytting eller påfylling av masse, stein og steinblokker, anlegg av veg, oppføring av bygninger eller andre faste eller midlertidige innretninger fremføring av jordkabler og kloakkledninger o.l. Opplistingen er ikke uttømmende.
2.Hammerbruk, kiling, boring og sprenging og innsamling av prøver fra fast fjell eller løse steiner tillates ikke. Likeledes er det forbudt å risse eller male inn tegn eller figurer o.l. på fjell eller steinblokker. Oppgjøring av varme og henleggelse av avfall er ikke tillatt.
3.Vegetasjonen, herunder døde busker og trær er fredet mot skade og ødeleggelse unntatt det som følger av tillatt ferdsel eller tiltak i medhold av punkt V-VII. Det er forbudt å fjerne planter eller plantedeler fra reservatet. Nye plantearter må ikke innføres.
4.For dyrelivet gjelder viltlovens bestemmelser og forskrifter. Utsetting av vilt er ikke tillatt.
5.Fiske er tillatt etter gjeldende lovverk og forskrifter gitt i medhold av dette.

V

Bestemmelsene i punkt IV er ikke til hinder for:

1.Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i sikrings-, ambulanse-, politi-, brannvern-, oppsyns-, skjøtsels-, og forvaltningsøyemed.
2.Drift av skogarealene etter plan godkjent av herredsskogmester og forvaltningsmyndighet.
3.Tradisjonell drift av fulldyrka jord, overflatedyrka jord og gjødsla beite, herunder bruk av de til enhver tid godkjente gjødsel og plantevernmidler.
4.Vedlikehold av eksisterende veger og bygninger.
5.Sanking av bær og matsopp.

VI

Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til:

1.Etablering av nye grøfteløp for drenering av tilgrensende områder.
2.Fjerning av vegetasjon som er vertsplanter for skadeorganismer i jordbruket.
3.Kontrollert uttynning/høydereduksjon av skog og kratt som er til ulempe for jordbruket.
4.Bygging av pumpehus, legging av ledninger for vanningsanlegg, oppføring av gjerder mm.

VII

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gjennomføre skjøtselstiltak i samsvar med fredningsformålet. Det kan utarbeides skjøtselsplan, som skal inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtselstiltakene.

VIII

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra fredningsforskriftene når formålet med fredningen krever det, samt for vitenskapelige undersøkelser, arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning og i andre særlige tilfeller, når disse ikke strider mot formålet med fredningen.

IX

Forvaltningen av fredningsforskriftene tillegges fylkesmannen i Hedmark.

IX

Disse forskriftene trer i kraft straks.