Forskrift om fredning for Moelv Brygge naturminne, Ringsaker kommune, Hedmark.

DatoFOR-1988-01-15-87
PublisertII 1988 s 99
Ikrafttredelse15.01.1988
Sist endretFOR-2013-03-15-284 fra 01.07.2013
Endrer
Gjelder forRingsaker kommune, Hedmark
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§11, LOV-1970-06-19-63-§12og§21, LOV-1970-06-19-63-§22og§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort
KorttittelForskrift om naturminne, Ringsaker

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. av 15. januar 1988. Fremmet av Miljøverndepartementet. Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).

I

I medhold av lov om naturvern av 19. juni 1970 nr. 63, § 11 § 12 og § 21, § 22 og § 23, er et område i Ringsaker kommune, Hedmark fylke fredet som naturminne ved kgl.res. av 15. januar 1988, under betegnelsen Moelv Brygge naturminne.

II

Det fredete området berører følgende gnr/bnr: 378/1. Naturreservatet dekker et areal på ca 9 daa. Grensene for naturminnet framgår av kart i målestokk 1:5.000, datert Miljøverndepartementet september 1987. Kartet og fredningsforskriftene oppbevares i Ringsaker kommune, hos fylkesmannen i Hedmark, Miljødirektoratet og i Miljøverndepartementet. De nøyaktige grensene for naturminnet skal avmerkes i marka der de går over land og knekkpunktene bør koordinatfestes.

0Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).

III

Formålet med fredningen er å verne en viktig lokalitet med bergarten Moelvtillitt i Oslofeltets grenseområde.

IV

For naturreservatet gjelder følgende bestemmelser (jf dog punktene V og VI):

1.Alle inngrep i grunnen er forbudt, herunder alle former for flytting eller påfylling av masse, stein og steinblokker, anlegg av veg, oppføring av bygninger eller andre faste eller midlertidige innretninger fremføring av jordkabler og kloakkledninger o.l. Opplistingen er ikke uttømmende.
2.Hammerbruk, kiling, boring og sprenging og innsamling av prøver fra fast fjell eller løse steiner tillates ikke. Likeledes er det forbudt å risse eller male inn tegn eller figurer o.l. på fjell eller steinblokker. Oppgjøring av varme og henleggelse av avfall er ikke tillatt.

V

Bestemmelsene i punkt IV er ikke til hinder for:

1.Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i sikrings-, ambulanse-, politi-, brannvern-, oppsyns-, skjøtsels-, og forvaltningsøyemed.
2.Vedlikehold av eksisterende turveg.

VI

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gjennomføre skjøtselstiltak i samsvar med fredningsformålet. Det kan utarbeides skjøtselsplan, som skal inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtselstiltakene.

VII

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra fredningsforskriftene når formålet med fredningen krever det, samt for vitenskapelige undersøkelser, arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning og i andre særlige tilfeller, når disse ikke strider mot formålet med fredningen.

VIII

Forvaltningen av fredningsforskriftene tillegges fylkesmannen i Hedmark.

IX

Disse forskriftene trer i kraft straks.