Forskrift om snøscooterløyper, Loppa kommune, Finnmark.

DatoFOR-1988-02-05-4298
Publisert
Ikrafttredelse05.02.1988
Sist endret
Endrer
Gjelder forLoppa kommune, Finnmark
HjemmelLOV-1977-06-10-82-§5
Kunngjort
RettetLagt i basen 16.03.2004
KorttittelForskrift om snøscooterløyper, Loppa

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Fylkesmannen i Finnmark 5. februar 1988 med hjemmel i lov av 10. juni 1977 nr. 82 om motorferdsel i utmark og vassdrag § 5 annet ledd. Endret 2. feb 1994 og 8. mars 1994 (Ikke kunngjort i Norsk Lovtidend).

I

I medhold av lov av 10. juni 1977 nr. 82 § 5, 2. ledd, har Fylkesmannen gitt følgende forskrift om adgang til bruk av snøscooter på vinterføre i Loppa kommune.

II

Bruk av snøscooter i utmark og på islagte vassdrag kan på vinterføre skje langs følgende merkede løyper, jf. kart i målestokk 1:50.000 datert Loppa kommune (dato): 

Løype 1: Fra Øra langs bygdeveien til Bogen. Derfra langs Reinfjellet til sørenden av Sandlandsvannet. 

Løype 2: Fra Bogen til Hettekeila. 

Løype 3: Fra sørenden på Sandlandsvannet til Langstrand. 

Løype 4: Fra sørenden på Sandlandsvannet opp til Bjørndalen til fylkesgrensen ved sørenden på Bjørnvannet. 

Løype 5: Fra Sør-Tverrfjord opp Tverrfjorddalen til fylkesgrensen ved «Modersliv». 

Løype 6: Fra Trollvika til Bukta. 

Løype 7: Fra DS-kaia tilknyttet løype i Bukta og derfra ca. 3 km opp Jomfrudalen til enden på vann 141. 

Løype 8: Fra Bukta gjennom Skavdalen til Bakkeneset og derfra rundt Nuvsvågbotn til Myrnes. 

Løype 9: Fra Nuvsvågbotn ca. 4 km opp Sørfjorddalen til der stigning opp mot Øksfjordjøkelen begynner sør for Tenvannet. 

Løype 10: Fra Finnmark leirskole forbi Erling Haugens eiendom til fylkesgrensen ved Kjellervann. 

Løype 11: Fra kommunegrensa ved «Gammelveien» tilknyttet løype 10 på flate ovenfor Trafostasjonen. 

Løype 12: Fra Hummelvik langs Bergsfjordelva til demningen. Videre fra demningen til Leirbukt innerst i Bergsfjord.

III

Motorferdsel etter denne forskrift er ikke tillatt i tidsrommet fra og med 5. mai til og med 30. juni. For dette tidsrom kan det heller ikke gis enkelttillatelser etter motorferdsellovens § 6. Fylkesmannen kan bestemme at forbudet skal gjelde andre tidsrom, for hele kommunen eller for særskilte områder når dette anses nødvendig for å ivareta reindrifts- eller viltinteresser, eller andre interesser som motorferdselloven skal ivareta.

Forbudet gjelder ikke motorferdsel tillatt etter motorferdsellovens § 4 bokstavene a-f.

Fylkesmannen i Finnmark kan gjøre unntak fra forbudet i spesielle tilfeller, etter begrunnet søknad fra kommunen eller enkeltpersoner. Søknad om dispensasjon for enkeltpersoner sendes gjennom kommunen. Fylkesmannens vedtak kan påklages til Miljøverndepartementet.

IV

Denne forskrift trer i kraft straks.