Forskrift om fredning av Bjørgan naturreservat, Grong kommune, Nord-Trøndelag.

DatoFOR-1988-05-13-373
PublisertII 1988 s 196
Ikrafttredelse13.05.1988
Sist endret
Endrer
Gjelder forGrong kommune, Nord-Trøndelag
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§8, jf LOV-1970-06-19-63-§10og§21, LOV-1970-06-19-63-§22og§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort
KorttittelForskrift om naturreservat, Grong

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. av 13. mai 1988. Fremmet av Miljøverndepartementet.

I

I medhold av lov om naturvern av 19. juni 1970 nr. 63, § 8, jf § 10 og § 21, § 22 og § 23 er et område ved Formofoss i Grong kommune fredet som naturreservat ved kgl.res. av 13. mai 1988 under betegnelsen Bjørgan naturreservat.

II

Naturreservatet berører følgende eiendommer (gnr/bnr):

24/1,3,13, 23/4,5, 23/31, 23/32, staten v/NSB:

Naturreservatet er inndelt i to områder: Område A er ca 140 da, mens område B er ca 240 da.

Grensene for naturreservatet fremgår av kart i målestokk 1:5.000 og 1:20.000, datert Miljøverndepartementet 13. mai 1988. Kartet og forskriftene oppbevares i Grong kommune, hos fylkesmannen i Nord-Trøndelag, i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet.

De nøyaktige grensene for reservatet skal avmerkes i marka etter anvisning fra forvaltningsmyndighetene.

III

Formålet med fredningen er å bevare et stort karakteristisk isranddelta, med et velutviklet system av overflatemorener.

IV

For reservatet gjelder følgende forskrifter:

1.Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre de naturgitte forholdene, herunder uttak, lagring, planering eller utfylling av masse, anlegg eller faste innretninger, framføring av luftledninger, jordkabler, kloakkledninger, bygging av veier, henleggelse av avfall, ulike former for gravevirksomhet, overflatebearbeiding, oppføring av bygninger.

Motorisert ferdsel er forbudt i område A.

Opplistingen er ikke uttømmende.

2.Hensetting av campingvogner utenfor arealer som er spesielt avsatt til formålet er forbudt.

V

Forskriftene er ikke til hinder for:

1.Drift av skogen i område B i henhold til gjeldende særlover og forskrifter gitt i medhold av disse. Unntaket gjelder ikke for anlegg av skogsbilveger, skogsgrøfting og andre tiltak som kan føre til skade av overflateformasjonene.
2.Vedlikehold av eksisterende bygninger, anlegg og veger.
3.Ferdsel til fots og på ski, samt jakt, fiske, lav-, bær- og soppsanking, beiting.
4.Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i sikrings-, ambulanse-, politi-, brannvern-, oppsyns-, skjøtsels- og forvaltningsøyemed.

VI

Forvaltningsmyndighetene kan etter søknad gi tillatelse til:

1.Tilrettelagt opparbeiding av spesielle areal innenfor område A.
2.Generell tilrettelegging for bruk av området i frilufts- og undervisningsøyemed.
3.Utnyttelse av areal innenfor område B som ikke er i strid med verneformålet og landskapsbildet for øvrig.

VII

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gjennomføre skjøtselstiltak i samsvar med fredningsformålet. Det kan utarbeides en skjøtselsplan som skal inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtselstiltakene.

VIII

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriftene når formålet med fredningen krever det, samt for vitenskapelige undersøkelser, arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning og i andre særlige tilfeller, når disse ikke strider mot formålet for fredningen.

IX

Forvaltningen av forskriftene tillegges fylkesmannen i Nord-Trøndelag.

X

Disse forskrifter trer i kraft straks.