Forskrift om fredning av Rognsmoen naturreservat, Grong kommune, Nord-Trøndelag.

DatoFOR-1988-05-13-374
PublisertII 1988 s 198
Ikrafttredelse13.05.1988
Sist endret
Endrer
Gjelder forGrong kommune, Nord-Trøndelag
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§8, jf LOV-1970-06-19-63-§10og§21, LOV-1970-06-19-63-§22og§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort
KorttittelForskrift om naturreservat, Grong

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. av 13. mai 1988. Fremmet av Miljøverndepartementet.

I

I medhold av lov om naturvern av 19. juni 1970 nr. 63, § 8, jf § 10 og § 21, § 22 og § 23 er et område ved Formofoss i Grong kommune fredet som naturreservat ved kgl.res. av 13. mai 1988 under betegnelsen «Rognsmoen naturreservat».

II

Naturreservatet berører følgende eiendommer (gnr/bnr):

24/1, 24/3, 24/5, 24/11, 14, 17.

Områdets areal er ca 1.000 da.

Grensene for naturreservatet fremgår av kart i målestokk 1:5.000, datert Miljøverndepartementet 13. mai 1988. Kartet og forskriftene oppbevares i Grong kommune, hos fylkesmannen i Nord-Trøndelag, i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet.

De nøyaktige grensene for reservatet skal avmerkes i marka etter anvisning fra forvaltningsmyndighetene.

III

Formålet med fredningen er å bevare et stort karakteristisk isranddelta, med flygesandformasjoner.

IV

For reservatet gjelder følgende forskrifter:

1.Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre de naturgitte forholdene, herunder uttak, lagring, planering eller utfylling av masse, anlegg eller faste innretninger, framføring av luftledninger, jordkabler, kloakkledninger, bygging av veier, henleggelse av avfall, ulike former for gravevirksomhet og overflatebearbeiding.

Opplistingen er ikke uttømmende.

2.Hensetting av campingvogner utenfor arealer som er spesielt avsatt til formålet er forbudt.

V

Forskriftene er ikke til hinder for:

1.Drift av dyrka jord i området.
2.Drift av skogen i området etter gjeldende særlover og forskrifter gitt i medhold av disse. Uttaket gjelder ikke for skoggrøfting, anlegg av veger, eller andre tiltak som kan føre til skade av overflateformasjonene.
3.Vedlikehold av eksisterende bygninger og anlegg.
4.Ferdsel til fots og på ski, samt jakt, fiske, lav-, bær- og soppsanking, beiting.
5.Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i sikrings-, ambulanse-, politi-, brannvern-, oppsyns-, skjøtsels- og forvaltningsøyemed.

VI

Forvaltningsmyndighetene kan etter søknad gi tillatelse til:

1.Dyrking som ikke kommer i konflikt med verneformålet.
2.Anlegg av driftsveger for skogbruk.
3.Anlegg for uttak av grunnvann.
4.Tilrettelegging for friluftsformål og undervisning.
5.Mindre uttak av grus til grunneiernes eget bruk.

VII

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gjennomføre skjøtselstiltak i samsvar med fredningsformålet. Det kan utarbeides en skjøtselsplan som skal inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtselstiltakene.

VIII

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriftene når formålet med fredningen krever det, samt for vitenskapelige undersøkelser, arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning og i andre særlige tilfeller, når disse ikke strider mot formålet for fredningen.

IX

Forvaltningen av forskriftene tillegges fylkesmannen i Nord-Trøndelag. Kulturminnene i området forvaltes av Fylkeskonservator i Nord-Trøndelag.

X

Disse forskriftene trer i kraft straks.