Forskrift for offentlige friluftsområder i Kragerøskjærgården, Kragerø kommune, Telemark.

DatoFOR-1988-07-20-632
PublisertII 1988 s 345
Ikrafttredelse30.09.1988
Sist endret
Endrer
Gjelder forKragerø kommune, Telemark
HjemmelLOV-1957-06-28-16-§15
Kunngjort
KorttittelForskrift for friluftsområder, Kragerø

Kragerø kommunestyre har 22. mars 1988 i medhold av § 15 i friluftsloven av 28. juni 1957 nr. 16 gitt følgende forskrift for ferdsel og atferd i de offentlige friluftsområdene i Kragerøskjærgården. Stadfestet av fylkesmannen i Telemark av 20. juli 1988.

1.Enhver som ferdes i områdene skal opptre varsomt og ikke volde skade på naturen.
2.Områdene skal holdes ryddige og fri for søppel. Avfall legges i de oppsatte søppelstativene. Alle områder bør forlates i en slik stand som man selv ønsker å finne dem.
3.Motorisert kjøring på land er forbudt. Denne bestemmelsen gjelder ikke nødvendig transport i forbindelse med utrykking, renovasjon og forvaltning av områdene, samt for kjøring med tillatelse fra grunneier eller rettighetshaver. Videre gjelder ikke denne bestemmelsen for transport av funksjonshemmede på opparbeidede veier.

Parkering av biler, motorsykler og andre motorkjøretøyer er bare tillatt på avsatte plasser for parkering.

4.Det er ikke tillatt å sette opp telt eller campingvogn på friluftsområdene eller på parkeringsplasser i tilknytning til disse. Havnefogden i Kragerø kan gi tillatelse til telting på anviste plasser.
5.Bruk av åpen ild og bålbrenning er ikke tillatt utenom på anviste plasser.
6.Bryggene i områdene er oppsatt for å bedre mulighetene for fortøyning og ilandstigning for dagsturister, og særlig med tanke for eldre og funksjonshemmede brukere av friluftsområdene. Havnefogden kan reservere en del av bryggen for iland- og ombordstigning i forbindelse med forvaltning av friluftsområdene. Havnefogden kan også gi regler for maksimal båtstørrelse og liggetid.
7.Hunder skal holdes i bånd fra 1. april - 20. august.
8.All jakt i områdene er forbudt.
9.Dispensasjon fra disse bestemmelsene kan i spesielle tilfelle gis av Havnefogden i Kragerø, med unntak av bestemmelsene i punkt 5, som gis av brannsjefen i Kragerø.
10.Brudd på bestemmelsene kan medføre bortvisning eller anmeldelse i samsvar med gjeldende rettsregler for det enkelte tilfellet.