Midlertidig forskrift for motorferdsel ved reinsjakt på Hardangervidda, Eidsfjord, Nore og Uvdal, Odda, Ullensvang, Ulvik kommuner, Buskerud og Hordaland.

DatoFOR-1988-08-03-604
PublisertII 1988 s 342
Ikrafttredelse03.08.1988
Sist endret
Endrer
Gjelder forHardangervidda, Eidsfjord, Nore og Uvdal, Odda, Ullensvang, Ulvik kommuner, Buskerud og Hordaland
HjemmelLOV-1977-06-10-82-§4a
Kunngjort
KorttittelForskrift for reinsjakt, Hardangervidda

Fastsatt av Miljøverndepartementet 3. august 1988 med hjemmel i lov om motorferdsel i utmark og vassdrag av 10. juni 1977 nr. 82 § 4 a.

§ 1.For kommunene Eidfjord, Nore og Uvdal, Odda, Ullensvang og Ulvik er det tillatt med nødvendig transport med traktor ved jakt på villrein, etter sleper som tidligere er fastsatt av Direktoratet for statens skoger på statsgrunn, og av kommunen/grunneieren på privat grunn.
§ 2.Denne forskriften trer i kraft straks, og gjelder for jaktsesongen 1988.