Forskrift om fredning av Storfloa naturreservat, Grong kommune, Nord-Trøndelag.

DatoFOR-1988-08-26-683
PublisertII 1988 s 386
Ikrafttredelse26.08.1988
Sist endret
Endrer
Gjelder forGrong kommune, Nord-Trøndelag
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§8 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort
KorttittelForskrift om naturreservat, Grong

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. av 26. august 1988. Fremmet av Miljøverndepartementet.

I

I medhold av lov om naturvern av 19. juni 1970 nr. 63 § 8, jfr § 10 og §§ 21, 22 og 23, er myrområdet Storfloa i Grong kommune, Nord-Trøndelag fylke, fredet som naturreservat ved kgl.res. av 26. august 1988 under betegnelsen «Storfloa naturreservat».

II

Det fredete området berører A/S Van Severen

Reservatet dekker et areal på ca 7.500 dekar.

Grensen for naturreservatet framgår av kart i målestokk 1:20.000, datert Miljøverndepartementet 19. august 1988. Kartet og fredningsbestemmelsene oppbevares i Grong kommune, hos Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet.

De nøyaktige grensene for reservatet skal avmerkes i marka etter nærmere anvisning fra forvaltningsmyndigheten. Knekkpunktene bør koordinatfestes.

III

Formålet med fredningen er å bevare et større myrlandskap i den indre del av Namdalen, der særlig forekomstene av bakkemyr, som tildels er svært bratt, og terrengdekkende myr er av særlig interesse.

IV

For reservatet gjelder følgende bestemmelser:

1.Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er fredet mot skade og ødeleggelse unntatt det som følger av tillatt ferdsel eller tiltak i medhold av punktene V-VII.

Det er forbudt å fjerne planter eller plantedeler fra reservatet.

Nye plantearter må ikke innføres.

2.For dyrelivet gjelder viltlovens bestemmelser og forskrifter.
3.Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks. oppføring av bygninger, anlegg og faste innretninger, opplag av båt, campingvogn o.l, framføring av luftledninger, jordkabler og kloakkledninger, bygging av veier, drenering og annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling, planering og lagring av masse, utføring av kloakk eller konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling og bruk av kjemiske bekjempningsmidler.

Opplistingen er ikke utfyllende.

4.Motorisert ferdsel er forbudt.

V

Bestemmelsene i pkt IV er ikke til hinder for

1.gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i ambulanse-, politi-, brannvern-, sikrings-, oppsyns-, skjøtsels- og forvaltningsøyemed.
2.sanking av bær og matsopp.
3.drift av skogen på fastmark utenfor randsonen (jfr pkt VI.1.) med de begrensninger som følger av, eller har hjemmel i, lov om skogbruk og skogvern. Treslagskifte og tiltak som nevnt i pkt IV 3 er forbudt.
4.motorisert ferdsel på fastmark i reservatets ytterkanter i forbindelse med tillatt skogsdrift.
5.motorisert tømmertransport over myra når marka er frossen og snødekt.
6.beiting.
7.kjøring med snøscooter i forbindelse med reindrift i reinbeiteområder.
8.bryting av tørre kvister til brensel på stedet.
9.snøscootertransport på snedekket mark etter bestemmelsene i lov om motorferdsel i utmark.

VI

Forvaltningsmyndigheten eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer kan gi tillatelse til:

1.å iverksette tiltak med sikte på å bygge opp og bevare en stabil og variert randsone rundt myra. Forvaltningsmyndigheten fastsetter bredden på denne sonen. Randsonen ligger innenfor reservatgrensen.
2.skogshygieniske tiltak i randsonen og på eventuelle fastmarksøyer i myra.

VII

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gjennomføre skjøtselstiltak for å fremme fredningsformålet. Det kan utarbeides skjøtselsplan, som skal inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtselstiltakene.

VIII

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra fredningsbestemmelsene når formålet med fredningen krever det, samt for vitenskapelige undersøkelser, arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning og i spesielle tilfeller, dersom det ikke strir mot formålet med fredningen.

IX

Forvaltningen av fredningsbestemmelsene tillegges fylkesmannen i Nord-Trøndelag.

X

Disse bestemmelsene trer i kraft straks.