Forskrift om fredning av Kvitmyra naturreservat, Steinkjer kommune, Nord-Trøndelag.

DatoFOR-1988-08-26-689
PublisertII 1988 s 398
Ikrafttredelse26.08.1988
Sist endret
Endrer
Gjelder forSteinkjer kommune, Nord-Trøndelag
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§8 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort
KorttittelForskrift om naturreservat, Steinkjer

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. av 26. august 1988. Fremmet av Miljøverndepartementet.

I

I medhold av lov om naturvern av 19. juni 1970 nr. 63 § 8, jfr § 10 og §§ 21, 22 og 23, er myrområdet Kvitmyra i Steinkjer kommune, Nord-Trøndelag fylke, fredet som naturreservat ved kgl.res. av 26. august 1988 under betegnelsen «Kvitmyra naturreservat».

II

Det fredete området berører gnr/bnr: 165/2, 170/1, 171/1, 16, 25 og 172/1.

Reservatet dekker et areal på ca 500 dekar.

Grensen for naturreservatet framgår av kart i målestokk 1:5.000, datert Miljøverndepartementet 19. august 1988. Kartet og fredningsbestemmelsene oppbevares i Steinkjer kommune, hos Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet.

De nøyaktige grensene for reservatet skal avmerkes i marka etter nærmere anvisning fra forvaltningsmyndigheten. Knekkpunktene bør koordinatfestes.

III

Formålet med fredningen er å bevare et velutviklet høymyrskompleks.

IV

For reservatet gjelder følgende bestemmelser:

1.Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er fredet mot skade og ødeleggelse unntatt det som følger av tillatt ferdsel eller tiltak i medhold av punktene V-VII.

Det er forbudt å fjerne planter eller plantedeler fra reservatet.

Nye plantearter må ikke innføres.

2.For dyrelivet gjelder viltlovens bestemmelser og forskrifter.
3.Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks. oppføring av bygninger, anlegg og faste innretninger, opplag av båt, campingvogn o.l, framføring av luftledninger, jordkabler og kloakkledninger, bygging av veier, drenering og annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling, planering og lagring av masse, utføring av kloakk eller konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling og bruk av kjemiske bekjempningsmidler.

Opplistingen er ikke utfyllende.

4.Motorisert ferdsel er forbudt.

V

Bestemmelsene i pkt IV er ikke til hinder for

1.gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i ambulanse-, politi-, brannvern-, sikrings-, oppsyns-, skjøtsels- og forvaltningsøyemed.
2.sanking av bær og matsopp.
3.drift av skogen på fastmark utenfor randsonen (jfr pkt VI.1.) med de begrensninger som følger av, eller har hjemmel i, lov om skogbruk og skogvern. Treslagskifte og tiltak som nevnt i pkt IV 3 er forbudt.
4.motorisert ferdsel på fastmark i reservatets ytterkanter i forbindelse med tillatt skogsdrift.
5.motorisert tømmertransport over myra, men det skal foregå så skånsomt som mulig.
6.beiting.
7.kjøring med snøscooter i forbindelse med reindrift i reinbeiteområder.

VI

Forvaltningsmyndigheten eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer kan gi tillatelse til:

1.å iverksette tiltak med sikte på å bygge opp og bevare en stabil og variert randsone rundt myra. Forvaltningsmyndigheten fastsetter bredden på denne sonen. Randsonen ligger innenfor reservatgrensen.
2.skogshygieniske tiltak i randsonen og på eventuelle fastmarksøyer i myra.

VII

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gjennomføre skjøtselstiltak for å fremme fredningsformålet. Det kan utarbeides skjøtselsplan, som skal inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtselstiltakene.

VIII

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra fredningsbestemmelsene når formålet med fredningen krever det, samt for vitenskapelige undersøkelser, arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning og i spesielle tilfeller, dersom det ikke strir mot formålet med fredningen.

IX

Forvaltningen av fredningsbestemmelsene tillegges fylkesmannen i Nord-Trøndelag.

X

Disse bestemmelsene trer i kraft straks.