Forskrift om fredning av Bågåmyra naturreservat, Steinkjer kommune, Nord-Trøndelag.

DatoFOR-1988-08-26-691
PublisertII 1988 s 402
Ikrafttredelse26.08.1988
Sist endretFOR-2014-04-01-560
Endrer
Gjelder forSteinkjer kommune, Nord-Trøndelag
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§8 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort
KorttittelForskrift om naturreservat, Steinkjer

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. av 26. august 1988. Fremmet av Miljøverndepartementet. Endret ved forskrift 1 april 2014 nr. 560.

I

I medhold av lov om naturvern av 19. juni 1970 nr. 63 § 8, jfr § 10 og §§ 21, 22 og 23, er myrområdet Bågåmyra i Steinkjer kommune, Nord-Trøndelag fylke, fredet som naturreservat ved kgl.res. av 26. august 1988 under betegnelsen «Bågåmyra naturreservat».

II

Det fredete området berører gnr./bnr.: 80/1, 2, 83/1, 3, 84/1 og 91/1. Reservatet dekker et areal på ca. 977 dekar.

Grensene for naturreservatet framgår av kart i målestokk 1:7 500 datert Miljødirektoratet april 2014. Kartet og fredningsbestemmelsene oppbevares i Steinkjer kommune, hos Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, i Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet.

De nøyaktige grensene for reservatet skal avmerkes i marka etter nærmere anvisning fra forvaltningsmyndigheten. Knekkpunktene bør koordinatfestes.

0Endret ved forskrift 1 april 2014 nr. 560.

III

Formålet med fredningen er å bevare et stort og velutvikla høgmyrskompleks.

IV

For reservatet gjelder følgende bestemmelser:

1.Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er fredet mot skade og ødeleggelse unntatt det som følger av tillatt ferdsel eller tiltak i medhold av punktene V-VII.

Det er forbudt å fjerne planter eller plantedeler fra reservatet.

Nye plantearter må ikke innføres.

2.For dyrelivet gjelder viltlovens bestemmelser og forskrifter.
3.Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks. oppføring av bygninger, anlegg og faste innretninger, opplag av båt, campingvogn o.l, framføring av luftledninger, jordkabler og kloakkledninger, bygging av veier, drenering og annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling, planering og lagring av masse, utføring av kloakk eller konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling og bruk av kjemiske bekjempningsmidler.

Opplistingen er ikke utfyllende.

4.Motorisert ferdsel er forbudt.

V

Bestemmelsene i pkt IV er ikke til hinder for

1.gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i ambulanse-, politi-, brannvern-, sikrings-, oppsyns-, skjøtsels- og forvaltningsøyemed.
2.sanking av bær og matsopp.
3.drift av skogen på fastmark utenfor randsonen (jfr pkt VI.1.) med de begrensninger som følger av, eller har hjemmel i, lov om skogbruk og skogvern. Treslagskifte og tiltak som nevnt i pkt IV 3 er forbudt.
4.motorisert ferdsel på fastmark i reservatets ytterkanter i forbindelse med tillatt skogsdrift.
5.motorisert tømmertransport over myra når marka er frossen og snødekt. Påkjøring av vei fra høsten av er tillatt forutsatt at påkjøringen ikke skader myroverflata.
6.beiting.
7.kjøring med snøscooter i forbindelse med reindrift i reinbeiteområder.
8.vedlikehold av kavlelagte veier når dette ikke påvirker dreneringsforholdene.

VI

Forvaltningsmyndigheten eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer kan gi tillatelse til:

1.å iverksette tiltak med sikte på å bygge opp og bevare en stabil og variert randsone rundt myra. Forvaltningsmyndigheten fastsetter bredden på denne sonen. Randsonen ligger innenfor reservatgrensen.
2.skogshygieniske tiltak i randsonen og på eventuelle fastmarksøyer i myra.

VII

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gjennomføre skjøtselstiltak for å fremme fredningsformålet. Det kan utarbeides skjøtselsplan, som skal inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtselstiltakene.

VIII

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra fredningsbestemmelsene når formålet med fredningen krever det, samt for vitenskapelige undersøkelser, arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning og i spesielle tilfeller, dersom det ikke strir mot formålet med fredningen.

IX

Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter forskriften.

0Endret ved forskrift 1 april 2014 nr. 560.

X

Disse bestemmelsene trer i kraft straks.