Forskrift om fredning av Lohnetjønn naturreservat, Søgne kommune, Vest-Agder.

DatoFOR-1988-11-10-910
PublisertII 1988 500
Ikrafttredelse10.11.1988
Sist endret
Endrer
Gjelder forSøgne kommune, Vest-Agder
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§8 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort
KorttittelForskrift om fredning, Søgne

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved Regj.res. av 10. november 1988. Fremmet av Miljøverndepartementet.

I

I medhold av lov om naturvern av 19. juni 1970 nr. 63, § 8, jf § 10 og §§ 21, 22 og 23, er et våtmarksområde i Søgne kommune, Vest-Agder fylke, fredet som naturreservat ved Regj.res. av 10. november 1988 under betegnelsen «Lohnetjønn naturreservat».

II

Det fredete området berører følgende gnr./bnr.: 69/1, 69/2, 69/3, 69/4, 69/5, 69/6, 69/7, 69/14.

Reservatet dekker et areal på ca 98 daa landareal hvorav ca 30 daa ferskvann.

Grensene for naturreservatet framgår av kart i målestokk 1:5.000, datert Miljøverndepartementet juli 1988 og grensebeskrivelse. Kartet, grensebeskrivelsen og fredningsbestemmelsene oppbevares i Søgne kommune, hos Fylkesmannen i Vest-Agder, Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet.

De nøyaktige grensene for reservatet skal avmerkes i marka der de går over land, og knekkpunktene bør koordinatfestes.

III

Formålet med fredningen er å bevare et viktig våtmarksområde med vegetasjon, rikt og særpreget fugleliv og annet dyreliv som naturlig er knyttet til området.

IV

For reservatet gjelder følgende bestemmelser (jf dog punktene V og VI):

1.All vegetasjon i vann og på land er fredet mot enhver form for skade og ødeleggelse.

Nye plantearter må ikke innføres.

2.Alt vilt herunder deres hi, reir og egg er fredet mot enhver form for skade, ødeleggelse og unødig forstyrrelse, jf viltlovens § 3. Jakt, fangst, bruk av skytevåpen samt slipp av hund er forbudt.

Utsetting av vilt er ikke tillatt.

3.Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre de naturgitte forhold, som f.eks. oppføring av bygninger, anlegg og faste innretninger, opplag av båter, campingvogner o.l., framføring av nye luftledninger, jordkabler og kloakkledninger, bygging av veier, drenering og annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling, planering og lagring av masse, ny utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling og bruk av kjemiske bekjempningsmidler.

Opplistingen er ikke uttømmende.

4.Motorisert ferdsel til vanns og til lands er forbudt, herunder lavtflyging under 300 m og landing med fly eller helikoptere, samt bruk av modellbåter og modellfly.

Camping, teltslagning og oppsetting av kamuflasjeinnretninger for fotografering er forbudt.

5.Departementet kan fastsette nærmere regler om regulering av ferdselen i området, dersom dette er nødvendig for å oppfylle formålet med fredningen.

V

Bestemmelsene i pkt. IV er ikke til hinder for:

1.gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i sikrings-, ambulanse-, politi-, brannvern-, oppsyns-, skjøtsels- og forvaltningsøyemed.
2.vedlikehold av tidligere opptatte grøfteløp (jf økonomisk kart og eldre flybilder), herunder Lona, som drenerer tilgrensende jord- og skogbruksarealer til verneområdet, etter at forvaltningsmyndigheten er varslet.
3.tradisjonell beiting, herunder oppsetting av trådgjerder og nødvendig bruk av gjeterhund.
4.vedlikehold av eksisterende veier og kraftlinjer.
5.sanking av bær og matsopp.
6.fiske etter det til enhver tid gjeldende lovverk.
7.skogsdrift på fastmark i samsvar med lov om skogbruk og skogvern i den søndre del av reservatet, utenfor en sone langs myrkanten. Sonens bredde fastsettes av forvaltningsmyndigheten.
8.motorisert tømmertransport på frossen og snødekt mark i reservatets ytterkanter i forbindelse med tillatt skogsdrift.
9.jordbruksdrift som ellers i distriktet på arealer avgrenset av Lona, Børufsbekken og den sørøstre avgrensningen av verneområdet.
10.tapping av jordbruksvann for bruk på tilgrensende arealer, tilhørende gnr/bnr i punkt II.

VI

Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til:

1.felling av vilt som forårsaker vesentlig skade, i samsvar med viltlovens bestemmelser og forskrifter.
2.etablering av enkelte nye grøfteavløp for drenering av tilgrensende arealer.
3.fjerning av vegetasjon som er vertsplanter for skadeorganismer i jordbruket.
4.kontrollert uttynning/høydereduksjon av skog og kratt som er til direkte ulempe for jordbruket.
5.hogst av ved til eget bruk.
6.bygging av enkel bru over bekken i den sørøstre delen av reservatet i forbindelse med tømmertransport.
7.rydding av vegetasjon m.m. i henhold til godkjent skjøtselsplan, eller når formålet med fredningen krever det.
8.bygging av pumpehus og legging av vannledninger.

VII

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer kan gjennomføre skjøtselstiltak i samsvar med fredningsformålet. Det kan utarbeides skjøtselsplan, som skal inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtselstiltakene.

VIII

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra fredningsbestemmelsene når formålet med fredningen krever det, samt for vitenskapelige undersøkelser, arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning og i andre særlige tilfeller, når disse ikke strider mot formålet med fredningen.

IX

Forvaltningen av fredningsbestemmelsene tillegges Fylkesmannen i Vest-Agder.

X

Forskriften trer i kraft straks.