Forskrift om fredning av Sognevannet naturreservat, Songdalen og Vennesla kommuner, Vest-Agder. 

DatoFOR-1988-11-10-911
PublisertII 1988 502
Ikrafttredelse10.11.1988
Sist endret
Endrer
Gjelder forSongdalen og Vennesla kommuner, Vest-Agder
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§8 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort
KorttittelForskrift om fredning, Songdalen og Vennesla

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved Regj.res. av 10. november 1988. Fremmet av Miljøverndepartementet.

I

I medhold av lov om naturvern av 19. juni 1970 nr. 63, § 8, jf § 10 og §§ 21, 22 og 23, er Sognevannet våtmarksområde i Songdalen og Vennesla kommuner, Vest-Agder fylke, fredet som naturreservat ved Regj.res. av 10. november 1988 under betegnelsen «Sognevannet naturreservat».

II

Det fredete området berører følgende gnr./bnr.: 2/1, 2/6, 2/8, 9/1 i Songdalen kommune. 84/1, 84/2, 84/5 i Vennesla kommune.

Reservatet dekker et areal på ca. 355 daa. landareal, hvorav 280 daa vann.

Grensene for naturreservatet framgår av kart i målestokk 1:5.000, datert Miljøverndepartementet juli 1988 og grensebeskrivelse. Kartet, grensebeskrivelsen og fredningsbestemmelsene oppbevares i Songdalen og Vennesla kommuner, hos Fylkesmannen i Vest-Agder, Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet.

De nøyaktige grensene for reservatet skal avmerkes i marka der de går over land, og knekkpunktene bør koordinatfestes.

III

Formålet med fredningen er å bevare et viktig våtmarksområde med vegetasjon, rikt og særpreget fugleliv og annet dyreliv som naturlig er knyttet til området, samt å bevare en interessant kvartærgeologisk forekomst.

IV

For reservatet gjelder følgende bestemmelser (jf dog punktene V og VI):

1.All vegetasjon i vann og på land er fredet mot enhver form for skade og ødeleggelse.

Nye plantearter må ikke innføres.

2.Alt vilt herunder deres hi, reir og egg er fredet mot enhver form for skade, ødeleggelse og unødig forstyrrelse, jf viltlovens § 3. Jakt, fangst, bruk av skytevåpen samt slipp av hund er forbudt.

Utsetting av vilt er ikke tillatt.

3.Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre de naturgitte forhold, som f.eks. oppføring av bygninger, anlegg og faste innretninger, opplag av båter, campingvogner o.l., framføring av nye luftledninger, jordkabler og kloakkledninger, bygging av veier, drenering og annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling, planering og lagring av masse, ny utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling og bruk av kjemiske bekjempningsmidler.

Opplistingen er ikke uttømmende.

4.Motorisert ferdsel til vanns og til lands er forbudt, herunder lavtflyging under 300 m og landing med fly eller helikoptere, samt bruk av modellbåter og modellfly.

Camping, teltslagning og oppsetting av kamuflasjeinnretninger for fotografering er forbudt.

Tiltak som kan endre den naturlige vannstanden i området er forbudt.

5.Departementet kan fastsette nærmere regler om regulering av ferdselen, dersom dette er nødvendig for å oppfylle formålet med fredningen.

V

Bestemmelsene i pkt. IV er ikke til hinder for:

1.gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i sikrings-, ambulanse-, politi-, brannvern-, oppsyns-, skjøtsels- og forvaltningsøyemed.
2.vedlikehold av tidligere opptatte grøfteløp (jf økonomisk kart og eldre flyfoto), som drenerer tilgrensende jord- og skogbruksarealer til verneområdet etter at forvaltningsmyndigheten er varslet.
3.motorisert tømmertransport på islagt vann.
4.tradisjonell beiting.
5.nødvendig motorisert ferdsel på veg på Grindånmonan i forbindelse med næringsutøvelse og bruk av eksisterende hytter. Ferdselen skal ta spesielt hensyn til fuglelivet, især i hekketiden. Vegen kan vedlikeholdes, men kan ikke utvides uten tillatelse fra forvaltningsmyndighetene, jf punkt VI 3.
6.avvirkning, foryngelse og drift av skogen på Grindånmonan.
7.fjerning av kvist, røtter og annet drivgods som kan føre til unaturlig oppstuving av vann.
8.fellefangst av bever i samsvar med viltlovens bestemmelser og forskrifter.

VI

Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til:

1.felling av vilt som forårsaker vesentlig skade, i samsvar med viltlovens bestemmelser og forskrifter.
2.etablering av enkelte nye grøfteavløp for drenering av tilgrensende arealer.
3.nødvendig opprusting av veg på Grindånmonan i forbindelse med tømmerdrift.
4.Utsetting av ender og gjess.

VII

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer kan gjennomføre skjøtselstiltak i samsvar med fredningsformålet. Det kan utarbeides skjøtselsplan, som skal inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtselstiltakene.

VIII

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra fredningsbestemmelsene når formålet med fredningen krever det, samt for vitenskapelige undersøkelser, arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning og i andre særlige tilfeller, når disse ikke strider mot formålet med fredningen.

IX

Forvaltningen av fredningsbestemmelsene tillegges Fylkesmannen i Vest-Agder.

X

Forskriften trer i kraft straks.