Forskrift om fredning av Nedre Audna naturreservat, Lindesnes kommune, Vest-Agder. 

DatoFOR-1988-11-10-912
PublisertII 1988 505
Ikrafttredelse10.11.1988
Sist endretFOR-1990-08-30-709
Endrer
Gjelder forLindesnes kommune, Vest-Agder
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§8 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort
KorttittelForskrift om fredning, Lindesnes

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved Regj.res. av 10. november 1988. Fremmet av Miljøverndepartementet. Endret 30. august 1990 nr. 709.

I

I medhold av lov om naturvern av 19. juni 1970 nr. 63, § 8, jf § 10 og §§ 21, 22 og 23, er utløpet av Audna i Lindesnes kommune, Vest-Agder fylke, fredet som naturreservat ved regj.res. av 10. november 1988 under betegnelsen Nedre Audna naturreservat.

Med hjemmel i kgl.res. av 3. juli 1987 nr. 572 og Miljøverndepartementets delegering av 3. november 1988, er grensen for naturreservatet endret ved Direktoratet for naturforvaltnings vedtak 30. august 1990.

II

Det fredete området berører følgende gnr./bnr.: 50/16,19,20, 52/1, 52/2, 52/3,4,7, 52/5,12, 52/6, 52/8,9, 52/13, 52/14, 52/17, 52/22, 52/25, 52/33, 55/1, 55/2, 55/4, 55/5,9, 55/6,7, 55/10, 55/12, 55/14, 55/18, 55/19, 55/20, 55/24, 55/26, 55/27, 55/30, 55/34, 55/73, 55/118, 55/132, 55/140, 149,151, 55/173, 55/186, 55/188, 55/195, 55/196, 55/214, 55/215.

Reservatet dekker et areal på ca 750 daa, hvorav ca 150 daa landjord og ca 300 daa ferskvann.

Grensene for naturreservatet framgår av kart i målestokk 1:5.000, datert Miljøverndepartementet juli 1988 og grensebeskrivelse. Kartet, grensebeskrivelsen og fredningsbestemmelsene oppbevares i Lindesnes kommune, hos Fylkesmannen i Vest-Agder, Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet.

De nøyaktige grensene for reservatet skal avmerkes i marka der de går over land, og knekkpunktene bør koordinatfestes.

III

Formålet med fredningen er å bevare et viktig våtmarksområde som er et eksempel på en tilnærmet urørt elvemunning, med vegetasjon, rikt og særpreget fugleliv og annet dyreliv som naturlig er knyttet til området.

IV

For reservatet gjelder følgende bestemmelser (jf dog punktene V og VI):

1.All vegetasjon i vann og på land er fredet mot enhver form for skade og ødeleggelse.

Nye plantearter må ikke innføres.

2.Alt vilt herunder deres hi, reir og egg er fredet mot enhver form for skade, ødeleggelse og unødig forstyrrelse, jf viltlovens § 3. Jakt, fangst, bruk av skytevåpen samt slipp av hund er forbudt.

Utsetting av vilt er ikke tillatt.

3.Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre de naturgitte forhold, som f.eks. oppføring av bygninger, anlegg og faste innretninger, opplag av båter, campingvogner o.l., framføring av nye luftledninger, jordkabler og kloakkledninger, bygging av veier, drenering og annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling, planering og lagring av masse, ny utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling og bruk av kjemiske bekjempningsmidler.

Opplistingen er ikke uttømmende.

4.Motorisert ferdsel til lands er forbudt, herunder lavtflygning under 300 m og landing med fly og helikopter, samt bruk av modellbåter og modellfly.

Camping, teltslagning og oppsetting av kamuflasjeinnretninger for fotografering er forbudt.

Bruk av seilbrett er forbudt.

5.Departementet kan fastsette nærmere regler om regulering av ferdselen dersom dette er nødvendig for å oppfylle formålet med fredningen.

V

Bestemmelsene i pkt. IV er ikke til hinder for:

1.gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i sikrings-, ambulanse-, politi-, brannvern-, oppsyns-, skjøtsels- og forvaltningsøyemed.
2.vedlikehold av tidligere opptatte grøfteløp (jf økonomisk kartverk og eldre flybilder), som drenerer tilgrensende jord- og skogbruksarealer til verneområdet, etter at forvaltningsmyndigheten er varslet.
3.tradisjonell beiting.
4.tynningshogst av ved til eget behov.
5.utøvelse av eksisterende fiskerettigheter og bruk av faste innretninger i forbindelse med dette.
6.eiernes egen bruk av eksisterende båtrettigheter.
7.eiernes bruk og vedlikehold av eksisterende hytter.
8.motorisert ferdsel til og fra Rødbergsøya i forbindelse med landbruksdrift.
9.mekanisk rydding av vegetasjon i en sone på inntil 5 m fra veien, dersom dette er nødvendig av hensyn til trafikksikkerheten.
10.fellefangst av bever etter viltlovens bestemmelser og forskrifter.

VI

Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til:

1.felling av vilt som forårsaker vesentlig skade, i samsvar med viltlovens bestemmelser og forskrifter.
2.etablering av enkelte nye grøfteavløp for drenering av tilgrensende arealer.
3.bygging av jordbruksvei over til Rødbergsøya.
4.steinsetting av mindre elvestrekninger for å hindre uønsket utgraving.
5.utsetting av ender og gjess.
6.mindre tiltak for å lette fiskens gang i elva. Slike tiltak må ikke gå ut over den naturlige vegetasjonen langs elva.

VII

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer kan gjennomføre skjøtselstiltak i samsvar med fredningsformålet. Det kan utarbeides skjøtselsplan, som skal inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtselstiltakene.

VIII

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra fredningsbestemmelsene når formålet med fredningen krever det, samt for vitenskapelige undersøkelser, arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning og i andre særlige tilfeller, når disse ikke strider mot formålet med fredningen.

IX

Forvaltningen av fredningsbestemmelsene tillegges Fylkesmannen i Vest-Agder.

X

Forskriften trer i kraft straks.