Forskrift om fredning av Kjerkevågen naturreservat, Lindesnes kommune, Vest-Agder. 

DatoFOR-1988-11-10-913
PublisertII 1988 507
Ikrafttredelse10.11.1988
Sist endret
Endrer
Gjelder forLindesnes kommune, Vest-Agder
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§8 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort
KorttittelForskrift om fredning, Lindesnes

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved Regj.res. av 10. november 1988. Fremmet av Miljøverndepartementet.

I

I medhold av lov om naturvern av 19. juni 1970 nr. 63, § 8, jf § 10 og §§ 21, 22 og 23, er Kjerkevågen våtmarksområde i Lindesnes kommune, Vest-Agder fylke, fredet som naturreservat ved Regj.res. av 10. november 1988 under betegnelsen «Kjerkevågen naturreservat».

II

Det fredete området berører følgende gnr./bnr.: 151/9, 151/12,27,, 151/19, 152/sameie, 154/3, 155/1, 155/3, 155/4, 155/6, 155/7, 155/8, 155/9, 155/10, 155/11,31, 155/12, 155/13, 155/15, 155/16, 155/18, 155/19, 155/21, 155/23, 155/36, 155/sameie, 155/49, 155/58, 155/63.

Reservatet dekker et areal på ca 400 daa, hvorav ca 80 daa landareal.

Grensene for naturreservatet framgår av kart i målestokk 1:5.000, datert Miljøverndepartementet juli 1988 og grensebeskrivelse. Kartet, grensebeskrivelsen og fredningsbestemmelsene oppbevares i Lindesnes kommune, hos Fylkesmannen i Vest-Agder, Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet.

De nøyaktige grensene for reservatet skal avmerkes i marka der de går over land, og knekkpunktene bør koordinatfestes.

III

Formålet med fredningen er å bevare et viktig våtmarksområde med vegetasjon, rikt og særpreget fugleliv og annet dyreliv som naturlig er knyttet til området.

IV

For reservatet gjelder følgende bestemmelser (jf dog punktene V og VI):

1.All vegetasjon i vann og på land er fredet mot enhver form for skade og ødeleggelse.

Nye plantearter må ikke innføres.

2.Alt vilt herunder deres hi, reir og egg er fredet mot enhver form for skade, ødeleggelse og unødig forstyrrelse, jf viltlovens § 3. Jakt, fangst, bruk av skytevåpen samt slipp av hund er forbudt.

Utsetting av vilt er ikke tillatt.

3.Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre de naturgitte forhold, som f.eks. oppføring av bygninger, anlegg og faste innretninger, opplag av båter, campingvogner o.l., framføring av nye luftledninger, jordkabler og kloakkledninger, bygging av veier, drenering og annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling, planering og lagring av masse, ny utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling og bruk av kjemiske bekjempningsmidler.

Opplistingen er ikke uttømmende.

4.Motorisert ferdsel til vanns og til lands er forbudt, herunder lavtflyging under 300 m og landing med fly eller helikoptere, samt bruk av modellbåter og modellfly.

Camping, teltslagning og oppsetting av kamuflasjeinnretninger for fotografering er forbudt.

Bruk av seilbrett er forbudt.

5.Departementet kan fastsette nærmere regler om regulering av ferdselen i området, dersom dette er nødvendig for å oppfylle formålet med fredningen.

V

Bestemmelsene i pkt. IV er ikke til hinder for:

1.gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i sikrings-, ambulanse-, politi-, brannvern-, oppsyns-, skjøtsels- og forvaltningsøyemed.
2.vedlikehold av tidligere opptatte grøfteløp (jf økonomisk kart og eldre flybilder), som drenerer tilgrensende jord- og skogbruksarealer til verneområdet, etter at forvaltningsmyndigheten er varslet.
3.uttak av grus på Draiet til eget gårdsbehov, samt utnyttelse av tang- og tarerettighet til eget bruk.
4.tradisjonell bruk av transportmidler i forbindelse med næringsvirksomhet eller transport til og fra hytter på Naudholmen. Ferdselen skal begrenses til eksisterende veger og til Draiet, og skal foregå med særlig aktsomhet overfor rastende fugler.

VI

Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til:

1.felling av vilt som forårsaker vesentlig skade, i samsvar med viltlovens bestemmelser og forskrifter.
2.etablering av enkelte nye grøfteavløp for drenering av tilgrensende arealer.
3.utsetting av ender og gjess.

VII

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer kan gjennomføre skjøtselstiltak i samsvar med fredningsformålet. Det kan utarbeides skjøtselsplan, som skal inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtselstiltakene.

VIII

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra fredningsbestemmelsene når formålet med fredningen krever det, samt for vitenskapelige undersøkelser, arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning og i andre særlige tilfeller, når disse ikke strider mot formålet med fredningen.

IX

Forvaltningen av fredningsbestemmelsene tillegges Fylkesmannen i Vest-Agder.

X

Forskriften trer i kraft straks.