Forskrift om fredning av Nedre Lyngdalselva fuglefredningsområde, Lyngdal kommune, Vest-Agder. 

DatoFOR-1988-11-10-914
PublisertII 1988 509
Ikrafttredelse10.11.1988
Sist endret
Endrer
Gjelder forLyngdal kommune, Vest-Agder
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§8 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort
KorttittelForskrift om fredning, Lyngdal

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved Regj.res. av 10. november 1988. Fremmet av Miljøverndepartementet.

I

I medhold av lov om naturvern av 19. juni 1970 nr. 63, § 14, 2. ledd og § 9, jfr § 10 og §§ 21, 22 og 23, er fuglelivet og fuglenes livsmiljø ved utløpet av Lyngdalselva i Lyngdal kommune, Vest-Agder fylke, fredet som naturreservat ved Regj.res. av 10. november 1988 under betegnelsen «Nedre Lyngdalselva fuglefredningsområde».

II

Det fredete området berører følgende gnr./bnr.: 95/1,4,5, 96/4, 165/2, 165/3, 165/5, 165/12, 165/39,41, 165/96, 165/101, 165/102, 165/176, 167/1, 167/6, 167/10, 167/11, 167/12,19, 167/21, 167/100, 170/1,2, 170/3,29, 170/5, 170/6, 170/7,8, 170/9,10, 170/11, 170/13, 170/14, 170/16, 170/17, 170/25, 170/26,31, 170/27, 170/32, 170/33, 170/39.

Fuglefredningsområdet dekker et areal på ca 760 daa, hvorav ca 160 daa landjordsareal og ca 250 daa ferskvann.

Grensene for fuglefredningsområdet framgår av grensebeskrivelse og kart i målestokk 1:5.000, datert Miljøverndepartementet juli 1988. Kartet, grensebeskrivelsen og fredningsbestemmelsene oppbevares i Lyngdal kommune, hos Fylkesmannen i Vest-Agder, Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet.

De nøyaktige grensene for fuglefredningsområdet skal avmerkes i marka, og knekkpunktene bør koordinatfestes.

III

Formålet med fredningen er å bevare det rike fuglelivet og fuglenes livsmiljø i området, særlig med henblikk på områdets betydning som hekke- og rasteområde for våtmarksfugl.

IV

For fuglefredningsområdet gjelder følgende bestemmelser (jf pkt. V og VI):

1.Vegetasjon som er viktig for fuglenes livsmiljø, er fredet mot enhver skade og ødeleggelse.
2.Fugler, herunder deres reir og egg, er fredet mot enhver form for skade, ødeleggelse og unødig forstyrrelse, (jf viltlovens § 3). Jakt, fangst og bruk av skytevåpen er forbudt i fuglefredningsområdet. Utsetting av vilt er ikke tillatt. for øvrig gjelder viltlovens bestemmelser og forskrifter.
3.Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre de naturgitte produksjonsforhold eller forringe fuglenes livsmiljø, som f.eks. drenering og annen form for tørrlegging, uttak eller oppfylling av masse, ny utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall og bruk av kjemiske bekjempningsmidler.

Opplistingen er ikke uttømmende.

4.Motorisert ferdsel til vanns og til lands, samt landing eller lavtflyging under 300 m er forbudt (herunder gjelder også bruk av modellbåter og modellfly).
5.Departementet kan fastsette nærmere regler om regulering av ferdselen i området, dersom dette er nødvendig for å oppfylle formålet med fredningen.

V

Bestemmelsene i pkt. IV er ikke til hinder for:

1.Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i ambulanse-, politi-, brannvern-, oppsyns-, skjøtsels- og forvaltningsøyemed.
2.Beiting i samsvar med tidligere bruksmåte.
3.Dyrking og nydyrking så framt dette ikke medfører planeringer, gjenfyllinger eller nye dreneringer. Kantvegetasjon i form av or og andre stedegne treslag ut mot åpent vann skal spares i en bredde av minimum 5 m.
4.Tynningshogst av ved til eget behov.
5.Nødvendig bruk av motoriserte hjelpemidler i landbruksøyemed. I den forbindelse er det også tillatt med mindre utfyllinger og steinsetting på elvebunnen for å kunne komme over med traktor i faste traséer.
6.Bruk av motorbåt så framt farten er under 5 knop og det utvises spesiell aktsomhet overfor fuglelivet.
7.Utføring og vedlikehold av grøfter for drenering av omkringliggende landbruksarealer til verneområdet. Tiltakene skal før iverksetting varsles forvaltningsmyndigheten.

VI

Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til:

1.Felling av vilt som forårsaker vesentlig skade, i samsvar med viltlovens bestemmelser og forskrifter.
2.Forsiktig elveforbygning dersom viktige landbruksarealer står i fare for å gå tapt som følge av endringer i elvas naturlige vannføring eller vannløp.

VII

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer kan gjennomføre skjøtselstiltak i samsvar med fredningsformålet. Det kan utarbeides skjøtselsplan, som skal inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtselstiltakene.

VIII

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra fredningsbestemmelsene når formålet med fredningen krever det, samt for vitenskapelige undersøkelser, arbeid av vesentlig samfunnsmessig betydning og i spesielle tilfeller, dersom det ikke strir mot formålet med fredningen.

IX

Forvaltningen av fredningsbestemmelsene tillegges Fylkesmannen i Vest-Agder.

X

Forskriften trer i kraft straks.