Forskrift om fredning av Loga fuglefredningsområde, Flekkefjord kommune, Vest-Agder. 

DatoFOR-1988-11-10-915
PublisertII 1988 512
Ikrafttredelse10.11.1988
Sist endret
Endrer
Gjelder forFlekkefjord kommune, Vest-Agder
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§14 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort
KorttittelForskrift om fredning, Flekkefjord

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved Regj.res. av 10. november 1988. Fremmet av Miljøverndepartementet.

I

I medhold av lov om naturvern av 19. juni 1970 nr. 63, § 14, 2. ledd og § 9, jf § 10 og §§ 21, 22 og 23, er fuglelivet og fuglenes livsmiljø ved Loga i Flekkefjord kommune, Vest-Agder fylke, fredet som naturreservat ved Regj.res. av 10. november 1988 under betegnelsen «Loga fuglefredningsområde».

II

Det fredete området berører følgende gnr./bnr.: 71/1, 71/2, 71/3, 71/4, 71/6, 71/9, 71/11, 71/12, 71/15, 71/17, 71/45, 71/59, 71/70, 71/71, 71/72, 71/88, 71/89, 71/91, 71/97, 71/99, 71/102, 71/108, 71/137, 71/175, 71/181, 71/186, 71/213, 71/222, 71/264, 71/266, 71/274.

Fuglefredningsområdet dekker et areal på ca 170 daa, hvorav ca 15 er daa landjordsareal og 135 daa ferskvann.

Grensene for fuglefredningsområdet framgår av grensebeskrivelse og kart i målestokk 1:5.000, datert Miljøverndepartementet juli 1988. Kartet, grensebeskrivelsen og fredningsbestemmelsene oppbevares i Flekkefjord kommune, hos Fylkesmannen i Vest-Agder, Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet.

De nøyaktige grensene for fuglefredningsområdet skal avmerkes i marka, og knekkpunktene bør koordinatfestes.

III

Formålet med fredningen er å bevare det rike fuglelivet og fuglenes livsmiljø i området, med vekt på områdets funksjon som trekk- og overvintringsområde.

IV

For fuglefredningsområdet gjelder følgende bestemmelser (jf pkt. V og VI):

1.Vegetasjon som er viktig for fuglenes livsmiljø, er fredet mot enhver skade og ødeleggelse.
2.Fugler, herunder deres reir og egg, er fredet mot enhver form for skade, ødeleggelse og unødig forstyrrelse, (jf viltlovens § 3). Jakt, fangst og bruk av skytevåpen er forbudt i fuglefredningsområdet. Utsetting av vilt er ikke tillatt. for øvrig gjelder viltlovens bestemmelser og forskrifter.
3.Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre de naturgitte produksjonsforhold eller forringe fuglenes livsmiljø, som f.eks. drenering og annen form for tørrlegging, uttak eller oppfylling av masse, ny utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall og bruk av kjemiske bekjempingsmidler.

Opplistingen er ikke uttømmende.

4.Motorisert ferdsel til vanns skal skje hensynsfullt og under maksimal hastighet på 5 knop. Lavtflygning under 300 m, samt bruk av modellbåter og modellfly, er forbudt.
5.Oppsetting av kamuflasjeinnretninger for fotografering av fugl er forbudt. Camping og teltslagning er ikke tillatt.
6.Departementet kan fastsette nærmere bestemmelser om regulering av ferdselen, dersom dette er nødvendig for å oppfylle formålet med fredningen.

V

Bestemmelsene i pkt. IV er ikke til hinder for:

1.Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i ambulanse-, politi-, brannvern-, oppsyns-, skjøtsels- og forvaltningsøyemed.
2.Nødvendig rydding av vegetasjon (også takrør) foran eksisterende båthus.
3.Beiting i samsvar med tradisjonell bruksmåte.
4.Bruk av gamle velteplasser for tømmer.
5.Utføring og vedlikehold av grøfter for drenering av omkringliggende landbruksarealer til verneområdet. Tiltakene skal før iverksetting varsles forvaltningsmyndigheten.
6.Mekanisk rydding av vegetasjon i en sone på inntil 5 m fra veien dersom dette er nødvendig av hensyn til trafikksikkerheten.

VI

Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til:

1.Felling av vilt som forårsaker vesentlig skade, i samsvar med viltlovens bestemmelser og forskrifter.
2.Oppføring av båthus.

VII

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer kan gjennomføre skjøtselstiltak i samsvar med fredningsformålet. Det kan utarbeides skjøtselsplan, som skal inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtselstiltakene.

VIII

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra fredningsbestemmelsene når formålet med fredningen krever det, samt for vitenskapelige undersøkelser, arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning og i spesielle tilfeller, dersom det ikke strir mot formålet med fredningen.

IX

Forvaltningen av fredningsbestemmelsene tillegges Fylkesmannen i Vest-Agder.

X

Forskriften trer i kraft straks.