Forskrift om fredning av Røyrtjønn naturreservat, Farsund kommune, Vest-Agder. 

DatoFOR-1988-11-10-916
PublisertII 1988 514
Ikrafttredelse10.11.1988
Sist endret
Endrer
Gjelder forFarsund kommune, Vest-Agder
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§8 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort
KorttittelForskrift om fredning, Farsund

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved Regj.res. av 10. november 1988. Fremmet av Miljøverndepartementet.

I

I medhold av lov om naturvern av 19. juni 1970 nr. 63, § 8, jf § 10 og §§ 21, 22 og 23, er Røyrtjønn våtmarksområde i Farsund kommune, Vest-Agder fylke, fredet som naturreservat ved Regj.res. av 10. november 1988 under betegnelsen «Røyrtjønn naturreservat».

II

Det fredete området berører følgende gnr./bnr.: 2/94, 2/115, 2/116.

Reservatet dekker et areal på ca 88 daa, hvorav ca 9 daa ferskvann.

Grensene for naturreservatet framgår av kart i målestokk 1:5.000, datert Miljøverndepartementet juli 1988 og grensebeskrivelse. Kartet, grensebeskrivelsen og fredningsbestemmelsene oppbevares i Farsund kommune, hos Fylkesmannen i Vest-Agder, Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet.

De nøyaktige grensene for reservatet skal avmerkes i marka, og knekkpunktene bør koordinatfestes.

III

Formålet med fredningen er å bevare et viktig våtmarksområde med rik vegetasjon, rikt og særpreget fugleliv og annet dyreliv som naturlig er knyttet til området.

IV

For reservatet gjelder følgende bestemmelser (jf. dog punktene V og VI):

1.All vegetasjon i vann og på land er fredet mot enhver form for skade og ødeleggelse.

Nye plantearter må ikke innføres.

2.Alt vilt herunder deres hi, reir og egg er fredet mot enhver form for skade, ødeleggelse og unødig forstyrrelse, jf viltlovens § 3. Jakt, fangst, bruk av skytevåpen samt slipp av hund er forbudt.

Utsetting av vilt er ikke tillatt.

3.Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre de naturgitte forhold, som f.eks. oppføring av bygninger, anlegg og faste innretninger, opplag av båter, campingvogner o.l., framføring av nye luftledninger, jordkabler og kloakkledninger, bygging av veier, drenering og annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling, planering og lagring av masse, ny utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling og bruk av kjemiske bekjempningsmidler.

Opplistingen er ikke uttømmende.

4.Motorisert ferdsel til vanns og til lands er forbudt, herunder lavtflyging under 300 m og landing med fly eller helikoptere, samt bruk av modellbåter og modellfly. Bruk av robåt, kano eller tilsvarende framkomstmiddel er ikke tillatt.

Camping, teltslagning og oppsetting av kamuflasjeinnretninger for fotografering er forbudt.

5.Departementet kan fastsette nærmere regler om regulering av ferdselen, dersom dette er nødvendig for å oppfylle formålet med fredningen.

V

Bestemmelsene i pkt. IV er ikke til hinder for:

1.gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i sikrings-, ambulanse-, politi-, brannvern-, oppsyns-, skjøtsels- og forvaltningsøyemed.
2.vedlikehold av tidligere opptatte grøfteløp (jf økonomisk kartverk og eldre flybilder) som drenerer tilgrensende jord- og skogbruksarealer til verneområdet, etter at forvaltningsmyndigheten er varslet.
3.vedlikehold av eksisterende veier og kraftlinjer.
4.sanking av bær og matsopp.
5.motorisert tømmertransport over våtmarksområdet på frossen og snødekt mark.

VI

Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til:

1.felling av vilt som forårsaker vesentlig skade, i samsvar med viltlovens bestemmelser og forskrifter.
2.etablering av grøfteavløp for drenering av tilgrensende arealer til verneområdet.
3.rydding av vegetasjon m.m. i henhold til godkjent skjøtselsplan, eller når formålet med fredningen krever det.
4.innføring av nye treslag på fastmark.

VII

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer kan gjennomføre skjøtselstiltak i samsvar med fredningsformålet. Det kan utarbeides skjøtselsplan, som skal inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtselstiltakene.

VIII

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra fredningsbestemmelsene når formålet med fredningen krever det, samt for vitenskapelige undersøkelser, arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning og i andre særlige tilfeller, når disse ikke strider mot formålet med fredningen.

IX

Forvaltningen av fredningsbestemmelsene tillegges Fylkesmannen i Vest-Agder.

X

Forskriften trer i kraft straks.