Forskrift om fredning av Lundevågen fuglefredningsområde, Farsund kommune, Vest-Agder. 

DatoFOR-1988-11-10-917
PublisertII 1988 516
Ikrafttredelse10.11.1988
Sist endretFOR-1997-04-15-498
Endrer
Gjelder forFarsund kommune, Vest-Agder
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§14 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort
KorttittelForskrift om fredning, Farsund

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved Regj.res. av 10. november 1988. Fremmet av Miljøverndepartementet. Endret ved forskrift 15 april 1997 nr. 498.

I

I medhold av lov om naturvern av 19. juni 1970 nr. 63, § 14, 2. ledd og § 9 jf § 10 og §§ 21, 22 og 23, er fuglelivet og fuglenes livsmiljø ved Lundevågen i Farsund kommune, Vest-Agder fylke, fredet ved Regj.res. av 10. november 1988 under betegnelsen «Lundevågen fuglefredningsområde».

II

Det fredete området berører følgende gnr./bnr.: 6/6, 6/18, 6/26, 6/28, 6/30, 6/32, 6/64, 6/69, 6/70, 6/71, 6/72, 6/74, 6/75, 6/83.

Fuglefredningsområdet dekker et areal på ca. 112,5 daa, hvorav ca 24,5 daa er landareal.

Grensene for fuglefredningsområdet framgår av grensebeskrivelse og kart i målestokk 1:5.000, datert fylkesmannen i Vest-Agder 1. fgebruar 1995, med grensejustering i henhold til vedtak i Direktoratet for naturforvaltning av 15. april 1997. Kartet, grensebeskrivelsen og fredningsbestemmelsene oppbevares i Farsund kommune, hos Fylkesmannen i Vest-Agder, Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet.

De nøyaktige grensene for fuglefredningsområdet skal avmerkes i marka, og knekkpunktene bør koordinatfestes.

0Endret ved forskrift 15 april 1997 nr. 498.

III

Formålet med fredningen er å bevare det rike fuglelivet og fuglenes livsmiljø i området.

IV

For fuglefredningsområdet gjelder følgende bestemmelser (jf. pkt. V og VI):

1.Vegetasjon som er viktig for fuglenes livsmiljø, er fredet mot enhver skade og ødeleggelse.
2.Fugler, herunder deres reir og egg, er fredet mot enhver form for skade, ødeleggelse og unødig forstyrrelse, (jf viltlovens § 3). Jakt, fangst og bruk av skytevåpen samt slipp av hund er forbudt i fuglefredningsområdet. Utsetting av vilt er ikke tillatt. for øvrig gjelder viltlovens bestemmelser og forskrifter.
3.Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre de naturgitte produksjonsforhold eller forringe fuglenes livsmiljø, som f.eks. drenering og annen form for tørrlegging, uttak eller oppfylling av masse, ny utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall og bruk av kjemiske bekjempingsmidler.

Opplistingen er ikke uttømmende.

4.Motorisert ferdsel til lands og til vanns, samt lavtflyging under 300 m er forbudt (herunder gjelder også bruk av modellbåter og modellfly).
6.Departementet kan fastsette nærmere regler om ferdselen i området, dersom dette er nødvendig for å oppfylle formålet med fredningen.

V

Bestemmelsene i pkt. IV er ikke til hinder for:

1.Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i ambulanse-, politi-, brannvern-, oppsyns-, skjøtsels- og forvaltningsøyemed.
2.Vedlikehold av tidligere opptatte grøfteavløp (jf økonomisk kart og eldre flybilder) som drenerer tilgrensede jord- og skogbruksarealer til verneområder, etter at forvaltningsmyndigheten er varslet.
3.Drift og vedlikehold av eksisterende anlegg og faste innretninger.

VI

Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til:

1.Felling av vilt som forårsaker vesentlig skade, i samsvar med viltlovens bestemmelser og forskrifter.
2.Rydding av vegetasjon m.m. i henhold til godkjent skjøtselsplan, eller når formålet med fredningen krever det.
3.Etablering av nye grøfteavløp for drenering av tilgrensende arealer til verneområdet.

VII

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gjennomføre skjøtselstiltak i samsvar med fredningsformålet. Det kan utarbeides skjøtselsplan, som skal inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtselstiltakene.

VIII

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra fredningsbestemmelsene når formålet med fredningen krever det, samt for vitenskapelige undersøkelser, arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning og i spesielle tilfeller, dersom det ikke strir mot formålet med fredningen.

IX

Forvaltningen av fredningsbestemmelsene tillegges Fylkesmannen i Vest-Agder.

X

Forskriften trer i kraft straks.