Forskrift om vern av Hanangervann og Kråkenesvann landskapsvernområde, Farsund kommune, Vest-Agder. 

DatoFOR-1988-11-10-918
PublisertII 1988 518
Ikrafttredelse10.11.1988
Sist endretFOR-1997-04-21-505
Endrer
Gjelder forFarsund kommune, Vest-Agder
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§5 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort
KorttittelForskrift om landskapsvernområde, Farsund

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved Regj.res. av 10. november 1988. Fremmet av Miljøverndepartementet. Endret ved forskrift 21 april 1997 nr. 505.

I

I medhold av lov om naturvern av 19. juni 1970 nr. 63, § 5, jf § 6 og 14, 2. ledd og §§ 21, 22 og 23, er landskapet, fuglelivet og fuglenes livsmiljø i Hanangervann og Kråkenesvann i Farsund kommune, Vest-Agder fylke, fredet som naturreservat ved Regj.res. av 10. november 1988 under betegnelsen «Hanangervann og Kråkenesvann landskapsvernområde».

II

Landskapsvernområdet berører følgende gnr./bnr.: 2/23, 2/26, 2/37, 2/64, 6/6, 6/7, 6/46, 6/50, 6/85, 6/114, 8/1, 8/2, 8/3, 8/4, 8/5, 8/6, 8/7, 8/10, 8/11, 9/7, 9/12, 9/13, 10/1, 10/3, 10/4, 10/5, 10/6, 10/7, 10/8, 10/9, 10/10, 10/11, 10/12, 10/13, 10/14, 10/15, 10/17, 10/18, (10/19), 10/20, 10/21, 10/22, 10/23, 10/24, 10/28, 10/29, 10/31, 10/32, 11/1, 11/2, 11/3,11/4, 11/5, 11/6, 11/7, 11/9, 11/10, (11/11), 11/12, 12/1, 12/8, 13/10, 15/1, 15/7, 15/10, 15/15, 15/18, 15/21, 16/1, 16/2, 16/3, 16/4, 16/5, 16/10, 16/11, 16/16, 16/18, 16/19, 16/20, 16/21, 16/22, 16/24, 16/25, 16/26, 16/29, 16/30, 16/31, 16/34, (16/35), (16/36), 16/37, 16/38, 16/54, 16/57, (16/58), 16/59, 16/72, 16/74, 16/81, 16/86, 16/88, 16/105.

Landskapsvernområdet dekker et areal på ca 2.566 daa, hvorav 1.924 daa ferskvann.

Grensene for landskapsvernområdet framgår av kart i målestokk 1:5.000, datert Miljøverndepartementet juli 1988, med grensejustering i henhold til vedtak i Direktoratet for naturforvaltning av 21. april 1997. Kartet, grensebeskrivelsen og vernebestemmelsene oppbevares i Farsund kommune, hos Fylkesmannen i Vest-Agder, Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet.

De nøyaktige grensene for landskapsvernområdet skal avmerkes i marka, og knekkpunktene bør koordinatfestes.

0Endret ved forskrift 21 april 1997 nr. 505.

III

Formålet med vernet er å bevare et rikt kulturlandskap, det rike fuglelivet og fuglenes livsmiljø i området.

IV

For landskapsvernområdet gjelder følgende bestemmelser (jf pkt. V og VI):

1.Vegetasjon som er viktig for fuglenes livsmiljø, er fredet mot enhver skade og ødeleggelse.
2.Fugler, herunder deres reir og egg, er fredet mot enhver form for skade, ødeleggelse og unødig forstyrrelse, (jf viltlovens § 3). Jakt, fangst og bruk av skytevåpen samt slipp av hund er forbudt i landskapsvernområdet. Utsetting av vilt er ikke tillatt. For øvrig gjelder viltlovens bestemmelser og forskrifter.
3.Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre eller innvirke på landskapets art eller karakter, på vannstanden i området eller på de naturgitte produksjonsforhold eller forringe fuglenes livsmiljø, som f.eks. drenering og annen form for tørrlegging, uttak eller oppfylling av masse, ny utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler og henleggelse av avfall, framføring av luftledninger, bygging av veier, oppføring av bygninger eller andre faste anlegg.

Opplistingen er ikke uttømmende.

4.Motorisert ferdsel til lands og til vanns, samt lavtflyging under 300 m er forbudt (herunder gjelder også bruk av modellbåter og modellfly). Bruk av seilbrett er forbudt, jf pkt VI, 9.
6.Departementet kan fastsette nærmere bestemmelser om ferdselen i området, dersom dette er nødvendig for å oppfylle formålet med fredningen.

V

Bestemmelsene i punkt IV er ikke til hinder for:

1.Bruk av vatningsanlegg.
2.Opprensking av eksisterende grøfter ut til våtmarksområdet, etter at forvaltningsmyndigheten er varslet.
3.Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i ambulanse-, politi-, brannvern-, sikrings-, oppsyns-, skjøtsels- og forvaltningsøyemed.
4.Jordbruksdrift på eksisterende kulturbeiter og dyrka mark. Dette omfatter nødvendig grøfting, vedlikehold av grøfter, gjødsling, fjerning og oppsetting av trådgjerder. Jordbruksdriften må foregå på en slik måte at særpregete landskapstrekk og vegetasjonstyper ikke forringes. Grøfting og vedlikehold av grøfter skal på forhånd varsles forvaltningsmyndigheten.
5.Drift av skogen som ellers i distriktet. Eventuelle begrensninger kan spesifiseres i skjøtselsplanen, jf pkt VII.
6.Utøvelse av tradisjonelt fiske etter gjeldende lovbestemmelser og bruk av eksisterende båtplasser av grunneier eller rettighetshaver.
7.Fjerning av steingjerder som ikke ligger i eiendomsgrensene, mot strand, vei, eller i grensen for verneområdet innenfor skjøtselssone 1, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 19 og 20, jf pkt VII.
8.Planering og legging av dyrkingsstein på anviste steder.
9.Anlegg av le (åpninger) i steingjerder når dette er nødvendig for driften av landbrukseiendommene.
10.Motorisert ferdsel i forbindelse med ordinær landbruksdrift.
11.Tømmertransport over islagt vann.
12.Uttak av industrivann for Lista Aluminiumverk i tråd med Industridepartementets tillatelse av 11. oktober 1969.

VI

Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til:

1.Oppføring av anlegg, innretninger og bygninger som er nødvendige i forbindelse med landbruket.
2.Felling av vilt som forårsaker vesentlig skade, i samsvar med viltlovens bestemmelser og forskrifter.
3.Gjennomføring av tiltak for å gi bedre vanngjennomstrømming i Stokkesundet.
4.Utføring av grøfter for drenering av omkringliggende arealer til verneområdet.
5.Oppføring av vanningsanlegg.
6.Fjerning av kulturminner fra nyere tid (etter 1537), i samråd med kulturvernmyndigheter, så som båtstøer, rydningsrøyser, steinsatte diker, ferdselsveier og steingjerder i eiendomsgrenser mot strand, vei eller i grensen for verneområdet, samt steingjerder og rydningsrøyser i skjøtselsonene 2, 6, 7, 11, 15 og 18, jf pkt VII.
7.Rydding av vegetasjon m.m. i henhold til godkjent skjøtselsplan, eller når formålet med fredningen krever det.
8.Nødvendig motorisert transport med båt i forbindelse med næringsfiske. Forvaltningsmyndigheten kan sette begrensninger på motorstørrelsen.
9.Bruk av seilbrett.

VII

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer kan gjennomføre skjøtselstiltak i samsvar med verneformålet. Det kan utarbeides skjøtselsplan, som skal inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtselstiltakene.

VIII

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra vernebestemmelsene når formålet med fredningen krever det, samt for vitenskapelige undersøkelser, arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning og i spesielle tilfeller, dersom det ikke strir mot formålet med vernet.

IX

Forvaltningen av fredningsbestemmelsene tillegges Fylkesmannen i Vest-Agder.

X

Forskriften trer i kraft straks.