Forskrift om fredning av Nesheimvann naturreservat, Farsund kommune, Vest-Agder. 

DatoFOR-1988-11-10-919
PublisertII 1988 521
Ikrafttredelse10.11.1988
Sist endretFOR-1990-09-04-752
Endrer
Gjelder forFarsund kommune, Vest-Agder
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§8 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort
KorttittelForskrift om naturreservat, Farsund

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved Regj.res. av 10. november 1988. Fremmet av Miljøverndepartementet. Endret 4. september 1990 nr. 752.

I

I medhold av lov om naturvern av 19. juni 1970 nr. 63, § 8, jf § 10 og §§ 21, 22 og 23, er Nesheimvann våtmarksområde i Farsund kommune i Vest-Agder fylke, fredet som naturreservat ved regj.res. 10. november 1988 under betegnelse Nesheimvann naturreservat.

Med hjemmel i kgl.res. av 3. juli 1987 nr. 572 og Miljøverndepartementets delegering av 3. november 1988, er verneforskriften for Nesheimvann naturreservat endret ved Direktoratet for naturforvaltnings vedtak av 4. september 1990.

II

Det fredete området berører følgende gnr./bnr.: 16/9,10, 22/1, 22/2, 22/7, 22/13, 22/14, 23/4, 23/7, 23/8, 23/10, 23/12, 23/17, 23/22, 23/24, 23/28, 23/32, 23/43, 23/44, 23/70, 24/1, 24/2, 24/3, 24/5, 24/6, 24/7, 24/9, 24/10, 24/12, 24/16, 24/17, 25/1, 25/2, 25/7, 25/9, 25/18, 25/24, 25/27, 27/10, 28/12, 28/13.

Reservatet dekker et areal på ca. 1.470 daa, hvorÆ4av 776 daa er ferskvann.

Grensene for naturreservatet framgår av grensebeskrivelse og kart i målestokk 1:5.000, datert Miljøverndepartementet juli 1988. Kartet, grensebeskrivelsen og fredningsbestemmelsene oppbevares i Farsund kommune, hos Fylkesmannen i Vest-Agder, Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet.

De nøyaktige grensene for reservatet skal avmerkes i marka, og knekkpunktene bør koordinatfestes.

III

Formålet med fredningen er å bevare et internasjonalt viktig våtmarksområde med vegetasjon, rikt og særpreget fugleliv og annet dyreliv som naturlig er knyttet til området. Vernevedtaket tar også sikte på å bevare landskapsbildet, geologisk viktige løsavsetninger og Nesheimvann som innsjøtype.

IV

For reservatet gjelder følgende bestemmelser (jf. dog punktene V og VI):

1.All vegetasjon i vann og på land er fredet mot enhver form for skade og ødeleggelse.

Nye plantearter må ikke innføres.

2.Alt vilt herunder deres hi, reir og egg er fredet mot enhver form for skade, ødeleggelse og unødig forstyrrelse, jf. viltlovens § 3. Jakt, fangst, bruk av skytevåpen samt slipp av hund er forbudt.

Utsetting av vilt er ikke tillatt.

3.Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre de naturgitte forhold, som f.eks. oppføring av bygninger, anlegg og faste innretninger, opplag av båter, campingvogner o.l., framføring av nye luftledninger, jordkabler og kloakkledninger, bygging av veier, drenering og annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling, planering og lagring av masse, ny utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling og bruk av kjemiske bekjempningsmidler.

Opplistingen er ikke uttømmende.

4.Motorisert ferdsel til vanns og til lands er forbudt, herunder lavtflyging under 300 m og landing med fly eller helikoptere, samt bruk av modellbåter og modellfly.

Camping, teltslagning og oppsetting av kamuflasjeinnretninger for fotografering er forbudt.

Bruk av seilbrett er forbudt.

5.Departementet kan fastsette nærmere regler om regulering av ferdselen dersom dette er nødvendig for å oppfylle formålet med fredningen.

V

Bestemmelsene i pkt. IV er ikke til hinder for:

1.gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i sikrings-, ambulanse-, politi-, brannvern-, oppsyns-, skjøtsels- og forvaltningsøyemed.
2.slått, beiting, gjødsling, inngjerding og rydding av beite, samt nødvendig bruk av gjeterhund.
3.vedlikehold av grøfteavløp som var etablert og i funksjon pr 10.9.80 (dato for midlertidig vernevedtak etter § 18.3), som går ut i Nesheimvann for drenering av tilgrensende jord- og skogbruksarealer.
4.vedlikehold av eksisterende veier og kraftlinjer.
5.sanking av bær og matsopp.
6.fiske etter det til enhver tid gjeldende lovverk, samt etter forskrifter gitt i medhold av dette.
7.bruk av traktor og andre landbruksmaskiner i forbindelse med næringsdrift.
8.tapping av vann til jordbruksformål på tilstøtende jordbruksarealer, jf gnr/bnr i punkt II.
9.deponering av dyrkingsstein på anviste plasser.
10.Nødvendig lavtflygning i forbindelse med start og landing på Lista Flyplass.

VI

Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til:

1.felling av vilt som forårsaker vesentlig skade, i samsvar med viltlovens bestemmelser og forskrifter.
2.etablering av nye grøfteavløp for drenering av tilgrensende arealer.
3.fjerning av vegetasjon som er vertsplanter for skadeorganismer i jordbruket.
4.kontrollert uttynning/høydereduksjon av skog og kratt som er til ulempe for jordbruket.
5.hogst av ved til eget bruk.
6.bygging av pumpehus, legging av ledninger for vanningsanlegg, oppføring av gjerder m.m.
7.rydding av vegetasjon m.m. i henhold til godkjent skjøtselsplan, eller når formålet med fredningen krever det.
8.avplanering av gamle grustak i dyrkingsøyemed.
9.bruk av kjemiske plantevernmidler.
10.innføring av nye plantearter på fulldyrka mark.

VII

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gjennomføre skjøtselstiltak i samsvar med fredningsformålet. Det kan utarbeides skjøtselsplan, som skal inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtselstiltakene.

Forvaltningsmyndigheten kan i forbindelse med skjøtselsplanen fastsette nærmere vilkår for gjennomføring av tiltak etter pkt V.3 og V.8.

VIII

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra fredningsbestemmelsene når formålet med fredningen krever det, samt for vitenskapelige undersøkelser, arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning og i andre særlige tilfeller, når disse ikke strider mot formålet med fredningen.

IX

Forvaltningen av fredningsbestemmelsene tillegges Fylkesmannen i Vest-Agder.

X

Forskriften trer i kraft straks.