Forskrift om fredning av Prestvannet fuglefredningsområde, Farsund kommune, Vest-Agder. 

DatoFOR-1988-11-10-920
PublisertII 1988 524
Ikrafttredelse10.11.1988
Sist endret
Endrer
Gjelder forFarsund kommune, Vest-Agder
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§14 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort
KorttittelForskrift om fredning, Farsund

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved Regj.res. av 10. november 1988. Fremmet av Miljøverndepartementet.

I

I medhold av lov om naturvern av 19. juni 1970 nr. 63, § 14, 2. ledd og § 9 jf § 10 og §§ 21, 22 og 23, er fuglelivet og fuglenes livsmiljø ved Prestvannet i Farsund kommune, Vest-Agder fylke, fredet ved Regj.res. av 10. november 1988 under betegnelsen «Prestvannet fuglefredningsområde».

II

Det fredete området berører følgende gnr./bnr.: 20/2, 20/5, 20/9, 20/16, 20/18, 20/90, 21/3, 21/101, 21/105, 21/128, 103/1, 103/4, 104/6, 104/8, 104/14, 104/15, 105/3, 105/4, 105/5, 105/13, 106/17.

Fuglefredningsområdet dekker et areal på ca 365 daa, hvorav ca 31 daa landjordsareal og ca 334 daa ferskvann.

Grensene for fuglefredningsområdet framgår av grensebeskrivelse og kart i målestokk 1:5.000, datert Miljøverndepartementet juli 1988. Kartet, grensebeskrivelsen og fredningsbestemmelsene oppbevares i Farsund kommune, hos Fylkesmannen i Vest-Agder, Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet.

De nøyaktige grensene for fuglefredningsområdet skal avmerkes i marka, og knekkpunktene bør koordinatfestes.

III

Formålet med fredningen er å bevare det rike fuglelivet og fuglenes livsmiljø i området, med vekt på områdets funksjon som trekk- og overvintringsområde for våtmarksfugl.

IV

For fuglefredningsområdet gjelder følgende bestemmelser (jf pkt. V og VI):

1.Vegetasjon som er viktig for fuglenes livsmiljø, er fredet mot enhver skade og ødeleggelse.
2.Fugler, herunder deres reir og egg, er fredet mot enhver form for skade, ødeleggelse og unødig forstyrrelse, (jf viltlovens § 3). Jakt, fangst og bruk av skytevåpen er forbudt i fuglefredningsområdet. Utsetting av vilt er ikke tillatt. for øvrig gjelder viltlovens bestemmelser og forskrifter.
3.Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre de naturgitte produksjonsforhold eller forringe fuglenes livsmiljø, som f.eks. drenering og annen form for tørrlegging, uttak eller oppfylling av masse, ny utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall og bruk av kjemiske bekjempningsmidler.

Opplistingen er ikke uttømmende.

4.Motorisert ferdsel til vanns og til lands, samt lavtflyging under 300 m er forbudt (herunder gjelder også bruk av modellbåter og modellfly).
5.Departementet kan fastsette nærmere regler om ferdselen i området, dersom dette er nødvendig for å oppfylle formålet med fredningen.

V

Bestemmelsene i pkt. IV er ikke til hinder for:

1.Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i ambulanse-, politi-, brannvern-, oppsyn-, skjøtsel- og forvaltningsøyemed.
2.Tradisjonell slått og beiting, herunder nødvendig bruk av gjeterhund.
3.Fiske etter det til enhver tid gjeldende lovverk og forskrifter gitt i medhold av dette.
4.Vedlikehold av tidligere opptatte grøfteløp (jf økonomisk kartverk og eldre flybilder) som drenerer tilgrensende jord- og skogbruksarealer til verneområdet, dersom tiltakene ikke vil gi vesentlige skader på tilstøtende våtmarksområder. Tiltakene skal på forhånd varsles forvaltningsmyndigheten.
5.Tynningshogst av ved til eget behov.
6.Anleggelse av kajakkbane for Farsund kajakklubb i tråd med vedtatt plan.
7.Bruk av kjemiske plantevernmidler på eksisterende dyrka mark.

VI

Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til:

1.Felling av vilt som forårsaker vesentlig skade, i samsvar med viltlovens bestemmelser og forskrifter.
2.Rydding av vegetasjon m.m. i henhold til godkjent skjøtselsplan, eller når formålet med fredningen krever det.
3.Etablering av enkelte nye grøfteavløp for drenering av tilgrensende arealer utenfor verneområdet.

VII

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer kan gjennomføre skjøtselstiltak i samsvar med fredningsformålet. Det kan utarbeides skjøtselsplan, som skal inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtselstiltakene.

VIII

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra fredningsbestemmelsene når formålet med fredningen krever det, samt for vitenskapelige undersøkelser, arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning og i spesielle tilfeller, dersom det ikke strir mot formålet med fredningen.

IX

Forvaltningen av fredningsbestemmelsene tillegges Fylkesmannen i Vest-Agder.

X

Forskriften trer i kraft straks.