Forskrift om motorferdsel på vassdrag, Melhus kommune, Sør-Trøndelag

DatoFOR-1989-01-31-4958
PublisertII 2014 hefte 1
Ikrafttredelse31.01.1989
Sist endretFOR-2013-10-15-1746
Endrer
Gjelder forMelhus kommune, Sør-Trøndelag
HjemmelLOV-1977-06-10-82-§5
Kunngjort13.02.2014   kl. 15.15
KorttittelForskrift om motorferdsel, Melhus

Hjemmel: Fastsatt av Melhus kommunestyre 31. januar 1989 med hjemmel i lov 10. juni 1977 nr. 82 om motorferdsel i utmark og vassdrag § 5. Endret ved forskrift 15 okt 2013 nr. 1746 (forskriften kunngjort i sin helhet).

Melhus kommune vil med denne forskrift regulere motorferdselen med motorfartøyer og i utmark og på vassdrag med sikte på å verne om naturmiljøet, og å fremme trivselen i utmarka for allmennheten. Med motorferdsel menes i denne forskrift bruk av båt eller annet flytende eller svevende fartøy drevet med motor.

Med utmark menes udyrket mark som etter lov om friluftslivet § 1, 1. ledd ikke regnes som innmark eller like med innmark. Med vassdrag menes åpne og islagte elver, bekker og innsjøer.

Det enkelte grunneierlag kan forby motorferdsel i utmark. Grunneierens adgang går således lenger enn det som følger av lovens og forskriftenes bestemmelser. Vedkommende må derfor innhente tillatelse fra berørte grunneiere før motorferdsel skjer.

1.Motorfartøy på åpne vassdrag
a.På Håen, Samsjøen og Ånøya tillates ikke brukt motorfartøy med større motorkraft enn 10 hk.
b.På Svorksjøen tillates ikke brukt motorfartøy med større motorkraft enn 5 hk.
c.På alle andre vassdrag og sjøer uansett størrelse er bruk av motorfartøy forbudt uten særskilt tillatelse.
d.Særskilt tillatelse begrenser seg til motorferdsel i forbindelse med utsetting og inntak av garn, og rehabilitering av eksisterende hytter. Bruk av båt med motor i denne forbindelse kan kun foregå mellom kl. 07.00–22.00. Motorstørrelsen begrenses til 5 hk.
2.Motorferdselens skadevirkninger

Motorferdsel som er tillatt etter denne forskrift og enkelttillatelser etter § 6 i motorferdselloven, skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for naturmiljø og menneske.

3.Overtredelse av reglene

Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer de regler, bestemmelser og vilkår som er fastsatt i denne forskrift, eller medvirker hertil, straffes med bøter, jf. motorferdsellovens § 12.