Forskrift til lov om motorferdsel i utmark og vassdrag for sårbare områder, Ringebu kommune, Oppland.

DatoFOR-1989-02-15-1447
PublisertII 1990 387
Ikrafttredelse31.01.1991
Sist endret
Endrer
Gjelder forRingebu kommune, Oppland
HjemmelLOV-1977-06-10-82
Kunngjort
KorttittelForskrift om motorferdsel, Ringebu

Fastsatt av Ringebu kommune 15. februar 1989 med hjemmel i lov av 10. juni 1977 nr. 82 om motorferdsel i utmark og vassdrag, forskrift av 15. mai 1988 nr. 356 § 2 og § 3, tredje ledd.

1.I de avgrensede sårbare områdene, d.v.s utmark og islagte vassdrag, kan motorkjøretøyer bare brukes når det skjer i samsvar med disse bestemmelsene.
2.Motorkjøretøyer kan på bar mark utenfor bilvei nyttes til:
-formål som nevnt i motorferdselsloven § 4 første ledd
-transport av felt elg og hjort
-offentlig oppsynstjeneste
-nødvendig transport i samband med fiskekultiveringstiltak i offentlig regi.
3.Motorkjøretøyer kan på vinterføre nyttes til:
-formål som nevnt i motorferdselslovens § 4 første ledd
-offentlig oppsynstjeneste
-opparbeiding og preparering av skiløyper i henhold til plan godkjent av kommunestyret i Ringebu, evt. annet folkevalgt organ
-nødvendig transport i forbindelse med vitenskapelige undersøkelser i offentlig regi.
4.Kommunestyret eller annet folkevalgt organ kan etter søknad gi tillatelse til andre formål nevnt i §§ 2 og 3 i nasjonal forskrift. For slike tillatelser kan det fastsettes vilkår.
5.Forskrift av 15. mai 1988 nr. 356 gjelder forøvrig.