Forskrift om bruk av motorfartøyer og luftfartøyer i vassdrag/utmark m.m., og delegering av myndighet for tillatelser, Åmot kommune, Hedmark.

DatoFOR-1989-04-06-4641
Publisert
Ikrafttredelse06.04.1989
Sist endret
EndrerFOR-1981-06-02
Gjelder forÅmot kommune, Hedmark
HjemmelLOV-1977-06-10-82
Kunngjort
Rettet06.09.2006, Lagt til tekst i § 1.
KorttittelForskrift om motorferdsel, Åmot

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Åmot kommunestyre 6. april 1989 med hjemmel i lov 10. juni 1977 nr. 82 om motorferdsel i utmark og vassdrag § 4 og § 5.

I

§ 1.(bruk av motorfartøyer)

Bruk av motorfartøyer med en hastighet på inntil 5 knop er tillatt i følgende vassdrag og innsjøer:

-Glommavassdraget
-Slemmavassdraget, fra Osensjøen og opp til bro over Slemma på riksvei 215,
-Nordre Osa-vassdraget, fra Osensjøen og så langt opp som regulert vannstand i Osensjøen til enhver tid virker inn på vannstanden i vassdraget.

Bruk av motorfartøy er tillatt i Storsjøen nord for Løsset bro og i Osensjøen med Valmen med den begrensning at hastigheten ikke skal overstige 5 knop ved ferdsel innenfor en sone på 200 m fra land.

Bruk av motorfartøy i andre vassdrag og innsjøer er forbudt.

§ 2.(bruk av luftfartøy)

I Storsjøen og i Osensjøen er landing og start med luftfartøy tillatt når dette foregår i en avstand av minimum 200 m av land. Til/fra land kan luftfartøyet takses for egen maskin.

§ 3.(ikrafttredelse)

Forskriften trer i kraft 6. april 1989. Fra samme tid oppheves den del som omhandler motorfartøyer og luftfartøyer i forskrift 2. juni 1981 om motorferdsel i utmark og vassdrag gjeldende for Åmot kommune, Hedmark.

II. Delegering av myndighet

Lovens § 6 gir kommunen adgang til å innvilge tillatelse til bruk av motorfartøyer og landing/start med luftfartøy utover det lov-/kommunalforskriftshjemlede.

Det må være naturlig at hovedutvalg for kultur, fritid og miljø gis myndighet i henhold til lovens § 6, til å innvilge søknader om bruk av motorfartøyer og landing/start med luftfartøyer, - som hovedutvalget har for motorkjøretøyer, jf. ovennevnte kommunestyrevedtak.