Forskrift om jaktregler for Kvikneskogen vest sameie, Tynset kommune, Hedmark.

DatoFOR-1989-06-09-581
PublisertII 1989 161
Ikrafttredelse01.07.1989
Sist endret
Endrer
Gjelder forTynset kommune, Hedmark
HjemmelLOV-1981-05-29-38-§29
Kunngjort
KorttittelForskrift om jaktregler, Tynset

Med hjemmel i lov av 29. mai 1983 nr. 38 om viltet (viltloven), jf § 29, har Direktoratet for naturforvaltning 9. juni 1989, ved forskrift fastsatt følgende jaktregler for Kvikneskogen vest sameie, Tynset kommune, Hedmark fylke.

§ 1.Jakten og fangsten i Kvikneskogen vest sameie forvaltes av et styre på 3 medlemmer. Medlemmer og 2 varamedlemmer til styret velges for 3 år om gangen av og blant personer som i henhold til lov om viltets § 29 første ledd, har jaktrett i sameiet. Den som har gjort tjeneste en periode kan kreve seg fritatt neste periode. Årsmøte velger leder for 1 år av gangen. Styret skal føre protokoll over sine forhandlinger.
§ 2.Styret skal ta sikte på å øke såvel den direkte jaktlige som den økonomiske avkastning av jakten i sameiet gjennom et planmessig og tidsaktuelt viltstell. Styret skal dessuten ha for øye ønskeligheten av at eksisterende jaktmuligheter kan komme et rimelig antall jegere til gode.

Styret kan påse at jakten og fangsten i sameiet til enhver tid utøves på en måte som tar rimelig hensyn til viltbestanden, at jakten og fangsten drives i samsvar med god jegerskikk, og at jaktlovgivningen og sameiets egne jaktregler blir overholdt. Overtredelse anmeldes politiet etter avgjørelse av styret.

§ 3.Jakten i sameiet disponeres etter styrets nærmere bestemmelse gjennom utstedelse av jaktkort eller bortleie på annen måte, herunder tilslutning til et annet jaktområde etter bestemmelsene i lov om viltet §§ 37 og 38. Årsmøtet avgjør om personer som er jaktberettiget i henhold til lov om viltets § 29 skal være fortrinnsberettiget.

Bortleie av jaktrett for lengre tid enn 1 år av gangen kan styret bare foreta under forbehold om senere godkjennelse av årsmøtet. Prisen på jaktkort fastsettes av årsmøtet.

Bortleie av jaktrett på annen måte enn ved utstedelse av jaktkort, skal i tilfelle skje på de for sameiet fordelaktigste vilkår. Ingen kan drive jakt eller fangst i sameiet uten gyldig jaktkort. Kortet eller annet bevis skal lyde på navn og kan ikke overdras. Kortet eller beviset skal sammen med gyldig kvittering for betalt vilttrygdavgift og eventuelle andre avgifter alltid bringes med under utøvelse av jakt og fangst i sameiet og forevises på forlangende. Enhver som får adgang til å drive jakt eller fangst i sameiet plikter å gi oppgave til styret over felt og fanget vilt og melde fra til styret om eventuelle tilfelle av ulovlig jakt i sameiet.

§ 4.Inntekter ved salg av jaktkort, bortleie av jaktrett o.l. forvaltes av styret som bl.a. kan ansette nødvendig jaktoppsyn og bruke av midlene til andre tiltak til fremme av viltstellet i sameiet, eventuelt etter retningslinjer opptrukket av årsmøtet.

Til dekning av underskudd kan styret (eventuelt årsmøtet) utlikne de nødvendige beløp mellom de som er jaktberettiget i sameiet. Overskudd skal anvendes etter nærmere bestemmelse av styret (eventuelt årsmøtet) til beste for sameiet eller rettighetshavernes felles interesser etter at det først er foretatt passende avsetning til et fond til å møte perioder som måtte gi underskudd.

§ 5.Fellesmøte av de jaktberettigede (årsmøte) skal holdes minst en gang hvert år innen utgangen av juni måned, eller når det kreves av minst halvparten av de jaktberettigede, eller hvis styret finner det påkrevet. Fellesmøtet skal innkalles av styrets leder med minst 14 dagers frist etter kunngjøring på den måte som er vanlig i distriktet. Ved valg og avstemninger på fellesmøte regnes hver enkelt som har jaktrett innen sameiet å ha en stemme. Ved stemmelikhet gjør møtelederens stemme utslaget. Møtelederen velges av fellesmøtet for hvert møte.
§ 6.Disse regler trer i kraft fra 1. juli 1989.

Overtredelse av bestemmelsen i § 3, om oppgaveplikt kan medføre nektelse av å drive framtidig jakt og fangst innen sameiet.