Forskrift om jaktregler for Romedal almenning, Stange kommune, Hedmark.

DatoFOR-1989-08-24-885
PublisertII 1989 275
Ikrafttredelse24.08.1989
Sist endret
Endrer
Gjelder forStange kommune, Hedmark
HjemmelLOV-1981-05-29-38
Kunngjort
KorttittelForskrift om jaktregler, Stange

Med hjemmel i lov av 29. mai 1981 nr. 38 om viltet (viltloven), jfr. § 30, har Direktoratet for naturforvaltning 24. august 1989, ved forskrift fastsatt følgende jaktregler for Romedal almenning, Stange kommune, Hedmark fylke.

§ 1.Jakten og fangsten i Romedal almenning forvaltes av almenningsstyret i samsvar med disse regler. Almenningsstyret skal herunder ta sikte på et fornuftig viltstell og en rasjonell utnyttelse av jakten og fangsten i almenningen. Styret skal videre arbeide for at jaktlovgivingen og almenningens egne jaktregler blir overholdt.
§ 2.Ingen må drive jakt eller fangst i almenningen uten på forhånd å ha løst jaktkort i samsvar med disse regler. Jaktkort skal lyde på navn og adresse og kan ikke overdras. Det skal alltid bringes med under jakten og forevises på forlangende.

Jaktkort utstedes bare mot forevisning av kvittering for betalt jegeravgift og eventuelt andre avgifter som omhandles i lov om viltet, samt betaling av de fastsatte avgift til almenningen.

Alle som har bruksrett i almenningen med huslyd og andre som bor fast på og er knyttet til driften av eiendom, som har bruksrett i almenningen, har når vilkårene etter forrige ledd er oppfylt, krav på å få utstedt jaktkort som likevel ikke gir adgang til jakt etter elg, hjort, dådyr, rådyr eller bever.

Almenningsstyret avgjør for hvert enkelt år i hvilken utstrekning jaktkort skal utstedes til andre enn dem som går inn under forrige ledd, og eventuelt fordelingen av slike kort mellom innenbygdsboende og andre søkere. Viltnemnda skal gis anledning til å uttale seg før almenningsstyret avgjør spørsmålet.

§ 3.Avgiften for jaktkort som gjelder for annet vilt enn elg, hjort, villrein, dådyr, rådyr og bever fastsettes hvert år av styret etter samråd med den lokale Jeger & Fiske forening for følgende klasser:
a.bruksberettigede med huslyd og andre som bor fast på og er knyttet til driften av bruksberettiget eiendom samt de som har sin hovedinntekt i en av Romedal almennings bedrifter.
b.andre innenbygdsboende.
c.personer som ikke omfattes av a eller b.

Kort kan utstedes både som sesongkort, og for kortere perioder.

§ 4.Styret kan foreta innskrenkninger med hensyn til tiden, området og måten for utøving av jakt og fangst, når dette etter styrets vurdering er nødvendig. For jegere som ikke er bruksberettigede eller likestilt med bruksberettigede, kan styret bestemme at jaktkort bare skal gi rett til jakt etter visse nærmere angitte viltarter og begrense det antall vilt av de forskjellige slag som kan felles pr. kort.

Styret kan også om det finner det hensiktsmessig dele almenningen i flere jaktområder med egne kort. Før styret treffer noe vedtak i henhold til de foregående ledd i denne paragrafen, skal viltnemnda gis anledning til å uttale seg.

Styrets vedtak i h.h. til denne paragraf trer ikke i kraft før tidligst fire uker etter at det er kunngjort på den måten som er vanlig i distriktet.

§ 5.Innenfor rammen av de gjeldende bestemmelser til enhver tid gir adgang til, avgjør styret hvor mange dyr det skal søkes fellingstillatelse for av elg, rådyr og eventuelt andre viltarter hvor særskilt fellingstillatelse er nødvendig.

Elg- og rådyrjakta settes bort av styret etter kunngjøring i distriktets aviser i god tid før jaktens begynnelse. Elgjakta skal ikke bortsettes etter anbud.

For det antall elg og rådyr som det blir gitt tillatelse til å felle, utstedes særskilt kort som hver gir adgang til å felle ett eller flere dyr. Prisen avgjøres av almenningsstyret for hvert år etter samråd med den lokale Jeger og fiskeforening.

§ 6.De som får utstedt jaktkort for almenningen, plikter å gi de oppgaver over felt og fanget vilt som blir krevd av almenningsstyret eller blir pålagt av Direktoratet for naturforvaltning. Almenningsstyret er ansvarlig for avgivelse av de oppgaver Direktoratet måtte forlange med hjemmel i lov om viltet.
§ 7.Inntekten ved salg av jaktkort og bortleie av storviltjakta går inn i almenningskassa og kan helt eller delvis nyttes til fremme av viltstellet.

Almenningsstyret sørger for nødvendig jaktoppsyn. Hvis forholdene ligger til rette for det, kan almenningsstyret samarbeide med andre jaktområder og med viltnemnda om felles oppsyn over større områder.

Styret har å påse at oppsynet i almenningen er effektivt, og at overtredelser blir innberettet til styret. Det påligger styret eller dets formann å anmelde overtredelser til politiet.

§ 8.Overtredelse av disse bestemmelser kan medføre straff og inndragning, samt tap av retten til å drive jakt og fangst.
§ 9.Disse regler trer i kraft straks. Samtidig oppheves de eldre jaktregler for almenningen som ble fastsatt av Landbruksdepartementet 19. september 1953 i medhold av lov om viltstellet, jakt og fangst av 14. desember 1951.