Ikrafttredelse av kommunal slamtømming, Hedmark fylke.

DatoFOR-1989-08-25-1047
PublisertII 1989 384
Ikrafttredelse01.01.1991
Sist endret
Endrer
Gjelder forHedmark
HjemmelLOV-1981-03-13-6-§26
Kunngjort
KorttittelForskrift om kommunal slamtømming, Hedmark

Fastsatt av Fylkesmannen i Hedmark 25. august 1989 i medhold av lov av 17. mars 1989 nr. 11 avsnitt III nr. (2), jfr. kgl.res 17. mars 1989 pkt 2 og Miljøverndepartementets delegeringsvedtak av 10. august 1989.

§ 1.Kommunenes plikt etter det nye siste punktum i forurensningslovens § 26, 3. ledd gjøres i Hedmark fylke gjeldende f.o.m. den 1. januar 1991. Fra denne dato av skal kommunene sørge for tømming av mindre renseinnretninger såsom slamavskillere og andre samlekummer for avslamming av sanitært avløpsvann og overvann i hele kommunen, både i og utenfor tettbygd strøk. Det samme gjelder for oppsamlingstanker med ubehandlet sanitært avløpsvann.
§ 2.Fylkesmannen kan gjøre unntak fra denne forskrift.