Forskrift om vern av Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark, Beiarn, Meløy, Rana, Rødøy, Saltdal og Bodø kommuner, Nordland.

DatoFOR-1989-09-08-893
PublisertII 1989 281
Ikrafttredelse08.09.1989
Sist endretFOR-2006-08-31-1075
Endrer
Gjelder forBeiarn, Meløy, Rana, Rødøy, Saltdal og Bodø kommuner, Nordland.
HjemmelL19.06.1970 nr. 63 § 3 jf. § 21, LOV-1970-06-19-63-§22og§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort
KorttittelForskrift om nasjonalpark, Nordland

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. av 8. september 1989. Fremmet av Miljøverndepartementet. Endret 24 okt 2003 nr. 1265, 31 aug 2006 nr. 1075.

I

I medhold av lov om naturvern av 19. juni 1970 nr. 63, § 3, jf. § 21, § 22 og § 23, er et område i kommunene Beiarn, Meløy, Rana, Rødøy, Saltdal og Bodø i Nordland fylke lagt ut som nasjonalpark ved kgl.res. 8. september 1989 nr. 893 under betegnelsen Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark.

0Endret ved forskrift 31 aug 2006 nr. 1075.

II

Det alt vesentlige av arealet er statens eiendom; i Rana kommune på matrikulert, i de øvrige kommuner på umatrikulert statsgrunn.

Følgende private eiendommer blir berørt (gnr/bnr):

Beiarn kommune: delvis uavklart grense mellom staten og private, men følgende kan bli berørt: 19/2, 55/4, 55/7

Meløy kommune; 19/1, 19/2 - dessuten uavklart grense staten/private, men følgende kan bli berørt: 18/1, 18/2, 19/5, 19/7, 19/8, 20/4, 20/6, 20/8, 20/13.

Rana kommune: 78/1, 103/1, 103/2, 104/1, 104/2, 105/1, 105/2, 105/4, 105/5, 105/6, 106/1.

Rødøy kommune: 26/1, 26/2, 26/3, 26/4, 26/5, 27/1, 27/2, 27/3, 27/4, 27/5.

Saltdal kommune: delvis uavklarte grenser staten/private, men følgende kan bli berørt: 34/1, 34/2, 34/3, 34/4, 34/5, 34/6, 34/7, 37/1, 37/2, 38/1.

Nasjonalparken dekker et areal på ca. 1.850 km².

Grensene for nasjonalparken framgår av kart datert Miljøverndepartementet august 1989.

Kartet og vernebestemmelsene oppbevares i de berørte kommunene, hos Fylkesmannen i Nordland, i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet.

De nøyaktige grensene for nasjonalparken skal avmerkes i marka der forvaltningsmyndigheten finner behov for det. Knekkpunktene bør koordinatfestes.

III Formål

Formålet med nasjonalparken er:

-å bevare et vakkert og tilnærmet uberørt fjellområde med dets plante- og dyreliv og geologiske forekomster, der variasjonen i naturforholdene er særlig markert og verdifull.
-i tillegg skal nasjonalparken sammen med Gåsvatnan og Saltfjellet landskapsvernområder og Storlia naturreservat bidra å bevare et sammenhengende naturområde som også inneholder mange samiske og andre kulturminner.
-å gi allmennheten muligheten til naturopplevelse i området.

IV Vernebestemmelser

1. Landskapet
1.1. Landskapet skal være fredet mot tekniske inngrep av enhver art, herunder oppføring av bygninger og anlegg, vegbygging, bergverksdrift, vassdragsregulering, graving og påfylling av masse, sprenging og boring, nydyrking, nyplanting, drenering og annen form for tørrlegging, fremføring av luft- og jordledninger, bygging av bruer og klopper, merking av stier og løyper. Opplistingen er ikke uttømmende.

Det er heller ikke tillatt å utføre forundersøkelser for tekniske inngrep som vesentlig kan endre landskapets art eller karakter.

Det er forbudt å bryte løs stein, mineraler eller fossiler. det samme gjelder uttak av slikt materiale for salg. Grotter og karstforekomster er vernet mot naturinngrep og beskadigelse av enhver art. Det er forbudt å fjerne materiale eller forekomster fra grottene.

1.2. Unntatt fra bestemmelsene i pkt. 1.1. er:
-nødvendig vedlikehold av hytter, gammer og bygninger.
-nødvendig vedlikehold av reindriftsanlegg.
-vedlikehold av gjerder og andre innretninger til bruk for beiting.
1.3. Fylkesmannen eller den fylkesmannen bestemmer kan gi tillatelse til:
-vedlikehold, opprettelse, merking og omlegging av turstier og skiløyper, og legging av bruer og klopper, samt oppsetting av skilt og vegvisere.
-nødvendige tiltak og innretninger på privat grunn for utøvelse av tradisjonell landbruksdrift.
-anlegg og utvidelser av foreningshytter.
-anlegg og tiltak i reindriftsnæringen som går under pkt. 1.1.
2. Plantelivet
2.1. Vegetasjonen, herunder også døde trær og busker, er fredet mot skade og ødeleggelse av enhver art som ikke skyldes vanlig ferdsel og tradisjonell utmarksbeiting.

Nye plantearter må ikke innføres. Treslagskifte er ikke tillatt.

2.2. Unntatt fra bestemmelsene i pkt. 2.1. er:
-bruk av brensel og trevirke i reindriften i henhold til reindriftslovens bestemmelser
-bruk av nedfalt virke og kvister i forbindelse med lovlig bål på stedet
-plukking av bær og matsopp,
-plukking av vanlige plantearter til pynt i hyttene i verneområdet.
2.3. Fylkesmannen eller den fylkesmannen bestemmer kan gi tillatelse til:
-skånsomt uttak av trevirke til grunneiers egen bruk
-uttak av trevirke til brensel for hytter i nasjonalparken hvis grunneier gir tillatelse
3. Dyrelivet
3.1. For viltet (viltlevende landpattedyr, fugler, amfibier og krypdyr) gjelder bestemmelser gitt i og i medhold av viltloven. Nye dyrearter må ikke innføres. Direktoratet for naturforvaltning kan med utgangspunkt i formålet med fredningen eller ut fra en nærmere vurdering av behovet for referanseområder der vanlig jakt ikke forekommer, bestemme at dyrelivet i hele eller bestemte soner av parken skal være totalfredet. Direktoratet for naturforvaltning kan på samme måte unnta enkelte arter for vanlig jakt.
3.2. Fiske er tillatt eller gjeldende bestemmelser for lakse- og innlandsfiskeloven. Fiske i Nordfjorden i Rødøy er tillatt etter lov om saltvannsfiskeriene. Nye fiskearter eller næringsdyr for fisk må ikke innføres.
3.3. Fylkesmannen kan gi tillatelse til tiltak for fremme av fiske når slike tiltak ellers ikke strider mot intensjonene med fredningen.
4. Motorferdsel
4.1. Motorferdsel til lands og til vanns, herunder landing og lavtflyving med luftfartøy er forbudt. Med landing menes her også henting og bringing av passasjerer og gods selv om landing i egentlig forstand ikke skjer.
4.2. Unntatt fra bestemmelsene i pkt. 4.1. er:
-gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i ambulanse-, politi-, brannvern-, sikrings-, oppsyns-, skjøtsels- og forvaltningsøyemed. Øvelseskjøring for disse formål innen nasjonalparken er ikke tillatt.
-forsvarets nødvendige lavtflyving.
-nødvendig bruk av beltekjøretøy på vinterføre for utøvelse av reindrift.
-ferdsel med motordrevet båt på Nordfjord i Rødøy.
4.3. Fylkesmannen eller den fylkesmannen bestemmer kan gi tillatelse til:
-landing med luftfartøy og annen motorferdsel i reindriften enn den som er nevnt i pkt 4.2.
-landing med luftfartøy og eller kjøring med beltekjøretøy på vinterføre i tidsrommet 1. mars - 30. april for transport av brensel, materialer, innbo og proviant til eksisterende hytter.
-motorferdsel i andre nødvendige tilfeller.
-nødvendig anleggstransport på vnterføre gjennom Raudfjelldalen fram til damstedet i Bjøllådalen.

Før eventuell tillatelse til motorferdsel i nasjonalparken gis, skal transportbehovet vurderes mot mulige skader og ulemper og i forhold til et mål om å redusere motorferdselen til et minimum. Andre transportmetoder og kombinering av flere transportbehov skal også vurderes.

5. Forurensning
5.1. Forurensning og forsøpling er forbudt. Avfall skal enten brennes eller tas med ut av området. Det må ikke brukes kjemiske midler som kan påvirke naturmiljøet. For øvrig gjelder lov om vern mot forurensninger og om avfall.
5.2. Unntatt fra bestemmelsene i pkt. 5.1. er:
-forsvarlig nedgraving av avfall ved de faste hyttene.
-utslipp som er godkjent av forurensningsmyndigheten i medhold av gjeldende bestemmelser.
6. Ferdsel og annen aktivitet
6.1. All ferdsel og aktivitet skal skje hensynsfullt og varsomt slik at en ikke skader natur- og kulturverdier, forstyrrer vilt, tamrein og bufe, eller er til ulempe for andre. Bruk av motorisert isbor er ikke tillatt. Idrettsarrangement, jakthundprøver og annen større organisert virksomhet er ikke tillatt.

Bruk av ride- og kløvhest er bare tillatt langs eventuelle traséer som er særskilt utpekt til dette av fylkesmannen.

Fylkesmannen kan gi tillatelse til turlagsvirksomhet, naturguiding m.v. Det samme gjelder arrangementer av lokale reiselivsbedrifter, lag og foreninger, og vitenskapelig eller pedagogisk virksomhet som drives av universitetet, skoler eller andre institusjoner og som ikke strider mot vernebestemmelsene.

Ferdsel i forbindelse med militær operativ virksomhet er tillatt.

6.2. Fylkesmannen kan fastsette nærmere bestemmelser om ferdsel i nasjonalparken dersom verneformålet gjør det nødvendig.
7. Skjøtsel og tilrettelegging for bruk

Fylkesmannen, eller den fylkesmannen bestemmer, kan gjennomføre tiltak for å fremme fredningsformålet. Det kan utarbeides plan, som kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtsels- og tilretteleggingstiltak, informasjons- og veiledningstiltak m.v.

8. Unntak fra vernebestemmelsene

Fylkesmannen kan gjøre unntak fra vernebestemmelsene når formålet med vernet krever det, for vitenskapelige undersøkelser og arbeid eller tiltak av vesentlig samfunnsmessig betydning, eller i særlige tilfeller når dette ikke er i strid med formålet med nasjonalparken.

9. Forvaltning

Forvaltningen av vernebestemmelsene tillegges Fylkesmannen i Nordland.

0Endret ved forskrift 24 okt 2003 nr. 1265.

V

Forskriften trer i kraft straks.