Forskrift om vern av Gåsvatnan landskapsvernområde, Beiarn, Saltdal og Bodø kommuner, Nordland.

DatoFOR-1989-09-08-894
PublisertII 1989 285
Ikrafttredelse08.09.1989
Sist endretFOR-2006-08-31-1072.
Endrer
Gjelder forBeiarn, Saltdal og Bodø kommune, Nordland
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§5, jf. LOV-1970-06-19-63-§6og§21, LOV-1970-06-19-63-22og23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort
KorttittelForskrift om landskapsvernområde, Nordland

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. av 8. september 1989. Fremmet av Miljøverndepartementet. Endret 31 aug 2006 nr. 1072.

I

I medhold av lov om naturvern 19. juni 1970 nr. 63 § 5, jf. § 6 og § 21, § 22 og § 23, er et område i Beiarn, Saltdal og Bodø kommuner, Nordland fylke, vernet som landskapsvernområde ved kgl.res. 8. september 1989 nr. 894 under betegnelsen «Gåsvatnan landskapsvernområde».

0Endret ved forskrift 31 aug 2006 nr. 1072.

II

Området omfatter umatrikulert statsgrunn, og dessuten i

Beiarn kommune: gnr./bnr. 18/3, 18/6 og 18/14 og sameie under gnr. 18, og i

Saltdal kommune: gnr./bnr. 27/1, 27/2, 27/3, 27/4, 27/5, 29/1, 27/2, 29/3, 29/4, 29/5, 29/6, 29/7, 29/8, 29/9, 29/10, 31/1, 31/2, 31/3, 31/8, 31/11, 31/29, 78/1 og 78/2.

Landskapsvernområdet dekker et areal på ca. 120 km² .

Grensene for landskapsvernområdet fremgår av kart datert Miljøverndepartementet august 1989. Kartene og vernebestemmelsene oppbevares i Beiarn, Saltdal og Bodø kommuner, hos Fylkesmannen i Nordland, i Salten Skogforvaltning, i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet.

De nøyaktige grensene for landskapsvernområdet skal avmerkes i marka der forvaltningsmyndigheten finner behov for det. Knekkpunktene bør koordinatfestes.

0Endret ved forskrift 31 aug 2006 nr. 1072.

III

Formålet med Gåsvatnan landskapsvernområde er å bevare et egenartet og vakkert naturlandskap, herunder

-Jarbrudalen med Russåga, Norges største uregulerte underjordiske elv
-de botanisk meget rike områdene i Kvitberget og Skjevlfjell

I tillegg skal landskapsvernområdet sammen med Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark, Saltfjellet landskapsvernområde og Storlia naturreservat bidra til å bevare et sammenhengende naturområde, som også inneholder mange samiske og andre kulturminner.

IV

For landskapsvernområdet gjelder følgende bestemmelser:

1.Alle inngrep som vesentlig kan endre landskapets art eller karakter er forbudt. Eksempel på slike inngrep er: Oppføring av bygninger, anlegg og faste innretninger, framføring av luftledninger, bygging av veier, flatehogst og nydyrking, nyplanting, drenering og annen form for tørrlegging, masseuttak, utfylling av masse, løsbryting og fjerning av stein - mineraler - fossiler - bergverksdrift, vassdragsregulering, gjødsling og bruk av kjemiske bekjempningsmidler, forsøpling, utslipp av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler. Opplistingen er ikke uttømmende. Det er heller ikke tillatt å utføre forundersøkelser for tekniske inngrep som vesentlig kan endre landskapets art eller karakter.

Fylkesmannen avgjør i tvilstilfelle om et tiltak må anses å endre landskapets art eller karakter vesentlig.

2.Grotter og karstformer er vernet mot naturinngrep og beskadigelse av enhver art. Det er forbudt å fjerne materiale eller forekomster fra grottene. Fylkesmannen, kan dersom hensynet til verneverdiene tilsier det, innføre ferdselsrestriksjoner eller forby ferdsel i grottene.
3.Særmerkte og dekorative trær, og hule trær og stammer ellers, som er med på å prege landskapet må ikke felles eller fjernes. Treslagskifte er ikke tillatt.
4.For dyrelivet gjelder viltlovens bestemmelser og forskrifter gitt i medhold av denne.
5.Fiske og fiskekultivering kan foregå etter gjeldende bestemmelser med hjemmel i lov om lakse- og innlandsfiske.
6.Kulturminner må ikke påføres skader, jf kulturminnelovens §§ 3 og 4.
7.Motorferdsel til lands og til vanns, herunder landing med luftfartøy og lavtflyging er ikke tillatt. Med landing menes her også henting og bringing av passasjerer og gods selv om landing i egentlig forstand ikke skjer.
8.Bruk av ride- og kløvhest er bare tillatt langs eventuelle traséer som er særskilt utpekt til dette av fylkesmannen.

V

1. Unntatt fra bestemmelsene i pkt. IV er:
1.1. Gjennomføring av nødvendig militær operativ virksomhet og forsvarets nødvendige lavtflyving og tiltak i ambulanse-, politi-, brannvern-, sikrings-, oppsyns-, skjøtsels- og forvaltningsøyemed.
1.2. Nødvendig bruk av beltekjøretøy på vinterføre for utøvelse av reindrift.
2. Bestemmelsene i punkt IV er ikke til hinder for:
2.1. Nødvendig vedlikehold av eksisterende bygninger, kulturminner, turiststier og -løyper og nødvendig vedlikehold av eksisterende gjerder og andre innretninger til bruk for bufe og tamreindrift.
2.2. Skånsomt uttak av trevirke på privat grunn til eget bruk.
2.3. Plukking av bær og matsopp. Plukking av vanlige plantearter til pynt i hyttene i verneområdet.
2.4. Forsvarlig nedgraving av avfall ved de faste overnattingssteder.
2.5. Tradisjonell utmarksbeiting.
2.6. Tradisjonell drift av den på vernetidspunktet eksisterende innmark (ca. 30 daa) på fjellgården gnr 78/1 - Nordlund av Jarbrufjell.

VI

Fylkesmannen eller den fylkesmannen bestemmer kan gi tillatelse til:

1.Oppføring av nye offentlige tilgjengelige hytter og utvidelser og ombygging av eksisterende foreningshytter, reindriftshytter og gammer.
2.Nødvendig transport til hyttene i området på vinterføre i mars og april.
3.Anlegg og tiltak i reindriftsnæringen som går inn under IV, 1.

Annen motorferdsel i reindrift enn nevnt i V, 1.2 og motorferdsel i annen næringsvirksomhet.

4.Forlengelse av eksisterende og opprettelse og merking av nye turstier og -løyper, og bygging av klopper samt oppsetting av nødvendige skilt og vegvisere.
5.Uttak av trevirke til brensel for hytter i landskapsvernområdet hvis grunneier gir tillatelse.
6.Avvirking og uttransport av gran plantet før vernevedtaket.
7.Annet uttak av trevirke.
8.Nødvendig transport til fjellgården Nordlund av Jarbrufjell og en viss opparbeidelse av atkomstvegen til gården mot at vegen fysisk stenges med bom mot annen trafikk.
9.Kultiveringstiltak i beiteområder.

Før eventuell tillatelse til motorferdsel i landskapsvernområdet gis skal transportbehovet vurderes mot mulige skader og ulemper og i forhold til et mål om å redusere motorferdselen til et minimum. Alternative transportmetoder og kombinering av flere transportbehov skal også vurderes.

VII

Fylkesmannen, eller den fylkesmannen bestemmer, kan gjennomføre tiltak for å fremme verneformålet. Det kan utarbeides plan som kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtsels- og tilretteleggingstiltak, informasjons- og veiledningstiltak m.m. I tillegg kan han gi bestemmelser om ferdsel.

VIII

Fylkesmannen eller den fylkesmannen bestemmer kan gjøre unntak fra vernebestemmelsene når formålet med vernet krever det, samt for vitenskapelig undersøkelser, arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning og i spesielle tilfeller, dersom det ikke strir mot formålet med vernet.

IX

Forvaltningen av vernebestemmelsene tillegges Fylkesmannen i Nordland.

 X 

Forskriften trer i kraft straks.