Ikrafttredelse av kommunal slamtømming, Aust-Agder.

DatoFOR-1989-09-11-1434
PublisertI 1990 305
Ikrafttredelse01.07.1990
Sist endret
Endrer
Gjelder forAust-Agder
HjemmelLOV-1981-03-13-6-§26
Kunngjort
KorttittelForskrift om slamtømming, Aust-Agder

Fastsatt av Fylkesmannen i Aust-Agder 11. september 1989 i medhold av lov av 17. mars 1989 nr. 11 om endring i lov av 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) avsnitt III nr. 2, jfr. kgl.res. 17. mars 1989 nr. 168 og Miljøverndepartementets delegeringsvedtak av 10. august 1989 nr. 1428 (kunngjort i nr. 5/1990).

§ 1.Kommunenes plikt etter det nye siste punktum i forurensningslovens § 26, 3. ledd gjøres i Aust-Agder fylke gjeldende f.o.m. den 1. juli 1990. Fra denne dato skal kommunene sørge for tømming av mindre renseinnretninger såsom slamavskillere, mekanisk kjemiske renseanlegg og samlekummer for avslamming av sanitært avløpsvann og overvann i hele kommunen, både i og utenfor tettbygd strøk. Det samme gjelder for oppsamlingstanker med ubehandlet sanitært avløpsvann.
§ 2.Fylkesmannen kan gjøre unntak fra denne forskrift.