Forskrift om fredning for Telvanglia naturreservat, Tolga kommune, Hedmark.

DatoFOR-1989-12-22-1380
PublisertII 1989 480
Ikrafttredelse22.12.1989
Sist endret
Endrer
Gjelder forTelvanglia naturreservat, Tolga kommune, Hedmark
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§8, jfr. § 10 og § 21, LOV-1970-06-19-63-§22og§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort
KorttittelForskrift om naturreservat, Tolga

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. av 22. desember 1989. Fremmet av Miljøverndepartementet.

I

I medhold av lov om naturvern av 19. juni 1970 nr. 63 § 8, jfr. § 10 og § 21, § 22 og § 23 er et område nord for Teldalsvola i Tolga kommune, Hedmark fylke fredet som naturreservat ved kgl.res. av 22. desember 1989 under betegnelsen «Telvanglia naturreservat».

II

Det fredete området berører følgende gnr./bnr.: 2/4, 2/5, 20/2, 20/3, 20/4, 20/11, 20/18, 20/21.

Naturreservatet dekker et areal på ca. 1,7 km².

Grensene for naturreservatet framgår av kart i målestokk 1:10.000, datert Miljøverndepartementet november 1989. Kartet og fredningsforskriftene oppbevares i Tolga kommune, hos Fylkesmannen i Hedmark, i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet.

De nøyaktige grensene for naturreservatet skal avmerkes i marka og knekkpunktene bør koordinatfestes.

III

Formålet med fredningen er å bevare et særpreget landskap og et naturhistorisk interessant område med viktige kvartærgeologiske formelementer, blant annet et velformet eskersystem.

IV

For reservatet gjelder følgende bestemmelser:

1.Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre de naturgitte forholdene, herunder uttak, lagring, planering eller utfylling av masse, oppføring av bygninger, anlegg eller faste innretninger, framføring av luftledninger, jordkabler eller kloakkledninger, bygging av veier, ulike former for gravevirksomhet og overflatebearbeiding samt henleggelse av avfall. Opplistingen er ikke uttømmende.
2.Motorisert ferdsel er forbudt.

V

Bestemmelsene i punkt IV er ikke til hinder for:

1.Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i sikrings-, ambulanse-, politi-, brannvern-, oppsyns-, skjøtsels- og forvaltningsøyemed.
2.Skogkulturarbeider, skogskjøtsel og hogst i henhold til gjeldende bestemmelser i særlover og i forskrifter gitt i medhold av disse.
3.Motorisert ferdsel på veier.
4.Den motoriserte ferdsel som er nødvendig for utøvelse av skogskjøtsel og hogst dersom dette ikke medfører varige spor i undergrunnen.
5.Vedlikehold av eksisterende skogsveier uten standardhevning.

VI

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gjennomføre skjøtselstiltak i samsvar med fredningsformålet. Det kan utarbeides en skjøtselsplan som skal inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføringen av skjøtselstiltakene.

VII

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra fredningsforskriftene når formålet med fredningen krever det, samt for vitenskapelige undersøkelser, arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning og i andre særlige tilfeller, når disse ikke strider mot formålet med fredningen.

VIII

Forvaltningen av fredningsforskriftene tillegges Fylkesmannen i Hedmark.

IX

Forskriften trer i kraft straks.