Forskrift om fredning for Bjøreggene naturreservat, Os og Tolga kommuner, Hedmark.

DatoFOR-1989-12-22-1381
PublisertII 1989 482
Ikrafttredelse22.12.1989
Sist endret
Endrer
Gjelder forBjøreggene naturreservat, Os og Tolga kommuner, Hedmark
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§8, jfr. § 10 og § 21, LOV-1970-06-19-63-§22og§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort
KorttittelForskrift om naturreservat, Os og Tolga

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. av 22. desember 1989. Fremmet av Miljøverndepartementet.

I

I medhold av lov om naturvern av 19. juni 1970 nr. 63 § 8, jfr. § 10 og § 21, § 22 og § 23 er et område ved Bjøras utløp i Glomma i Os og Tolga kommuner, Hedmark fylke fredet som naturreservat ved kgl.res. av 22. desember 1989 under betegnelsen «Bjøreggene naturreservat».

II

Det fredete området berører følgende gnr./bnr.: Os: 119/1, 119/12, 119/13, 135/9, 135/15, 135/24, 135/69, 135/86, 135/191, 136/127. Tolga: 26/10, 26/11, 27/3, 27/7, 34/6, 59/1, 60/1, 60/2, 61/1, 61/2, 62/2, 63/1, 63/1, 9, 63/11, 63/12, 63/14, 63/15, 63/16, 63/35, 63/47, 64/1, 65/1, 66/5, 68/1, 70/1.

Naturreservatet dekker et areal på ca. 4,2 km².

Grensene for naturreservatet og avgrensningen av et kjerneområde framgår av kart i målestokk 1:10.000 datert Miljøverndepartementet november 1989. Kartet og fredningsforskriftene oppbevares i Os og Tolga kommuner, hos Fylkesmannen i Hedmark, i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet.

De nøyaktige grensene for naturreservatet skal avmerkes i marka og knekkpunktene bør koordinatfestes.

III

Formålet med fredningen er å bevare et særpreget landskap og et naturhistorisk interessant område med viktige kvartærgeologiske formelementer, blant annet terrasser, eskere og dødisgroper.

IV

For reservatet gjelder følgende bestemmelser:

1.Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre de naturgitte forholdene, herunder uttak, lagring, planering eller utfylling av masse, oppføring av bygninger, anlegg eller faste innretninger, framføring av luftledninger, jordkabler eller kloakkledninger, bygging av veier, ulike former for gravevirksomhet og overflatebearbeiding samt henleggelse av avfall. Opplistingen er ikke uttømmende.
2.Hensetting av campingvogner utenfor arealer som er spesielt avsatt til formålet er forbudt.
3.Motorisert ferdsel er forbudt.

V

Bestemmelsene i punkt IV er ikke til hinder for:

1.Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i sikrings-, ambulanse-, politi-, brannvern-, oppsyns-, skjøtsels- og forvaltningsøyemed.
2.Skogkulturarbeider, skogskjøtsel og hogst i henhold til gjeldende bestemmelser i særlover og i forskrifter gitt i medhold av disse.
3.Motorisert ferdsel på veier.
4.Den motoriserte ferdsel utenfor kjerneområdet som er nødvendig for utøvelse av skogskjøtsel og hogst dersom dette ikke medfører varige spor i undergrunnen. I kjerneområdet er motorisert ferdsel tillatt bare på mark som er frossen og snødekt.
5.Nødvendig skogsveibygging utenfor kjerneområdet etter en samlet plan anbefalt av landbruksmyndighetene dersom dette ikke medfører vesentlige skader eller ulemper som strider mot fredningsformålet. I kjerneområdet er skogsveibygging forbudt.
6.Nødvendig markberedning ved hjelp av flekkmarkberedningsteknikk utenfor kjerneområdet etter plan anbefalt av landbruksmyndighetene dersom tiltaket ikke medfører vesentlige skader eller ulemper som strider mot fredningsformålet. I kjerneområdet er markberedning forbudt.
7.Drift av eksisterende jordbruksarealer, herunder motorisert ferdsel i forbindelse med dette.
8.Vedlikehold av eksisterende skogsveier uten standardhevning.

VI

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan gjennomføre skjøtselstiltak i samsvar med fredningsformålet. Det kan utarbeides en skjøtselsplan som skal inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføringen av skjøtselstiltakene.

VII

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra fredningsforskriftene når formålet med fredningen krever det, samt for vitenskapelige undersøkelser, arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning og i andre særlige tilfeller, når disse ikke strider mot formålet med fredningen.

VIII

Forvaltningen av fredningsforskriftene tillegges Fylkesmannen i Hedmark.

IX

Forskriften trer i kraft straks.